• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Počítačová učebňa- robotická ruka
    • Športové triedy - florbal
    • Počítačová učebňa 3D tlačiareň
    • Letná škola
    • Športové triedy - gymnastika
    • Športové triedy - gymnastika
    • Letná škola
    • Posilňovňa
    • Letná škola
    • Jazykové laboratórium
    • Školská knižnica
    • Ocenenia žiakov a učiteľov
    • Školské dielne
     • DEŇ KROJA

     •     V utorok 28. septembra sa naša škola znova odela do sviatočného šatu – bol obľúbený Deň kroja. Dievčatá vynikali v krásnych krojoch so stuhami či venčekmi vo vlasoch, chlapci boli výnimoční vo vyšívaných košelách a s klobúkmi. Kroje, ktoré žiaci a učitelia doniesli sme si mohli všetci pozrieť na výstave krojov a vyšívaných textílií. Mgr. Radoslav Orávik pútavo porozprával žiakom zaujímavosti z histórie nášho regiónu, folkloristiky a ľudovej tradície. Piatačky Ninka, Zuzka, Katka a ôsmačka Anetka nám zaspievali krásne ľudové piesne v akordeónovom doprovode p. učiteľa Orávika.

              

     • Vyhodnotenie jazykového kvízu

     •  

       Žiaci druhého stupňa našej školy mali možnosť riešiť jazykový kvíz pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov. Kvíz prebehol online cez EduPage. Zapojilo sa presne 60 žiakov. Najúspešnejšími riešiteľmi  s počtom bodov 17 z 18 boli Emma Stopková zo 7.B, Abai Remšík zo 7.A, Pavol Coloň zo 7.B a Kristína Valientová z 5.A. Zároveň sme vyžrebovali dvoch žiakov, ktorí sa kvízu zúčastnili a získavajú tiež pekné ceny. Sú to Dominik Pulen z 8.A a Oliver Tatarka z 8.B triedy.

                 Congratulations!

       

     • Európsky deň jazykov

     • V piatok 24.9. sme  sviatok všetkých jazykov sveta oslávili naozaj veľkolepo. Žiaci si vyrábali milé vlajočky, panáčikov reprezentujúcich rôzne národnosti, vlajkovú abecedu a puzzle, ktoré zdobili chodby a schody.  Na hodinách angličtiny sme maľovali hygienické rúška rôznymi anglickými nápismi, vytvárali sme skladačky , jazykový strom a karty, zbalili sme cestovateľský kufor plný spomienok na krajiny, kde sme strávili dovolenku, naučili sme sa nové slovíčka porovnávajúce britskú a americkú angličtinu,  ...

      Keďže v tomto roku sme oslavovali 20.výročie založenia EU dňa jazykov, zhotovili sme aj pekné narodeninové torty.  Žiaci mali možnosť zapojiť sa do jazykového kvízu, ktorý preveril ich všeobecné vedomosti. Počas zaujímavej prezentácie sme si vypočuli originálne ukážky fráz v rôznych cudzích jazykoch. Nemenej zaujímavá bola rozhlasová relácia, kde sme počuli rozprávať našich žiakov, ktorých rodičia pochádzajú zo zahraničia. Ďakujeme preto Dominikovi Ajibade, Marcovi Švecovi a Pamirke Karaman za krásne názorné ukážky jazyka ich predkov.

       Pani učiteľky cudzích jazykov

    • Zber starých mobilov
     • Zber starých mobilov

     • Milí rodičia, milé deti! Aj v tomto školskom roku prebieha na škole zber použitých batérií, drobnej elektroniky, zubných kefiek a použitých tonerov z tlačiarní. Zberné boxy sa nachádzajú na hlavnej chodbe v bloku A aj v bloku B. Opäť, po určitom čase, sme sa zapojili aj do zberu starých mobilov. Mobily môžete vhadzovať do zberných boxov na hlavnej chodbe v bloku A a B. Ak je to možné, vyberte z mobilov batériu. Veríme, že sa nám podarí vyzbierať čo najviac mobilov, a tým chrániť životné prostredie a prírodné zdroje.

      PaedDr. Dobroňová Monika

    • OZNAM BREJKY
     • OZNAM BREJKY

     • Z dôvodu nízkeho záujmu žiakov spoločnosť Rajo a.s. ukončuje v našej škole prevádzku mliečneho automatu. Žiaci si môžu kredit na svojich kartách vyčerpať najneskôr do 30.9. 2021. Neochutené mlieko v automate už nie je dotované štátom, žiakom bude z karty odrátaná plná suma tovaru. Kredit, ktorý zostane na karte nie je možné žiakovi vrátiť. Aktuálny cenník sa nachádza na automate.

