• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Deň kroja
    • Deň kroja
    • Počítačová učebňa- robotická ruka
    • Európsky deň jazykov
    • Športové triedy - florbal
    • Počítačová učebňa 3D tlačiareň
    • V ŠKD je veselo
    • Športové triedy - gymnastika
    • Športové triedy - gymnastika
    • Deň kroja
    • Posilňovňa
    • Európsky deň jazykov
    • Jazykové laboratórium
    • Deň kroja
    • Školská knižnica
    • Deň kroja
    • Ocenenia žiakov a učiteľov
    • Školské dielne
     • 6.B karanténa

     • Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 20.10.2021 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje plniť karanténne opatrenia u vybraných žiakov v triede 6.B.

      V súvislosti s potvrdeným prípadom COVID 19 v Základnej škole, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam - prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

    • Oznam pre stravníkov školskej jedálne
     • Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     • O z n a m

      Poštové poukážky na stravu na mesiac november 2021

      boli stravníkom odovzdané dňa 20. októbra 2021,

      tieto poštové poukážky je potrebné uhradiť najneskôr do 25. októbra 2021 ( pondelok).

       

      Stravníci, ktorí sú v karanténe (chorí a pod.) a šeky nedostali, uhradia stravné bankovým prevodom najneskôr do 25. 10. 2021 na

      č.účtu SK94 5600 0000 0028 2089 4002.

      Je potrebné uviesť meno stravníka a variabilný symbol.

       

      Poplatok na mesiac NOVEMBER je: 

      I. stupeň 20 x 1,36 = 27,20 €

       II. stupeň 20 x 1,45 =29,00 €

       

       

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 20.10.2021 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje plniť karanténne opatrenia u vybraných žiakov v triedach 4.A a vybraným žiakom (2.B, 4.C. 6.B).

      V súvislosti s potvrdeným prípadom COVID 19 v Základnej škole, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam - prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu do 28.10.2021.

    • Povinnosti rodiča - Školský semafor v školskom roku 2021/2022
     • Povinnosti rodiča - Školský semafor v školskom roku 2021/2022

     • Podľa Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 - povinnosti rodiča -

      a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do školy a pri odchode zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými ochrannými pomôckami, dezinfekcia rúk).

      b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška, papierové jednorazové vreckovky.

      c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov.

      d) Rodič predkladá pri prvom vstupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátanie víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.,,

      e) Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na  5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencií viac ako  5 po sebe idúcich dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ,,Potvrdenie o chorobe,, od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť.

      f) V prípade, ak už žiaka vznikne podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19)  alebo je lekárom nariadená povinná karanténa, rodič musí bezodkladne o celej situácii informovať školu. Žiak v tomto prípade nemôže navštevovať školu.

      g) Ak žiak má potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič musí  obratom informovať vedenie školy kvôli identifikácii blízkeho kontaktu žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

      Odporúčania:

      1. Odporúčame predložiť  škole „Oznámenie o výnimke z karantény“, vzhľadom na to, že riaditeľ  môže, v prípade pozitívneho prípadu na škole, požiadať o opustenie školy nezaočkovanými   žiakmi, a zároveň uplatniť výnimku z karantény na žiakov, ktorých sa to týka.
      2. Odporúčame realizovať samotestovanie v domácom prostredí v priebehu šk.r.  Ag testami, ktoré každý rodič v pošte kusov 5 získa po písomnom vyjadrení záujmu o testovanie.

      Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

       

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 17.10.2021 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje plniť karanténne opatrenia u vybraných žiakov v triedach 3.A, 1.B, 3.B, 6.A.

      V súvislosti s potvrdeným prípadom COVID 19 v Základnej škole, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam - prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu do 25.10.2021.

    • Tešíme sa na Halloween!
     • Tešíme sa na Halloween!

     •  Milí žiaci, s radosťou sa na hodinách anglického jazyka venujeme každý rok sviatku všetkých duchov a strašidiel-  Halloweenu. Tento pôvodne keltský sviatok sa oslavuje 31.októbra v USA, Kanade, Veľkej Británii, Austrálii a v ďalších anglosaských krajinách.

          Keďže čas sa kráti a do jesenných prázdnin zostávajú 2 týždne, vyhlasujeme už teraz rôzne ťaže, do ktorých sa môžete zapojiť:

      1. Súťaž o najkrajšiu dekoráciu. Máte dostatok času na vyhotovenie strašidielka, čarodejnice, ducha, akejkoľvek strašidelnej dekorácie.

      2. Súťaž o najlepší halloweensky projekt. Spracujte  históriu sviatku, tradície a slovnú zásobu z danej témy.  Projekty zhotovte na výkres, kartón a pod. .

      3. Súťaž o najstrašidelnejšiu vyrezávanú tekvicu.  Symbolom tohto sviatku je vyrezávaná tekvica – Jack O´Lantern.  Zhotovte ju najskôr pár dní pred 27.10., aby nám vydržala čerstvá.

      4. Súťaž o najoriginálnejšie halloweenske rúško.  Aj v tomto školskom roku si môžeš vyrobiť originálne rúško. Stačí si ho pokresliť rôznymi motívmi, použiť farebný papier, textil a pod..

      Svoje dielka prineste svojim pani učiteľkám angličtiny. Nezabudnite sa podpísať a napísať svoju triedu.

      V stredu 27.10. môžeš prísť do školy aj v kostýme, budeme na hodinách súťažiť a tak trochu sa aj báť:-)

              Happy Halloween!

