• Profil školy

    • Základná škola na sídlisku Lány bola postavená ako prvá škola moderného typu v meste v roku 1963. Výhodná poloha v centre  mestských častí zaručuje pohodlnú dostupnosť pre žiakov z rôznych sídlisk. 

     Škola je plnoorganizovaná, má plnú funkčnú vybavenosť : dva výučbové pavilóny, budovu dielní, jedálne, telocvične, športový areál, park.  

              Škola sa neustále modernizuje materiálnym  vybavením, obsahom vyučovania i ponukou voľnočasových aktivít. Od roku 1983 fungovala v každom ročníku II. stupňa športová trieda zameraná na futbal, od roku 1999 pribudla aj trieda s rozšírenou výučbou cudzích jazykov (angličtina, nemčina, francúzština). Športové triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na športovú gymnastiku a florbal sa na Základnej škole, Nemocničná vyučuje od šk. roka 2016/2017. Od školského roku 2018/2019 sú zriadené aj športové triedy na 1. stupni v 3. a 4. ročníku. Na škole sú tri počítačové učebne vybavené  najmodernejšími informačnými technológiami, chemická učebňa, školská kuchynka, posilňovňa, školské dielne, moderná školská knižnica...  

     Po vyučovaní  môžu žiaci navštevovať  školský klub detí, žiaci pracujú v záujmových krúžkoch, ktoré pokrývajú široké spektrum činností ( keramické, počítačové, športové, turistické, gymnastické, chemické, ... ).

              Projekty, do ktorých  sa škola zapája, ju posúvajú  neustále dopredu. Svedčia  o tom mnohé výchovné a vyučovacie výsledky. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú súťaží, v ktorých sa umiestňujú na popredných miestach, či sú to    recitačné, športové, počítačové i jazykové.

              Škola má pred sebou perspektívu vďaka ľudskému, materiálnemu i geografickému potenciálu, ktorá ju predurčuje zaujať jedno z významných miest medzi školami v Považskej Bystrici.          

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie