• Informácie - prijímanie žiakov na SŠ

    •  

     chovný poradca:  Mgr. JANA HRADISKÁ - poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov

     Konzultácie po dohode

     Kontakt - e-mail: j.hradiska@zspb.sk  

      

     1. Základné informácie:

      - činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

     - výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci so špeciálnym pedagógom, s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, CPPPaP a CŠPPP    

     - v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:    

     a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ      

      b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu      

     c) poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte      

     d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)    

     - podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže, užitočné informácie o prevencii šikanovania môžu nájsť žiaci, rodičia, pedagógovia na novej internetovej stránke www.prevenciasikanovania.sk          

      2. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:     www.svs.edu.sk SŠ v Trenčíne a ZA kraji (plán, naplnenosť, dĺžka štúdia, profilové predmety)    

     www.stredneskoly.eu nový internetový on-line katalóg SŠ na Slovensku (rozdelenie SŠ, odbory, DOD,...)    

      www.povolania.eu Dotazník záujmov, dotazník zručností  

      www.istp.sk       www.svetprace.sk                   www.vasaeuropa.sk                

     Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci 6., 7., 8. ročníka a za I. polrok 9. ročníka a výsledky TESTOVANIA 9:

      - jediné národné testovanie po ukončení vzdelávacieho programu ZŠ  

       - testuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníkov ZŠ zo SJ a M    

      - na základe vyhlášky MŠ SR riaditelia SŠ prihliadajú na výsledky TESTOVANIA 9  

     - o Monitore 9: www.exam.sk, www.statpedu.sk (testy z minulých rokov, výsledky)

      

      

      

     HARMONOGRAM   PRIJÍMACIEHO KONANIA           2018/2019

      

     Gestor       Úloha                                                                                               Termin       

     ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS.

     do 9.7.2018

     OŠ, ZR

     Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie.

     do 15.9.2018

     Zber podkladov pre Testovanie 5 – 2018

     17.9. - 28.9.2018

     Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti.

     do 30.9.2018

     SK

     Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy v územnej pôsobnosti.

     do 31.10.2018

     Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2019

     12.11. - 30.11.2018

     ŠVS

     Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory.

     do 15.11.2018

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu.

     20.11.2018

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP.

     do 21.11.2018

     Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

     21.11.2018

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu

     od 21.11.2018

     Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

     6.12.2018

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     10.12.2018

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP.

     10.12.2018

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 11.12.2018

     SŠ tal.

     Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

     do 1.2.2019

     ZZ

     Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 20.2.2019

     Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy.

     do 22.2.2019

     Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové.

     do 22.2.2019

     Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 28.2.2019

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     4.3.2019

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 6.3.2019

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

     do 6.3.2019

     SŠ tal.

     Od ŠVS si môžu vyžiadať elektronicky podľa rodných čísel informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS.

     od 6.3.2019

     SŠ tal.

     Talentové skúšky.

     25.3. - 12.4.2019

     Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

     do 31.3.2019

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

     3.4.2019 a 4.4.2019

     ZZ

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

     do 10.4.2019

     Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá

     do 11.4.2019

     Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS.

     do 11.4.2019

     OŠ, SK

     Odvolacie konanie po talentových skúškach.

     po talentovej skúške

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     12.4.2019

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 15.4.2019

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

     16.4.2019 a 17.4.2019

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

     do 17.4.2019

     Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

     do 20.4.2019

     Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9.

     od 23.4.2019

     SŠ tal.

     Oznámia ŠVS výsledky talentových skúšok deň po zápise.

     do 26.4.2019

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     29.4.2019

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 2.5.2019

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

     do 2.5.2019

     ŠVS

     Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient.

     po dodaní výsledkov T9

     Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk

     po dodaní výsledkov T9

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     13.5.2019

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     16.5.2019

     ŠVS

     ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

     od 22.5.2019

     OŠ, SK

     Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

     od 23.5.2019

     Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.

     do 31.5.2019

     ŠVS

     Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.

     do 4.6.2019

     Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny.

     do 4.6.2019

     ŠVS

     Spracujú výsledky odvolania.

     do 5.6.2019

     Zverejní konanie druhého kola

     do 6.6.2019

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     7.6.2019

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.

     od 12.6.2019

     2. kolo prijímacích skúšok.

     18.6.2019

     OŠ, SK

     Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

     od 25.6.2019

     Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.

     do 28.6.2019

     ŠVS

     Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok.

     do 28.6.2019

     ŠVS

     Spracuje výsledky odvolania.

     do 4.7.2019

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     9.7.2019

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie).

     od 9.7.2019

     ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS

     do 9.7.2019

      

     PS

     prijímacie skúšky

     Stredná škola

     SŠ tal.

     SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

     ŠVS

     Školské výpočtové strediská

     Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja

     SK

     Samosprávny kraj

     ZZ

     Zákonný zástupca žiaka

     NÚCEM

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

     Základná škola

     ZR

     Zriaďovateľ

     CPPPaP

     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

     termín

     zákonom stanovený termín