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Plavecký výcvik

     • Plavecký výcvik žiakov 4.ročníka je úspešne za nami. Žiaci,ktorí plávať nevedeli, sa stali plavcami začiatočníkmi a tí,ktorí už vedeli, sa vo svojich zručnostiach zdokonalili. Za svoju plaveckú zdatnosť boli odmenení "MOKRÝM VYSVEDČENÍM".

      Srdečne im gratulujeme k výborným výsledkom!

      Triedni učitelia 4.A,4.B,4.C

       

     • Šarkaniáda v I.oddelení Klubkáčika

     • Aj deti z 1.A netrpezlivo čakali na našu prvú,, Šarkaniádu,,. Svietilo slniečko, pofukoval vietor a po oblohe sa začali preháňať šarkany od výmyslu sveta. Veselé tváričky našich detí a úsmevy okoloidúcich boli dôkazom, že táto jesenná aktivita má stále svoje čaro pre malých aj veľkých. 

      Bc. Zuzana Levčíková

       

     • Cezpoľný beh - okresné kolo

     • Dňa 14.10.2021 naši žiaci a žiačky po dlhšej prestávke znovu nastúpili na školskú športovú súťaž. 

      Prvou súťažou v tomto šk. roku bol cezpoľný beh. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat Barborka Fapšová 7.A, Natálka Martinská  a Veronika Fapšová 9.A. V tejto súťaži si vybojovali  pekné 3. miesto.  Veľkým prekvapením bol úspech Barborky Fapšovej, ktorá predbehla aj staršie žiačky a dobehla do cieľa na 2. mieste. Chlapčenské družstvo v zložení Matúš Simon Dratnal, Jakub Hlubina a Oliver Tatarka obsadilo v tvrdej konkurencii  4. miesto. 

      K výkonom našich žiakov gratulujeme! 

      Mgr. Peter Perháč

    • SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA od 18.10.2021
     • SÚŤAŽ V ZBERE PAPIERA od 18.10.2021

     • Súťaž v zbere papiera bude vyhodnotená a kto donesie najväčšie množstvo papiera bude odmenený.

      Odmenu získa aj trieda, ktorá nazbiera najviac papiera.

      Noste špagátom zviazaný papier .

      Papier vám preberie školník pri kotolni v čase

      od 6:30 hod. do 8:00 hod., alebo od 12:00 hod. do 14:00 hod.

      V stredy môžete priniesť papier až do 16:00 hod.

     • HURÁ, UŽ PÍŠEME PEROM!

     • Mesiac september ušiel ako voda, a naši prváci už píšu perom. Nevedeli sa dočkať, kedy vymenia ceruzku za pero. A je to tu. Už 2 týždne  to skúšame. Každý vidí, že to vôbec nie je ľahké. Niektorých ešte písmenká úplne neposlúchajú, ale snahou a vytrvalosťou sa to zlepší. No mnohí už píšu tak krásne, že robia veľkú radosť nielen pani učiteľkám, ale aj rodičom. Presvedčte sa sami. /viď fotogalériu/

      Mgr. Gajdošíková, Mgr. Gazdíková

       

       

     • Klubkáčik - I.oddelenie

     • Deti z 1.A triedy v septembri využili každý pekný deň na hry v areáli školy a počas nepriaznivého počasia sa zabavili spoločenskými hrami a stavebnicami. Ukázali, že majú aj šikovné ručičky a užili si veselé chvíle tvorením zaujímavých dielok, ktoré zdobia našu triedu. 

      Bc. Zuzana Levčíková

     • Kurz korčuľovania

     • Tento týždeň naši druháci na časť svojho vyučovania zamenili zošity, učebnice a perá za korčule. Na zimnom štadióne sa pod vedením skúsených trénerov oboznamujú so základnými prvkami korčuľovania prostredníctvom zábavných, hravých činností. Niektoré deti stoja na ľade prvýkrát, iné majú možnosť zdokonaľovať svoje korčuliarske schopnosti.  Všetkým patrí pochvala za preukazovanie odvahy, obratnosti a vytrvalosti.

      Mgr.Masariková

       

     • Plavecký výcvik

     • Konečne sa dočkali! Žiaci 4.A,B,C, dnes 11.10., odštartovali plavecký výcvik. Čaká ich týždeň plný vody a získavania plaveckých zručností. Prajeme im,aby sa naučili veľa nového a prežili týždeň krásnych zážitkov.

      PaedDr.Dobroňová

     • FLORBALOVÝ TURNAJ

     • V sobotu 9. októbra 2021 nastúpilo florbalové družstvo POVAŽSKEJ JEDNOTKY o.z. na historicky prvý zápas! Predstavili sa mladší žiaci, ktorí v ňom ustáli nielen nervozitu neskúsených hráčov, ale aj premiérový nátlak.

      S prehľadom si vybojovali premiérovú výhru 4:2 nad FBK PÚCHOV! Strelcom všetkých gólov je Matúš S. Dratnal.

      Druhý zápas bol viac dramatický s výsledkom 6:6 s družstvom ŠK VICTORY STARS Dubnica Nad Váhom. Zverenci POVAŽSKEJ JEDNOTKY v závere zápasu inkasovali pár smolných gólov, ktoré nás priviedli k remíze.

      Streleckú zručnosť v tomto zápase predviedli : Fekeč F., Miškov M., Janec B. (2) a Dratnal S. M. (2). V priebehu týchto zápasov sme mali jedného gólmana a to Tomáša Polackého!

      Veríme, že sa nám takto bude dariť celú sezónu ! 

      Tréneri POVAŽSKEJ JEDNOTKY.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 23. 10. 2021
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 6733973
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •