• Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

      

     Športové triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na športovú gymnastiku a florbal sa na základnej škole Nemocničná vyučuje od šk. roka 2016/2017 podľa § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od školského roku 2018/2019 sú zriadené aj športové triedy na 1. stupni v 3. a 4. ročníku.

     Trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy je trieda určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v takejto triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvia, zvyšovanie ich športovej výkonnosti a na získanie správnych pohybových návykov a pohybových činností pri dodržiavaní všetkých zásad športovej prípravy mládeže.

     V  triedach s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na športovú gymnastiku a florbal sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa učebných osnov pre športové triedy ZŠ, ktoré schválilo MŠVVaŠ SR.

      

     Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 – 4 hodiny na predmet športová príprava.

     Celý proces bude prebiehať v úzkej spolupráci so športovým klubom pod o. z. POVAŽSKÁ JEDNOTKA, ktorý poskytne kvalifikovaných trénerov a materiálne zabezpečenie pre činnosť športovej triedy.

      

     Kritéria na prijatie žiaka do športovej triedy:

     1. Do športovej triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na športovú gymnastiku a florbal sa prijímajú žiaci od 3. ročníka na základe výsledkov dosiahnutých pri overovaní predpokladov pre športovú činnosť.

     Testy pohybových predpokladov:

     • Skok do diaľky z miesta
     • Člnkový beh 10x5m
     • Ľah-sed za 30 sek.
     • Hlboký predklon
     1. Žiadosť a súhlas rodičov (zákonného zástupcu) so zaradením do športovej triedy.
     2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára.

     Výber talentovaných žiakov do športovej triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy sa uskutočňuje každoročne v mesiaci apríl formou testovania.

     Prijatým žiakom vydá riaditeľ rozhodnutie o prijatí do športovej triedy. Rozhodnutie dostane zákonný zástupca žiaka písomne.

      

     Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do bežnej triedy na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov:

     a) pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy,

     b) pre neuspokojivé správanie,

     c) zo zdravotných dôvodov na návrh lekára,

     d) na žiadosť zákonného zástupcu žiaka.

      

     Žiaci prestupujúci počas školského roka z inej školy, na ktorej nie sú športové triedy, sú povinní absolvovať športové výkonnostné testy v danom ročníku. Pokiaľ žiak navštevoval na inej škole športovú triedu, môže byť zaradený do športovej triedy aj bez športových výkonnostných testov.

      

     Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v športovej triede:

     • predmet telesná výchova sa vyučuje v rozsahu 2 hodiny týždenne,

     • predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 3 hodiny týždenne (3. - 4., 7. - 9. ročník),

     • predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 4 hodiny týždenne (5. – 6. ročník),

     • tréningová činnosť je v rozsahu 3 hodny týždenne (popoludní),

     • súčasťou prípravy sú sústredenia, turnaje a športové podujatia.

      

     Materiálne a priestorové zabezpečenie:

     1. Základná škola poskytuje telocvičňu, posilňovňu a športový areál v objekte školy.

     2. Športovú prípravu a tréningovú činnosť je možné realizovať v prípade potreby aj v iných špecializovaných športových objektoch.

      

     Povinnosti žiakov športových tried :

     1. Každý žiak športovej triedy musí absolvovať v športovom klube min. 2 tréningy za týždeň – t. j. 2 x 1,5 h (3 hodiny - gymnastika, florbal alebo rope skipping), po dohode trénera a zákonného zástupcu sa môže pre žiakov 3. ročníka znížiť účasť na 1x týždenne.
     2. Odovzdať prihlášku do športového klubu.
     3. Uhradiť poplatky stanovené športovým klubom (kurzovné a členský poplatok).
     4. Odovzdať súhlas so spracovaním osobných údajov.
     5. Odovzdať lekárske potvrdenie od športového lekára.
     6. Podľa návrhu trénera sa zúčastňovať školských a klubových súťaží.
     7. Žiaci 9. ročníka môžu absolvovať tréningy v iných športových kluboch za podmienky, že prinesú z daného klubu 2 x ročne (v októbri a februári) potvrdenie o ich účasti na tréningoch.
     8. V prípade neprítomnosti na tréningu je potrebné vopred informovať trénera.

      

     Žiaci športových tried majú :

     1. právo na ospravedlnenie sa z nepripravenosti na vyučovanie z objektívnych dôvodov (návrat zo súťaže v neskorých večerných hodinách, podľa posúdenia trénera) v deň nasledujúci po reprezentácii školy,
     2. možnosť zúčastniť sa športových a relaxačných sústredení a iných športových aktivít organizovaných školou / klubom za predpokladu, že si plnia povinnosti voči škole a klubu,
     3. právo zúčastňovať sa súťaží, používať reprezentačné dresy a využívať športové priestory školy po dohode s trénermi SRL a riaditeľkou školy,
     4. možnosť svoje návrhy a pripomienky adresovať školskému parlamentu.

      

     Žiaci športovej triedy sú riadnymi žiakmi školy a v oblasti výchovy, vzdelávania a hodnotenia majú rovnaké práva a povinnosti ako ostatní žiaci školy.

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie