• Informácie - prijímanie žiakov na SŠ

    •  

     chovný poradca:  Mgr. Lenka Honeková - poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov

     Konzultácie po dohode

     Kontakt - e-mail: l.honekova@zspb.sk  

      

     1. Základné informácie:

      - činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

     - výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci so špeciálnym pedagógom, s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, CPPPaP a CŠPPP    

     - v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:    

     a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ      

      b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu      

     c) poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte      

     d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)    

     - podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže, užitočné informácie o prevencii šikanovania môžu nájsť žiaci, rodičia, pedagógovia na novej internetovej stránke www.prevenciasikanovania.sk          

      2. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:     www.svs.edu.sk SŠ v Trenčíne a ZA kraji (plán, naplnenosť, dĺžka štúdia, profilové predmety)    

     www.stredneskoly.eu nový internetový on-line katalóg SŠ na Slovensku (rozdelenie SŠ, odbory, DOD,...)    

      www.povolania.eu Dotazník záujmov, dotazník zručností  

      www.istp.sk       www.svetprace.sk                   www.vasaeuropa.sk                

     Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci 6., 7., 8. ročníka a za I. polrok 9. ročníka a výsledky TESTOVANIA 9:

      - jediné národné testovanie po ukončení vzdelávacieho programu ZŠ  

       - testuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníkov ZŠ zo SJ a M    

      - na základe vyhlášky MŠ SR riaditelia SŠ prihliadajú na výsledky TESTOVANIA 9  

     - o Monitore 9: www.exam.sk, www.statpedu.sk (testy z minulých rokov, výsledky)

      

     HARMONOGRAM   PRIJÍMACIEHO KONANIA           2021/2022

      

     Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2021/2022

     Gestor

     Úloha

     Termín

     SŠ tal.

     Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

     do 1.2.2022

     ZZ

     Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 20.2.2022

     Riaditeľ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 28.2.2022

     SŠ tal.

     Talentové skúšky.

     15.3. - 30.4.2022

     Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

     do 31.3.2022

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

     6.4.2022 a 7.4.2022

     ZZ

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

     do 10.4.2022

     OŠ, SK

     Odvolacie konanie po talentových skúškach.

     po talentovej skúške

     Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

     do 20.4.2022

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

     21.4.2022 a 22.4.2022

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     9.5.2022

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     12.5.2022

     OŠ, SK

     Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

     od 16.5.2022

     Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

     18.5.2022

     2. kolo prijímacích skúšok.

     21.6.2022

     OŠ, SK

     Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

     od 22.6.2022

      

      

     PS

     prijímacie skúšky

     Stredná škola

     SŠŠ

     Stredná športová škola

     SŠ tal.

     SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

     Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja

     SK

     Samosprávny kraj

     ZZ

     Zákonný zástupca žiaka

     NÚCEM

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

     Základná škola

     ZR

     Zriaďovateľ

     CPPPaP

     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

     termín

     zákonom stanovený termín

      

     ZDROJ: https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx


  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie