• Dotácia na stravu
     • Dotácia na stravu

     • Dotácia na stravu

      K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

      -  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (dieťa v HN),

      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (dieťa v ŽM),

      - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (dieťa bez daňového bonusu).

      Potrebné tlačivá ( HN a ŽM) si  rodič môže vyzdvihnúť na ÚPSVaR Považská Bystrica (2. poschodie, č. dv. 208) v termíne od 12. 07. 2021 do 06. 08. 2021.

      Doklady z ÚPSVaR musia rodičia odovzdať do 06. 08. 2021 na riaditeľstve školy.

      Rodičia detí bez daňového bonusu, musia v škole odovzdať čestné vyhlásenie pre poskytnutie dotácie na stravu (viď príloha nižšie) do 06.08. 2021.


     • Odovzdávanie žezla športových tried

     • Uplynulo 5 rokov od založenia športových tried so zameraním na florbal a gymnastiku na našej škole. Pilotnou triedou tohoto projektu sa stala vtedajšia 5.A, dnes už 9.A. Ich úlohou nebolo len získavanie medailí, ale predovšetkým pootvorenie dvier do sveta florbalu a gymnastiky pre ďalšie generácie žiakov. 

      Pri tejto príležitosti sme založili novú tradíciu: Slávnostné odovzdávanie žezla najmaldším športovcom - žiakom 3.A triedy.