• Florbal, gymnastika

    • História občianskeho združenia POVAŽSKÁ JEDNOTKA

     Občianske združenie POVAŽSKÁ JEDNOTKA vzniklo v r. 2016

     • je zaregistrované do registra športových subjektov
     • spolupracuje so Slovenskou gymnastickou federáciou, Slovenským florbalovým zväzom (od roku 2020) a so ZŠ Nemocničná PB
     • štatutárnym zástupcom občianskeho združenia je Mgr. Božena Hájková,
     • ďalší funkcionári - Mgr. Andrea Toporová, PaedDr. Ivana Magdechová PhD.

     Pod občianskym združením POVAŽSKÁ JEDNOTKA pôsobia aktuálne 2 športové kluby:

     ŠK P1 – HAKLIN (gymnastika, rope skipping), FB stránka: Gymnastika Považská Jednotka (https://www.facebook.com/Gymnastika-Pova%C5%BEsk%C3%A1-Jednotka-1752212008190523 )

     • tréneri gymnastiky - Mgr. Božena Hájková, Mgr. Peter Perháč, Mgr. Karolína Toporová, Zuzana Hájková, Lucia Opoldíková, Mgr. Veronika Perháčová, Mgr. Andrea Toporová, Martina Hájková
     • tréneri rope skipping - Mgr. Andrea Toporová, Mgr. Monika Mitašíková. 

     Florbal POVAŽSKÁ JEDNOTKA, FB stránka: Florbalový klub - Považská Jednotka                  (https://www.facebook.com/Florbalov%C3%BD-klub-Pova%C5%BEsk%C3%A1-Jednotka-123262739359768)

     • tréneri florbalu: Mgr. Peter Perháč, Michal Mišík, Štefan Korbaš, Mgr. Marek Demáček.

      

     Pravidlá fungovania športových tried

      

     Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica má vytvorené športové triedy so zameraním na športovú gymnastiku (nižšie len „gymnastiku“) a florbal. Proces v športových triedach prebieha v súlade s Usmernením MŠVVaŠ  SR zo dňa 01.02.2002 č. 151/2002 – 71 k starostlivosti o športovo – talentovanú mládež.

     Predmet športová príprava (nižšie len „SRL“) sa vyučuje v rozsahu 3 až 4 hodiny týždenne. Do  športovej triedy sa zaraďujú žiačky a žiaci oboch športových odvetví. Športové triedy sú určené na systematickú športovú prípravu, ktorá je realizovaná podľa učebných osnov pre športové triedy ZŠ, ktoré schválilo MŠVVaŠ SR.

     Obsahom športovej prípravy v športových triedach sú pohybové činnosti, ktoré kladú základy pre budúci vrcholný výkon športovca. Ide o limitujúce cvičebné tvary a herné situácie, z ktorých sa vychádza pri zvládnutí zložitejších a ťažších cvičebných tvarov. Základné tvary podporované dobrou kondičnou prípravou, by mali žiaci a žiačky zvládnuť počas SRL v športových triedach. Zložitejšie cvičebné tvary a herné situácie majú byť nadstavbou a tieto je potrebné nacvičovať počas tréningov v športových kluboch.

      

     Povinnosti žiakov športových tried :

      

     1. Každý žiak športovej triedy musí absolvovať v športovom klube min. 2 tréningy za týždeň – t. j. 2x1,5 h ( 3 hodiny - gymnastika, florbal alebo rope skipping), po dohode trénera a zákonného zástupcu sa môže pre žiakov 3. ročníka znížiť účasť na 1x týždenne.
     2. Odovzdať prihlášku do športového klubu.
     3. Uhradiť poplatky stanovené športovým klubom (kurzovné a členský poplatok).
     4. Odovzdať súhlas so spracovaním osobných údajov.
     5. Odovzdať lekárske potvrdenie od športového lekára.
     6. Podľa návrhu trénera sa zúčastňovať školských a klubových súťaží.
     7. Žiaci 8. –  9. ročníka môžu absolvovať tréningy v iných športových kluboch za podmienky, že prinesú z daného klubu 2 x ročne (v októbri a februári) potvrdenie o ich účasti na tréningoch.
     8. V prípade neprítomnosti na tréningu je potrebné vopred informovať trénera.

     Žiaci športových tried majú :

     1. právo na ospravedlnenie sa z nepripravenosti na vyučovanie z objektívnych dôvodov (návrat zo súťaže v neskorých večerných hodinách, podľa posúdenia trénera) v deň nasledujúci po reprezentácii školy,
     2. možnosť zúčastniť sa športových a relaxačných sústredení a iných športových aktivít organizovaných školou / klubom za predpokladu, že si plnia povinnosti  voči škole a klubu.
     3. právo zúčastňovať sa súťaží, používať reprezentačné dresy a využívať športové priestory školy po dohode s trénermi SRL a riaditeľkou školy,
     4. možnosť svoje návrhy a pripomienky adresovať školskému parlamentu.

