• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Florbal
    • Klubkáčik I.oddelenie
    • Súťaž Športového klubu
    • Klubkáčik I. oddelenie
    • Gymnastika
    • Florbalový zápas
    • Rope skipping
    • Korčuliarsky kurz
    • Ocenenia žiakov a učiteľov
     • Šaliansky Maťko

     • Aj tento rok prebieha na škole súťaž v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“. V utorok 25.1. súťažili žiaci 4. a 5. ročníka (II. kategória). Predniesli pekné ukážky a na ich výkonoch bolo vidieť, že si na príprave dali naozaj veľmi záležať.  

      Umiestnenie:        1.miesto Anetka Tekeľová(5.A)

                                   2.miesto Evka Zábojníková(4.A), Kristínka Joppeková(5.B)

                            3.miesto Sofka Šušková(5.C),Peťka Starečková (4.B),Emmka Sofia Vondrášková(4.A)

      Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme k ich výborným výkonom  a víťazke, Anetke gratulujeme k postupu na okresné kolo.

      PaedDr.Dobroňová

     • Prírodoveda v 4.B

     • Dýchanie je jeden zo základných prejavov života človeka. To, ako pracujú pľúca, sa učia aj žiaci 4.B triedy. Na hodine prírodovedy si zhotovili model pľúc a na ňom si priamo vyskúšali ich činnosť. Zároveň sa naučili jednotlivé časti dýchacej sústavy. Aj tu sa potvrdilo, že učenie môže byť zábava. 
      PaedDr. Dobroňová Monika     

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zo dňa 27.1.2022 nariaďuje plniť karanténne opatrenia u: vybraných žiakov v triede 8.A, 6.B Základnej školy, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica.

       V súvislosti s podozrením na ochorenie COVID 19 a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam – predĺženie prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu a nariadenej domácej karanténe.

      Termín ukončenia prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu a nariadenej domácej karantény je 31.1.2022, nástup do školy 1.2.2022.

    • POLROČNÉ VYSVEDČENIE 31.1.2022
     • POLROČNÉ VYSVEDČENIE 31.1.2022

     • V pondelok 31.1.2022 budú žiakom odovzdané výpisy polročnej klasifikácie.

      I. stupeň - cez 4. vyučovaciu hodinu. 

      II. stupeň - cez 5. vyučovaciu hodinu. 

      Vyučovanie v tento deň končí pre žiakov I. st. štvrtou hodinou a pre žiakov II. stupňa končí vyučovanie piatou hodinou. 

      V piatok 4.2.2022 budú polročné prázdniny.

     • Projekt MŠVVaŠ SR - MODULY

     • Aj na  našej škole bude realizovaný projekt MODULY - Gymnastika na ZŠ bezpečne a atraktívne, ktorý zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci  so Slovenskou gymnastickou federáciou.

      Cieľom je prebudiť u detí záujem o pohyb a šport, inšpirovať ich, ako tráviť voľný čas, spoznať nové aktivity. Cieľom je tiež skvalitniť a spestriť hodiny telesnej výchovy a nebáť sa vyučovať gymnastiku na hodinách telesnej výchovy.

       MODUL sa bude realizovať na prvom stupni pre žiakov 2. ročníka základných škôl  priamo na hodinách telesnej a športovej výchovy, vždy za prítomnosti pedagogického pracovníka školy.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zo dňa 24.1.2022 nariaďuje plniť karanténne opatrenia u: vybraných žiakov v triede 3.A, 5.B Základnej školy, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica.

       V súvislosti s podozrením na ochorenie COVID 19 a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam – predĺženie prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu a nariadenej domácej karanténe.

      Termín ukončenia prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu a nariadenej domácej karantény je 31.1.2022, nástup žiakov do školy 1.2.2022.

     • 3. kolo florbalového turnaja ml. žiakov

     • Sobota 22.01.2022 bola v znamení ďalšieho kola turnaja mladších žiakov vo florbale. Tentokrát to bolo v hale MŠK Trenčín. Prvý zápas bol vyrovnaný, ale chýbalo nám povestné šťastie. A zápas s Dubnicou nad Váhom sme prehrali 5:7 (strelec gólov -M. S. Dratnal). Druhý zápas bol náročný nakoľko nás čakal ťažký súper z AS Trenčín - biely. Ani v tomto zápase sa nám nepodarilo uspieť.

      Všetci hráči ukázali obrovskú snahu a bojovné srdce!

      Ďakujeme rodičom, ktorí nám pomohli s dopravou na turnaj a povzbudzovali v oboch zápasoch!!

      Tréner Peter Perháč

     • UNICEF

     • Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili webináru o práci Unicef, pri príležitosti 75. výročia.

      Reakcie žiakov:

      Natália: Prednáška bola o humanitárnej organizácii UNICEF. Ide o najznámejšiu a najväčšiu humanitárnu organizáciu, ktorá pomáha deťom na celom svete. UNICEF vznikol po druhej svetovej vojne na pomoc deťom, ktoré boli po skončení vojny v núdzi. Po vojne najskôr pomáhala organizácia OSN s názvom UNRRA. Neskôr pokračoval v tejto pomoci Detský fond OSN, ktorý poznáme pod skratkou UNICEF. Československo takisto po druhej svetovej vojne požiadalo o pomoc UNRRA. UNICEF pomáha v krízových situáciách po celom svete. Keď sa niekde začne strieľať, priženie sa hurikán, bolo zemetrasenie a podobne. Vtedy ľudia utekajú zo svojich domov, bez svojich vecí a sú odkázaní na pomoc. Bez rýchlej pomoci by ľudia v týchto krízových situáciách len ťažko prežívali. UNICEF má sklady s pripravenými potravinami, oblečením, liekmi a inými potrebnými vecami naplnené a pripravené po celom svete. Zaujalo ma ako bolo pri pomoci UNRRA v Československu rozdávané ľuďom arašidové maslo a kakao. Deti tieto chute nepoznali a veľa deťom to ani nechutilo, zoškrabovali arašidové maslo a jedli chleba bez neho. To by som ja neurobila. 

