• 2%

    • Riaditeľstvo Základnej školy,  Nemocničná 987/2, Považská Bystrica oznamuje rodičom žiakov, zamestnancom, podnikateľom , že aj v roku 2021 môžu podporiť našu školu tým, že poukážu 2 % (3%) daní v prospech účtu SRRZ - RZ pri Základnej škole, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica, kontaktná osoba - Martin Hájek, zdruzenie.rodicov@zspb.sk

      

     1. Ak máte príjem iba od jedného zamestnávateľa :

         ( nepodávajte si sami daňové priznanie a požiadali ste zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň )

      

        a )  Požiadajte zamestnávateľa , aby Vám vystavil tlačivo : Potvrdenie o zaplatení dane

        b )  Ak sú 2% z vašej dane minimálne 3,32€ /100 Sk , údaje o sume napíšte do Vyhlásenia   

              o zaplatení dane a obe tlačivá ( Vyhlásenia a Potvrdenie ) doručte do 30.4.2021 na daňový úrad vo vašom bydlisku alebo ku ktorému prináleží váš zamestnávateľ alebo  našej ZŠ.

      

     2. Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba :

      

         V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené rubriky na poukázanie 2% (3%) dane v prospech 1 prijímateľa. Výška poukazovanej dane musí byť minimálne 3,32€ / 100 Sk .

         Údaje o prijímateľovi , ktoré potrebuje do daňového priznania , sú v spodnej časti tohto oznámenia. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte daňovému úradu do 31.3.2021

      

     3. Ak podáva daňové priznanie právnická osoba :

      

         V daňovom priznaní , ktoré podávate do 31.3.2021,  ktorého  súčasťou je Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 %  (3%) dane minimálne 8,30€ / 250 Sk , po zaplatení dane za rok 2019 poukázať v prospech :

                      SRRZ - RZ pri Základnej škole, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica

                                                    Právna forma : občianske združenie

                                                    IČO : 173196170257