    • Povinnosti rodiča - Školský semafor v školskom roku 2021/2022
     • Povinnosti rodiča - Školský semafor v školskom roku 2021/2022

     • Podľa Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 - povinnosti rodiča -

      a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do školy a pri odchode zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými ochrannými pomôckami, dezinfekcia rúk).

      b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška, papierové jednorazové vreckovky.

      c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov.

      d) Rodič predkladá pri prvom vstupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátanie víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.,,

      e) Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na  5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencií viac ako  5 po sebe idúcich dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ,,Potvrdenie o chorobe,, od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť.

      f) V prípade, ak už žiaka vznikne podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19)  alebo je lekárom nariadená povinná karanténa, rodič musí bezodkladne o celej situácii informovať školu. Žiak v tomto prípade nemôže navštevovať školu.

      g) Ak žiak má potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič musí  obratom informovať vedenie školy kvôli identifikácii blízkeho kontaktu žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

      Odporúčania:

      1. Odporúčame predložiť  škole „Oznámenie o výnimke z karantény“, vzhľadom na to, že riaditeľ  môže, v prípade pozitívneho prípadu na škole, požiadať o opustenie školy nezaočkovanými   žiakmi, a zároveň uplatniť výnimku z karantény na žiakov, ktorých sa to týka.
      2. Odporúčame realizovať samotestovanie v domácom prostredí v priebehu šk.r.  Ag testami, ktoré každý rodič v pošte kusov 25 získa po písomnom vyjadrení záujmu o testovanie.

      Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

       

     • Kúsok lesa v letnej škole

     • Vo štvrtok si žiaci v letnej škole vypočuli zaujímavé informácie o šelmách divožijúcich v našich lesoch a zúčastnili sa viacerých aktivít súvisiacich s touto veľmi zaujímavou témou. To všetko si pre nich pripravila Ing.Erika Kružliaková z CHKO Strážovské vrchy. 

      Kocianová

     • Letná škola 16.- 20.8.2021 -poobede

     • V pondelok bol pre deti pripravený tvorivý workshop-,, recyklácia tričiek a maľovanie na textilné tašky". Deťom sa podarili nádherné veci.V utorok sme s deťmi navštívili vlastivedné múzeum, kde deti mali prednášku o zvieratkách žijúcich v lese a pri vodách. Pozreli sme si výstavu bábok z kukuričného šúpolia a na záver si deti mohli vyrobiť vlastnú taštičku cez plece.Streda,v tento deň sme s deťmi vyrabali náramky šťastia z korálok. Deťom sa náramky naozaj vydarili. Vyrobili si náramky pre seba , mamičky aj sestričky.Vo štvrtok  sme spolu s deťmi navštívili horolezeckú stenu pri Kauflande. Deti boli nadšené, šplhali na čas, kto bude prvý. Deti,ktoré ostali v škole sa hrali rôzne pohybové aktivity, ktoré boli zamerané na rozvoj koordinácie, pohyb v priestore so zaviazanými očami a na dôveru spolužiakov Posledný deň letnej školy sme si zacvičili hravou formou. Navštívila nás pani Katerinčinová, ktorá cvičí Zumbu. Deti si v posledný deň zatancovali a zároveň precvičili svoje telo.

       

     • Letná škola 16.-20.8.2021- doobeda

     • V pondelok ráno žiaci prvého stupňa za sprievodu harmoniky spievali slovenské ľudové  piesne. Žiaci vyšších ročníkov sa zaoberali matematickou prehľadnosťou, hrali hru zameranú na rozvoj finančnej gramotnosti, prejavili správanie sa v obchode. Prvý stupeň sa zúčastnil vychádzky na Kalváriu, kde si zahrali futbalový turnaj, hľadali poklad v lese  a popritom si zopakovali vybrané slová.V utorok žiaci nižších ročníkov sa podieľali na tvorbe zeleninového šalátu – krájaní, šúpaní, umývaní, čistení .. a konzumácii J Starší žiaci boli na 2 vyuč. hodiny vo Vlastivednom múzeu- Pátranie po predkoch, ako si zostaviť rodokmeň. Po krátkej prednáške, si deti vypracúvali rodokmeň vlastnej rodiny. V škole pokračovali v dejinách Považskej Bystrice, deti si vytvorili didaktickú hru na papier s tematikou PB, ktorú si vo dvojiciach zahrali. V stredu žiaci absolvovali telovýchovnú rozcvičku, porozprávali sa o dopravných značeniach a správaní sa na cestnej premávke. Následne si odskúšali aké je to byť súčasťou riadenej cestnej premávky, prostredníctvom jazdy na svojich bicykloch, kolobežkách a korčuliach.

