• Informácie výchovného poradcu


    •  Výchovný poradca:  Mgr. LENKA HONEKOVÁ - poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov

     Konzultácie po dohode

     Kontakt - e-mail: l.honekova@zspb.sk       

     1. Základné informácie:

      - činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

     - výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci so špeciálnym pedagógom, s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, CPPPaP a CŠPPP    

     - v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:    

     a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ      

      b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu      

     c) poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte      

     d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)    

     - podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže, užitočné informácie o prevencii šikanovania môžu nájsť žiaci, rodičia, pedagógovia na novej internetovej stránke www.prevenciasikanovania.sk          

      2. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:     www.svs.edu.sk SŠ v Trenčíne a ZA kraji (plán, naplnenosť, dĺžka štúdia, profilové predmety)    

     www.stredneskoly.eu nový internetový on-line katalóg SŠ na Slovensku (rozdelenie SŠ, odbory, DOD,...)    

      www.povolania.eu Dotazník záujmov, dotazník zručností  

      www.istp.sk       www.svetprace.sk                   www.vasaeuropa.sk                

     Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci 6., 7., 8. ročníka a za I. polrok 9. ročníka a výsledky TESTOVANIA 9:

      - jediné národné testovanie po ukončení vzdelávacieho programu ZŠ  

       - testuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníkov ZŠ zo SJ a M    

      - na základe vyhlášky MŠ SR riaditelia SŠ prihliadajú na výsledky TESTOVANIA 9  

     - o Monitore 9: www.exam.skwww.statpedu.sk (testy z minulých rokov, výsledky)

      

      

      

     Prihláška na SŠ 

          Informácie o štúdiu na stredných školách (zoznam SŠ, kritériá prijímania na SŠ, plán a naplnenosť tried/odborov na SŠ,...) možno nájsť na www.svs.edu.sk  .

      Zákonný zástupca podáva kompletne vyplnenú  prihlášku riaditeľovi  školy (výchovnej  poradkyni) na učebné alebo študijné odbory SŠ (vyplnené všetky údaje vrátane podpisu žiaka, rodiča, vyjadrenia lekára, kópií diplomov a potvrdení z olympiád, súťaží).

     Na prihláške musí byť podpis oboch rodičov, alebo priložené splnomocnenie druhého rodiča k podpisu prihlášky pre prvého rodiča.

     Výchovná poradkyňa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca je povinný zúčastniť sa s týmto zápisným lístkom zápisu na vybranú SŠ, na ktorú bol žiak prijatý! Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

      S účinnosťou  od  1.  januára  2013  zákonom  č.  324/2012  Z.  z.  sa  zavádzajú  povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov  bez  prijímacej  skúšky  alebo  jej  časti  do  prvého  ročníka  vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

     Žiak ZŠ si podáva 2 prihlášky na SŠ a SOŠ a môže si podať 2 prihlášky na školu, ktorá overuje schopnosti žiakov v talentových skúškach.

     Webové stránky s informáciami pre žiakov a zákonných zástupcov:

     http://www.zoznamskol.eu/typ/stredna-skola/

     www.povolania.eu

     www.svsmi.sk

     www.svslm.sk

     http://www.hrdinaremesla.sk 

     sprievodca svetom povolaní    http://www.occupationsguide.cz/sk/abecedni/abecedni.aspx

      

     POSKYTOVANIE PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

     SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

      

     Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

      

     Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

      

     Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania .

      

     Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania.

      

     Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie služieb zákazníkovi a pod.), pričom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou.

      

     Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre systém duálneho vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora. Praktické vyučovanie žiakov formou odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list. Odborná prax sa vykonáva v odboroch, v ktorých žiak získa iba maturitné vysvedčenie.

      

     Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

      

     Informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania sú zverejnené na www.potrebyovp.sk ,  www.dualnysystem.sk

     POSKYTOVANIE PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

     SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

      

     Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

      

     Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

      

     Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania .

      

     Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

      

     Informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania sú zverejnené na www.potrebyovp.sk ,  www.dualnysystem.sk

      

     HARMONOGRAM     PRIJÍMACIEHO KONANIA           2021/2022

      

     Gestor

     Úloha

     Termín

     ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. Týka sa škôl, ktoré nezaslali údaje do 9.7. z dôvodu neprítomnosti žiakov v školách.

     9.7.2021

     Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody

     do 30.9.2021

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov. Štatistiky záujmu o štúdium na SŠ sú aktualizované on-line a zverejňované na web stránke ŠVS rovnako ako i číselníky do Proforientu.

     15.10.2021

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov do príslušných CPPPaP.

     do 18.10.2021

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu

     od 19.10.2021

     Zber podkladov pre Testovanie 5 a Testovanie 9 2022

     15.11. - 30.11.2021

     SK

     Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl na svojom webom sídle.

     do 30.11.2021

     MŠVVaŠ

     Zverejní rozpis počtu žiakov prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie na svojom webovom sídle.

     do 30.11.2021

     ŠVS

     Uskutočnia zber plánov zo SŠ aj s možnosťou štúdia pre integrovaných žiakov na jednotlivé odbory.

     do 10.12.2021

     Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

     14.1.2022

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     17.1.2022

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP.

     17.1.2022

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 18.1.2022

     Zverejní kritériá na všetky odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

     do 28.2.2022

     Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov. Aktualizovaný záujem o všetky školy

     do 3.3.2022

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     4.3.2022

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 5.3.2022

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

     do 8.3.2022

     ZZ

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ.

     do 20.3.2022

     SŠŠ

     Overenie športového výkonu - prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ

     21.3. - 14.4.2022

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

     6.4.2022 a 7.4.2022

     Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS.

     do 10.4.2022

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     14.4.2022

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

     do 14.4.2022

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 19.4.2022

     Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9.

     od 19.4.2022

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

     21.4.2022 a 22.4.2022

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     29.4.2022

     ŠVS

     Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient.

     od 2.5.2022

     Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk

     od 2.5.2022

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     2.5. - 3.5.2022

     SŠ tal.

     1. kolo 1. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy

     4.5. - 6.5.2022

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 5.5.2022

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

     do 5.5.2022

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     9.5. - 10.5.2022

     SŠ tal.

     1. kolo 2. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy

     11.5. - 13.5.2022

     RÚ, SK

     Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok (aj talentové odbory)

     od 16.5.2022

     ŠVS

     ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

     od 16.5.2022

     Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

     18.5.2022

     Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

     18.5.2022

     Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.

     do 27.5.2022

     Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom

     1.6. - 15.6.2022

     ŠVS

     Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.

     do 3.6.2022

     Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny.

     do 3.6.2022

     ŠVS

     Spracujú výsledky odvolania.

     do 3.6.2022

     Zverejní konanie druhého kola

     do 6.6.2022

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     8.6.2022

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.

     od 10.6.2022

     2. kolo prijímacích skúšok.

     21.6.2022

     RÚ, SK

     Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

     od 22.6.2022

     ŠVS

     Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok.

     do 30.6.2022

     Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.

     do 30.6.2022

     ŠVS

     Spracuje výsledky odvolania.

     do 6.7.2022

     ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS.

     do 8.7.2022

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov, zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     8.7.2022

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti (na vyžiadanie).

     od 11.7.2022

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie