Zápis do 1.ročníka

Informácie

Zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

24.4.2019 v čase 14:00 -17:00 hod.

25.4.2019 v čase 14:00 - 16:00 hod.

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov. Je potrebné, aby dieťa prišlo na zápis v sprievode oboch zákonných zástupcov. Pokiaľ to  nebude možné, je potrebné vypísať vyhlásenie rodičov, ktoré je k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle školy zsnemocnicna.edupage.org.

Ziadost_o_odklad_povinnej_sk._dochadzky.docx

 

Vyhlasenie_rodicov_k_zapisu_dietata_do_ZS_-_odklad_PSD.doc

 

Praktické rady pre rodičov k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ

Legislatíva k zápisu detí:

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

doplnení niektorých zákonov;

§ 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

a o doplnení niektorých zákonov;

vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole; 

Ako zapísať dieťa do základnej školy?

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov. Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa .

Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje: 

- meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

- meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,

- záujem o vyučovanie náboženskej výchovy katolíckej alebo evanjelickej, alebo etickej výchovy,

- záujem o školský klub detí.

Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať do ktorejkoľvek základnej školy a  môžu požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej, prípadne má zdravotné problémy). V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy a písomne ju predložiť riaditeľke.  Súčasťou žiadosti o odklad je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie CPPPaP.

 Dôvody na odklad školskej dochádzky: 

· dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi;

· má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;

· nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;

· nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;

· nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;

· nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);

· nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;

· je nezrelé, neposedné, netrpezlivé.

Ak má dieťa zdravotné oslabenie, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov. V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg.

 Dieťa môže navštevovať ZŠ aj v zahraničí, musí však byť riadne zapísané do kmeňovej školy na Slovensku. Pri zápise potom rodič túto skutočnosť oznámi.  Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie navštevovať ZŠ v zahraničí. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú bude v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.  Na konci každého školského roku by takéto dieťa malo byť v kmeňovej škole preskúšané z vybraných predmetov.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

• samostatne sa obliecť a obuť; 

• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky; 

• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC; 

• správne vyslovovať všetky hlásky; 

• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;

• poznať základné farby; 

• spočítať predmety do "päť"; 

• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku; 

• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach; 

• orientovať sa v priestore, vie, kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo". 

Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, je potrebné

navštíviť CPPP a P, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti

dieťaťa a poradí, ako sa môže dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte

problémy a poskytne bezplatne aj vhodné podnety a materiály

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
  • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
    +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
    +421/42/4363074 - školská jedáleň
    0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD

Fotogaléria