      Vo štvrtok sa mladší žiaci venovali živočíšnym spoločenstvám, podrobnejšie včelstvu. Školu navštívil pán včelára, ktorý prišiel porozprávať o živote včiel. Deti ochutnali med, propolis a mali možnosť vidieť a vyskúšať si veci, ktoré včelár používa pri každodennej práci so včelami. Starší žiaci sa zúčastnili troch pokusov: Deti pomocou živočíšneho uhlia odfarbovali kofolu a malinový sirup. Vysvetlili sme si princíp adsorpcie živočíšnym uhlím aj pomocou žalúdočných problémov, keď sme nútení rozžuť čierne tablety uhlia. B) Pozorovanie rôznych druhov vôd a ich rozdiely odparovania C) Deti si zostrojili z plastových fliaš a kameňov, štrku, piesku filter. Pozorovali vyčistenie znečistenej vody.V piatok  si mladší žiaci spríjemnili deň hudobnou výchovou - delenie hudobných nástrojov, rozpoznávanie hud. nástrojov podľa zvukov, prezentácia hudobných nástrojov, pracovný list zameraný na priraďovanie názvov hud. nástrojov, hráme sa na orchester - hra na jednoduché rytmické hudobné nástroje, tanečné súťažné hry - Stoličkový tanec, Hlava ramená... Zúčastnili sa loptových hier na školskom ihrisku a spríjemnili horúce dni ovocím, zeleninou a osviežujúcimi šťavami.

    • Informácie pre rodičov budúcich prváčikov
     • Informácie pre rodičov budúcich prváčikov

     • Názov školy: Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica                                  

      Webové sídlo: www.zsnemocnicna.edupage.org

      e-mailová adresa: 1zs@povazska-bystrica.sk, riaditelka@zspb.sk

      +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
      +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
      +421/42/4363074 - školská jedáleň

       Začiatok vyučovania je o 7:45 hod., príchod do školy o 7:30 hod., rodičia odprevádzajú deti len do priestorov chodby na prízemí, kde sa  žiaci prezúvajú. Časový rozpis vyučovacích hodín a prestávok je vyvesený na vchodových dverách, počas vyučovania sa budovy zamykajú. Po vyučovaní majú deti možnosť navštevovať školský klub detí.

      Všetky školské potreby, odev a obuv žiaka dôkladne podpísať, obaliť všetko do priesvitných

      obalov.

      Treba si premyslieť, či bude žiak poistený v prípade straty osobných vecí.

      Denne nosiť do školy 2 zastrúhané stredne mäkké ceruzky , zastrúhané pastelky, gumu, lepidlo,
      strúhadlo, nožnice a na pokyn triednej učiteľky od októbra 2 plniace perá    /odporúčame pero STABILO, alebo bombičkové pero s guličkovým hrotom, nie TORNÁDO/.

      Na prezúvanie nosiť pevnú obuv.

      Hygienické potreby:  podpísaný malý uteráčik, toaletný papier, tekuté mydlo vo fľaši s pumpou /bude stále k dispozícii na umývadle v triede/.

      Výtvarná výchova: vodové farby /anilínové/, ploché štetce rôznej šírky, umelý pohárik, igelitový obrus na lavicu, handričku, voskové pastelky, plastelína, lepidlo - odporúčam vysúvacie, všetko podpísané a vložené v papierovej, príp. plastovej škatuli /podpísanej na viditeľnom mieste/.

      Výkresy: náčrtník 1 ks

                     výkresy A4 15 ks

                     výkresy  A3 15 ks - tie nepodpisovať a nestáčať!

                     súprava farebných papierov 

      Telesná výchova: cvičky -tenisky, tepláková súprava, tričko a ponožky, všetko podpísané a vložené vo vrecku na stiahnutie.

      Zakúpiť zošity: 

          zošit č. 512 – 3 ks

          zošit č. 511 – 3 ks

          zošit č. 510 – 1 ks

      Prefotenú kartičku poistenca odovzdať triednej učiteľke na začiatku školského roka.

      Podľa Vašich možností uvítame každú pomoc pre školu, triedu a žiakov.

      Odporúčanie:

      viesť deti k samostatnosti, pochváliť za každý úspech, byť trpezlivý, ak žiakovi niečo pôjde pomalšie, určite to časom zvládne. Vaša pomoc pri príprave je nevyhnutná.

