Rada školy

Rada školy

RADA ŠKOLY, Základnej školy, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica  k 1.4.2016

 

Meno a priezvisko

Funkcia

zvolený za*

 MUDr. Jaroslava Homolová  predseda  za rodičov
 Mgr. Jana Hederová  člen  za pedagogických zamestnancov
 Mgr. Jarmila Tabányi  člen  za pedagogických zamestnancov
 Marta Almásyová  člen  za nepedagogických zamestnancov 
 Martin Hájek  člen   za rodičov
 MUDr. Jozef Wallenfels  člen   za rodičov
Ing.Juraj Bros  člen   za rodičov
 Mgr. Monika Bandúrová  člen   za zriaďovateľa
Mgr. Juraj Smatana  člen   za zriaďovateľa
 MUDr. Rudolf Karas  člen   za zriaďovateľa
 DiS.Art. Stanislav Kardoš  člen   za zriaďovateľa

 

Štruktúra Rady školy:

 

  Rada školy pri Základnej škole, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica sa skladá z 11 členov:
• 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
• 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
• 4 zvolení zástupcovia rodičov
• 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

 Ustanovujúce zasadnutie rady školy, na ktorom sa zvolil nový predseda  rady školy, sa uskutočnilo dňa 17.03.2016.

 

 Pôsobnosť a poslanie Rady školy:

 

Rada je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy

a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

 

Činnosť Rady školy:

 

Rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy:

 

• uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

• navrhuje zriaďovateľovi na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie

   riaditeľa

• predkladá zriaďovateľovi návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie

   riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením

• vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a k ďalším

   skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b až d a § 5 ods. 7 citovaného zákona:

 

a) - k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa z dôvodu neabsolvovania prípravy vedúcich  

       pedagogických zamestnancov v určenom termíne

b) - k návrhu hlavného školského inšpektora na odvolanie riaditeľa školy

c) - k návrhu ministra školstva SR na odvolanie riaditeľa školy

d) - k návrhom na počty prijímaných žiakov

e) - k návrhom na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných

      predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch

f) - k návrhu rozpočtu

g) - k návrhom na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy

h) - k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

i) - k správe o výsledkoch hospodárenia školy

j) - ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky a každoročne k jeho

      vyhodnoteniu

k) - k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

       vzdelávacieho procesu

 

 

Práva a povinnosti člena rady

 

Člen má právo:

• voliť a byť volený ,

• navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady,

• byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady a slobodne sa k nim

   vyjadrovať,

• hlasovať ku všetkým uzneseniam rady,

• predkladať na rokovanie vlastné námety prípadne materiály.

Člen rady je povinný:

• zúčastňovať sa jej zasadnutí, neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako

  nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu,

• s dostatočným predstihom oznámiť predsedovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli viesť k ukončeniu

   alebo pozastaveniu členstva v rade,

• člen je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi

   predpismi alebo uznesením rady a to i po ukončení členstva v rade,

• dbať, aby voľby do rady školy prebehli podľa zákona. Pri nedodržaní zákona na mieste zjednať

   nápravu,

• podávať informácie zo zasadnutia rady školy, ak nie sú tajné, tej skupinu, ktorú v rade školy

   zastupujú.

 

Kontakt

Návrhy, pripomienky i podnety k činnosti Rady školy ako aj problémy, ktorými by sa mala Rada školy zaoberať môžete zaslať písomne na adresu školy.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
  • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
    +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
    +421/42/4363074 - školská jedáleň
    0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD

Fotogaléria