Základné info o škole

Info

Riaditeľka školy:                            Mgr. Zuzana Slaninková
Zástupcovia riaditeľky školy:       Mgr. Monika Mitašíková, zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ
                                                         Mgr. Andrea Toporová, zástupkyňa pre II. stupeň ZŠ
                                                         

Výchovný poradca:                       Mgr. Jana Hradiská                                                                               Vedúca školskej jedálne:              Bc. Daniela Mlyniská
Vedúca ŠKD:                                  Mgr. Monika Mitašíková

Školský špeciálny pedagóg:        Mgr. Jarmila Vaníková

 

KONTAKTNÉ  ÚDAJE:

Tel./fax: 042/432 12 97

Mobil: 0911 018 808

Email: 1zs@povazska-bystrica.sk , riaditelka@zspb.sk

KONTAKT ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Tel. 042 436 30 74

 

 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Základná škola, Nemocničná 987/2,  Považská Bystrica ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečuje poskytovanie informácií každému, kto o ne požiada v zmysle § 3 citovaného zákona. Základná škola neposkytuje informácie týkajúce sa ochrany osobnosti a osobných údajov podľa platnej legislatívy. Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané na riaditeľstve školstve, kde je možné vypísať tlačivo. Evidenciu žiadostí vedie Mgr. Andrea Toporová . Žiadosti možno podať:
- písomne (poštou),
- faxom : 042 432 12 97
- elektronickou poštou (e-mailom) –
1zs@povazska-bystrica.sk
- telefonicky : 042 423 12 97 , školská jedáleň 042 436 30 74
- osobne


Žiadosti je možné podať na riaditeľstve školy v dňoch :
Pondelok –piatok v čase od 7,00 do 13,30 hod.
Lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní.

V zmysle § 5 vyššie uvedeného zákona škola na požiadanie sprístupňuje : 

-  Vnútroorganizačné predpisy : Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Vnútorný  oriadok školy, smernice školy,
-  Plán práce školy, Správu o činnosti školy za uplynulý školský rok, Správy o hospodárení š
koly, 
-  Učebné osnovy a štandardy jednotlivých predmetov, Časovo tematické plány, 
-  Zákony, vyhlášky upravujúce pedagogický proces. ( prehľad -
www.minedu.sk )

Úhrady nákladov vzniknuté v súvislosti s poskytovaním informácie podľa §21 ods.1 vyššie citovaného zákona uhradí žiadateľ do pokladne v hotovosti (v EUR) :  

1.Informácie poskytnuté písomne :

 

          1 list samostatný

0,10  EUR

          obálka  A 6

0,10  EUR

          obálka  A 5

0,20  EUR

          obálka  A 4

0,30  EUR

 

 

Náklady spojené s odoslaním podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

 

         za sprístupnenie informácie kopírovaním

0,10 EUR/A4, 0,20 EUR/A3

         za sprístupnenie informácie kopírovaním na disketu

1 EUR/ks

         za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD

1,66  EUR/ks

 

 

2. Informácie poskytované e-mailom, faxom a telefonicky sú bezplatné.

 

3. Bezplatne sú poskytované informácie občanom so zdravotným postihnutím.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
  • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
    +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
    +421/42/4363074 - školská jedáleň
    0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD

Fotogaléria