       

    • Dotácia na stravu
     • Dotácia na stravu

     • Dotácia na stravu

      K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

      -  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (dieťa v HN),

      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (dieťa v ŽM),

      - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (dieťa bez daňového bonusu).

      Potrebné tlačivá ( HN a ŽM) si  rodič môže vyzdvihnúť na ÚPSVaR Považská Bystrica (2. poschodie, č. dv. 208) v termíne od 12. 07. 2021 do 06. 08. 2021.

      Doklady z ÚPSVaR musia rodičia odovzdať do 06. 08. 2021 na riaditeľstve školy.

      Rodičia detí bez daňového bonusu, musia v škole odovzdať čestné vyhlásenie pre poskytnutie dotácie na stravu (viď príloha nižšie) do 06.08. 2021.


     • Odovzdávanie žezla športových tried

     • Uplynulo 5 rokov od založenia športových tried so zameraním na florbal a gymnastiku na našej škole. Pilotnou triedou tohoto projektu sa stala vtedajšia 5.A, dnes už 9.A. Ich úlohou nebolo len získavanie medailí, ale predovšetkým pootvorenie dvier do sveta florbalu a gymnastiky pre ďalšie generácie žiakov. 

      Pri tejto príležitosti sme založili novú tradíciu: Slávnostné odovzdávanie žezla najmaldším športovcom - žiakom 3.A triedy. 

     • GYMNASTIKA POVAŽSKÁ JEDNOTKA

     • Deň pred začiatkom prázdnin sme stihli ešte spoločný rozlúčkový tréning, ktorý si všetci užili.

      Aj keď situácia nám dovolila trénovať v telocvični len posledné 2 mesiace, ďakujeme všetkým deťom za aktívnu účasť na tréningoch a súťažiach. Taktiež ďakujeme všetkým rodičom a priateľom klubu za podporu a spoluprácu.

      Prajeme všetkým krásne leto, plné oddychu

      Držte sa v zdraví, vidíme sa v septembri.

      Tím trénerov ŠK P1

    • Gymnastická súťaž Žilina - Mini TeamGym
     • Gymnastická súťaž Žilina - Mini TeamGym

     • Srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým gymnastkám, ktoré reprezentovali športový klub o. z. POVAŽSKÁ JEDNOTKA - ŠK P1 HAKLIN na troch dôležitých súťažiach v Žiline.

      Dievčatá potvrdili, že sú hviezdami bez umelých trblietok a vedia zažiariť svojou prirodzenosťou a krásnym športovým výkonom.

      Za spoluprácu a podporu ďakujeme aj rodičom, ktorí zdieľajú s nami a s deťmi radosť zo športových aktivít.

      Výsledky.

      Mladšie žiačky: 3. miesto Sárka Trnovcová, Kristínka Remšíková, Kristínka Gaňová

      Ďalšie umiestnenia: 4. miesto Timejka Kocmundová, Dianka Bubeníková, Viktorka Faturová,  5. miesto Erika Angyalová, Sandra Kostelanská, Kristínka Valientová

      Staršie žiačky: 3. miesto Sárka Sádecká, Adelka Mitašíková, Karolínka Karásková, Nelka Apoleníková, Barborka Fapšová

      Ďalšie umiestnenia: 4. miesto Barborka Bulandová, Terezka Bulandová, Simonka Kalásová, Peťka Čemešová, Saška Germanová, 5. miesto Alžbetka Hunčíková, Natalka Horská, Agátka Fortuníková, Anetka Tekeľová

      Juniorky: 2. miesto Hanka Brosová, Veronika Fapšová, Agátka Gašpercová, Aďka Jancíková

      Našu školu reprezentovali dievčatá: Erika Angyalová, Sandra Kostelanská, Kristína Valientová, Kristína Remšíková, Sára Trnovcová, Barbora Bulandová, Tereza Bulandová, Petra Čemešová, Alexandra Germanová, Simona Kalásová, Agáta Fortuníková, Natália Horská, Alžbeta Hunčíková, Alica Tordová, Aneta Tekeľová, Adela Mitašíková, Sára Sádecká, Nela Apoleníková, Karolína Karásková, Barbora Fapšová, Hanka Brosová

     • FLORBALOVÝ KLUB

     • Záverečný tréning tejto sezóny máme za sebou! Účasť bohatá a prekvapenie bolo v podobe sladkého a zároveň zdravého občerstvenia.

      Tešíme sa na novú sezónu!

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 28. 9. 2021
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 6644559
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •