• Informácie

    • Zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

     Zápis detí do 1. ročníka školského roka, ktorý začína vždy 1.septembra, sa uskutočňuje podľa VZN Mesta Považská Bystrica každý rok v dňoch streda a štvrtok, ktoré nasledujú po 20.apríli prebiehajúceho školského roka.

      

     Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020-2021 bude v stredu 22.apríla 2020 od 14.00 – 17.00 hod a vo štvrtok 23.apríla 2020 od 14.00 – 16.00 hod.

      Na zápis prichádzajú obidvaja rodičia s dieťaťom, treba si doniesť občianske preukazy a rodný list dieťaťa a jeho kópiu.

      

     Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov. Je potrebné, aby dieťa prišlo na zápis v sprievode oboch zákonných zástupcov. Pokiaľ to  nebude možné, je potrebné vypísať vyhlásenie rodičov, ktoré je k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle školy zsnemocnicna.edupage.org.

     Ziadost_o_odklad_povinnej_sk._dochadzky.docx

      

     Vyhlasenie_rodicov_k_zapisu_dietata_do_ZS_-_odklad_PSD.doc

     Ako zapísať dieťa do základnej školy?

     Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov. Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa .

     Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje: 

     - meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

     - meno a priezvisko,  trvalé bydlisko zákonných zástupcov,

     - záujem o vyučovanie náboženskej výchovy katolíckej alebo evanjelickej, alebo etickej výchovy,

     - záujem o školský klub detí.

     Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať do ktorejkoľvek základnej školy a  môžu požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej, prípadne má zdravotné problémy). V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy a písomne ju predložiť riaditeľke.  Súčasťou žiadosti o odklad je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie CPPPaP.

      Dôvody na odklad školskej dochádzky: 

     · dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi;

     · má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;

     · nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;

     · nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;

     · nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;

     · nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);

     · nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;

     · je nezrelé, neposedné, netrpezlivé.

     Ak má dieťa zdravotné oslabenie, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov. V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg.

      Dieťa môže navštevovať ZŠ aj v zahraničí, musí však byť riadne zapísané do kmeňovej školy na Slovensku. Pri zápise potom rodič túto skutočnosť oznámi.  Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie navštevovať ZŠ v zahraničí. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú bude v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.  Na konci každého školského roku by takéto dieťa malo byť v kmeňovej škole preskúšané z vybraných predmetov.

     BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

     • samostatne sa obliecť a obuť; 

     • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky; 

     • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC; 

     • správne vyslovovať všetky hlásky; 

     • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;

     • poznať základné farby; 

     • spočítať predmety do "päť"; 

     • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku; 

     • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach; 

     • orientovať sa v priestore, vie, kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo". 

     Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, je potrebné

     navštíviť CPPP a P, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti

     dieťaťa a poradí, ako sa môže dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte

     problémy a poskytne bezplatne aj vhodné podnety a materiály