     V Považskej Bystrica, 1. september 2020

      

      

      

     POVAŽSKÁ JEDNOTKA, občianske združenie,

     (ŠKP1 HAKLIN a Florbal POVAŽSKÁ JEDNOTKA),

     SNP 1465/100 – 4, 017 07  Považská Bystrica, IČO: 50366980, DIČ: 2120687756

     KONTAKT: Božena Hájková, mobil: 0915/634 817, e-mail: ekonom@hitek.sk  

      

      

     INFORMÁCIE O KURZOCH

      

     MILÍ RODIČIA!

     Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli absolvovať kurz v našom športovom klube POVAŽSKÁ JEDNOTKA (ŠK P1).

     Na kurzy je možné prihlásiť dieťa vo veku od 5 rokov pomocou prihlášky na kurz, ktorú dieťa obdrží pri prvej návšteve kurzu spolu s týmito informáciami. Dôkladne vyplnenú prihlášku je potrebné doniesť na ďalší tréningodovzdať ju trénerovi.

     Kurzy sú rozdelené podľa náročnosti:

                                                                            L0 =    level 0:                       MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ,

                 L1 =    level 1:                       3., 4. a 5. ročník ZŠ,

     L2 =    level 2:                       5. – 9. ročník ZŠ.

     Výber =                                  1. – 9. ročník ZŠ

      

     Na kurzy je možné prihlásiť dieťa vo veku od 8 rokov pomocou prihlášky na kurz, ktorú dieťa obdrží pri prvej návšteve kurzu spolu s týmito informáciami. Dôkladne vyplnenú prihlášku je potrebné doniesť na ďalší tréningodovzdať ju trénerovi.

      

     Počet tréningov a zaradenie do skupín:

     2x/týždeň        Staršia prípravka                3. a 4. ročník ZŠ,

     2x/týždeň        Mladší žiaci                           5. a 6. ročník ZŠ,

     2x/týždeň        Starší žiaci                            7. až. 9. ročník ZŠ.

      

     Pripravili sme pre Vás dôležité informácie na zjednodušenie a spríjemnenie pobytu  na tréningoch, ktoré Vám môžu pomôcť hlavne pri prvých hodinách kurzov.              

     PRAVIDLÁ KLUBU:

     Tieto pravidlá klubu sú zavedené pre zvýšenie bezpečnosti Vašich detí!

     Pred začiatkom tréningu:

     • pred tréningom má zodpovednosť za dieťa zákonný zástupca (pred vstupom  do telocvične),
     • na tréningy je potrebné chodiť v presne určenom čase kurzu (max. 10 minút  pred tréningom) – nie skôr, ani príliš neskoro (tolerancia 5 – 10 minút po začatí tréningu),
     • na tréning je potrebné tričko s krátkym alebo dlhým rukávom legíny,   príp. gymnastický dres, gymnastické cvičky aj botasky (Deti nesmú vchádzať do telocvične v ponožkách!),
     • na tréning nesmú deti nosiť retiazky, náramky, náušnice, hodinky, telefónyiné nebezpečné veci,
     • dlhé vlasy musia byť zviazané gumičkou a zopnuté sponkami
     • deti, ktoré nosia okuliare si prinesú puzdro na okuliare, príp. gumičku na zabezpečenie okuliarov.

     Po vstupe do telocvične a počas tréningu:

     • počas tréningu je zakázaná žuvačka, sladené nápoje (ani čaj)  a pochutiny (povolená je len čistá voda v šatni a na chodbe,v dobre uzatvárateľnej fľaši),
     • počas tréningu preberá zodpovednosť za dieťa v priestoroch telocvične tréner,
     • dĺžka tréningu v telocvični je 90 minút (t.j. 2 vyučovacie hodiny),
     • dieťa  nemôže opustiť tréning skôr, ak nemá podpísaný súhlas rodiča (t.j. ospravedlnenka), príp. si dieťa môže rodič prevziať osobne. V oboch prípadoch preberá za dieťa zodpovednosť zákonný zástupca!,
     • v prípade nutného predčasného ukončenia tréningu jednotlivého dieťaťa (napr. nevoľnosť, úraz, nedodržiavanie tréningového plánu...), bude o tejto skutočnosti vopred informovaný jeho zákonný zástupca.

     Po tréningu:

     • po tréningu sa dieťa prezlečie v šatni,
     • po tréningu sa dieťa zbytočne v šatni nezdržiava,
     • dieťa v šatni po sebe zanechá poriadok,
     • po skončení tréningu preberá zodpovednosť za dieťa zákonný zástupca (po odchode z telocvične do šatne).
  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie