• Profil školy

    • Základná škola na sídlisku Lány bola postavená ako prvá škola moderného typu v meste v roku 1963. Výhodná poloha v centre  mestských častí zaručuje pohodlnú dostupnosť pre žiakov z rôznych sídlisk. 

     Škola je plnoorganizovaná, má plnú funkčnú vybavenosť : dva výučbové pavilóny, budovu dielní, jedálne, telocvične, športový areál, park.  

              Škola sa neustále modernizuje materiálnym  vybavením, obsahom vyučovania i ponukou voľnočasových aktivít. Od roku 1983 funguje v každom ročníku II. stupňa športová trieda zameraná na futbal, od roku 1999 pribudla aj trieda s rozšírenou výučbou cudzích jazykov (angličtina, nemčina, francúzština). Na škole sú tri počítačové učebne vybavené  najmodernejšími informačnými technológiami, chemická učebňa, kuchynka na výučbu prípravy  jedál, posilňovňa...  Po vyučovaní  môžu žiaci navštevovať  školský klub detí, žiaci pracujú v záujmových krúžkoch, ktoré pokrývajú široké spektrum činností ( počítačové, športové, turistické, gymnastické, chemické ... ).

              Projekty, do ktorých  sa škola úspešne zapája  ( Zdravá škola,  Infovek ...), ju posúvajú  neustále dopredu. Svedčia  o tom mnohé výchovné a vyučovacie výsledky. Žiaci sa pravidelne umiestňujú  na popredných miestach  v krajských kolách recitačných, športových, počítačových a jazykových súťaží.

              Škola má pred sebou perspektívu vďaka ľudskému, materiálnemu i geografickému potenciálu, ktorá ju predurčuje zaujať jedno z významných miest medzi školami v Považskej Bystrici.