Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

 Špeciálny pedagóg -  Mgr. Jarmila Vaníková

 Podieľa sa priamo na výchove a vzdelávaní integrovaných (začlenených) detí v jednotlivých triedach. Poskytuje psychologickú,špeciálnopedagogickú starostlivosť,výchovné, sociálne poradenstvo a prevenciu s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania.Venuje sa deťom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami formou individuálneho a kooperatívneho vyučovania, podporuje  rozvoj ich špecifických funkcií reedukačnými cvičeniami. Nakoľko je etopéd - odborník na problémových a ťažkovychovávateľných žiakov, dôsledne dbá na prevenciu šikanovania ,je jej koordinátorom  a okamžite eliminuje vzniknuté prejavy agresivity.Vypracováva individuálne výchovno-vzdelávacie plány pre deti so ŠVVP.Pomáha riešiť problémy integrovaných detí.Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania žiakov V. a IX. ročníka so ŠVVP a na ich  umiestnenie do primeraného typu stredných škôl. V procese vyučovania poskytne dieťaťu individuálne špeciálno-pedagogické a terapeutické služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie učiteľom aj rodičom dieťaťa. Sleduje psychický vývin zdravotne postihnutých detí a sociálne vzťahy v triedach. Podľa potreby uskutočňuje potrebné intervencie. Sleduje a hodnotí sociálne postavenie zdravotne postihnutého žiaka v triede. V spolupráci s učiteľmi tvorivo uplatňuje metódy na utváranie dobrých sociálnych vzťahov, priateľskej atmosféry a triednej súdržnosti. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s  CPPP a P a  CŠPP pri SŠI v  Považskej Bystrici.Koordinuje proces s pomocou ktorého  sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou a poradenskými centrami. Zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka. Taktiež spolupracuje s výchovným poradcom a v prípade potreby aj s ÚPSVaR a OR PZ v Považskej Bystrici. 

Školský špeciálny pedagóg pôsobí v škole preto, aby sa deťom (i rodičom) účinne pomohlo, úspešne sa im učilo,aby sa v škole dobre cítili, zažívali úspech v kolektíve, prežívali radosť z práce v škole a vyrástli z nich harmonické osobnosti.

Termín konzultácie si rodičia môžu dohodnúť podľa aktuálnych potrieb dieťaťa.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
  • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
    +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
    +421/42/4363074 - školská jedáleň
    0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD

Fotogaléria