      Zorka: Webinár od spoločnosti Unicef sa mi páčil, lebo je veľmi dôležité rozprávať sa o týchto témach, kvôli tomu, že nie všetci si vedia predstaviť, aké to je byť v niekoho iného koži a týmto webinárom sa to dá aspoň trochu priblížiť. Dozvedela som sa veľa zaujímavých vecí, napríklad, že 4,1 mil. detí vyliečili z akútnej podvýživy, pomohli v prevencii detských sobášov (5,7 mil. dievčat) alebo dokonca zabezpečili pitnú vodu pre 18,3 mil. ľudí a je toho ešte omnoho viac. Tiež ma zaujal a dojal príbeh pani Adely z Banskej Bystrice. Je veľmi zaujímavé počúvať o príbehoch ľudí, ktorí si prežili veci, ktoré by sme si ani nevedeli predstaviť. 

      Terezka: Bolo to o tom že Unicef pomáha ľudom v núdzi kvôli tomu, že sú chudobní alebo majú zle podmienky ako vojny, oni pomáhajú im. Deťom, ktoré sú podvýživené, robia im balíčky s jedlom dávajú im školské pomôcky, oblečenie, najväčšiu zásobáreň majú v Kodani. Unicef pomáha deťom a tehotným ženám počas vojny vo Vietname a v Nigérii. V roku 1993 vznikol Unicef na Slovensku.

       https://www.unicef.sk/upload/files/publikacie/eBook_2021.pdfhttps://www.unicef.sk/upload/files/publikacie/ebook-pre-deti.pdf

      Mgr. Daša Mikušová

       

     • Pracovná činnosť asistenta na škole

     • Asistent učiteľa je ako most medzi žiakom, s ktorým pracuje a ďalšími žiakmi v triede a medzi ním a učiteľom,“  

      Asistent učiteľa na našej škole pôsobí od školského roku 2020/2021, vďaka projektu POMAHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCIÍ  DETÍ A ŽIAKOV II, ktorý je realizovaný MŠVVaŠ SR. Asistentky pôsobia v triedach, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a  pomáhajú pri adaptácii dieťaťa, pri prekonávaní bariér a taktiež pri voľnočasových aktivitách. Asistentky spolu s pedagógmi  komunikujú s rodičmi žiaka o procese výchovy a vzdelávania. 

      Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením.  

      Otvorený, tvorivý asistent s rýchlym odhadom situácie a dôsledným správaním je pomocníkom pre učiteľa a tvorcom dobrej atmosféry v triede. S nárastom počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rastie aj záujem rodičov integrovať svoje deti do bežných škôl a pre uľahčenie tohto procesu využívať aj podporu asistenta na vyučovaní.

      Z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnilo MŠVVaŠ SR v roku 2015 vyplynulo, že učitelia i riaditelia škôl vidia najväčší prínos asistenta učiteľa v tom, že individuálnym prístupom pomáha v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Tak môžu byť aj žiaci s takýmito potrebami integrovaní do bežnej školy a môžu sa vzdelávať v hlavnom prúde vzdelávacieho procesu.                  

     • B ako balón......

     • V uplynulom týždni sa prváci rozlúčili s 1. časťou šlabikára. Posledným písmenom v ňom bolo b, B. Deti ho zvládli napísať, ani s čítaním neboli väčšie problémy, vymýšľali slová na b. A hlavne bolo veselo. Nechýbali súťaže o  balóny, Keď písmeno b, tak aj balónová šou bola . Aj Mimo, ktorý nás sprevádza šlabikárom začal chodiť na "víkendové pobyty" ku deťom domov. Aj ak sa v prvom polroku objavila sem tam slza pri písaní, alebo sa niekomu nechcelo občas čítať ,verím , že aj druhú časť šlabikára zvládneme a deti si cez leto dokážu prečítať knižku už samé. /viď foto / 

      Mgr. Gajdošíková Marcela

       

       

       

     • Ďakujeme všetkým, ktorí podporia našu školu darovaním 2%

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

      aj tento rok môžete podporiť naše rodičovské združenie, ak venujete 2% svojich daní, o ktorých máte právo rozhodnúť. Pomôžte nám zmeniť prostredie, v ktorom pracujú Vaše deti a zamestnanci školy. Ďakujeme za pomoc, ktorá je pre nás veľmi potrebná a dôležitá.

      IČO: 173196170257

      Právna forma: Občianske združenie

      Názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole 

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 17.1. 2022 sa konalo školské kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. 

      I. kategórie - žiaci 2.- 3. ročníka sa zúčastnili: D. Brigantová, L. Legéň, J. Hajný, L. Paľagová, S. Mikulová, L. Tabačárová, P. Moravík, M. Suchá. Naši malí recitátori sa snažili zaujať porotu svojim prirodzeným prejavom, recitáciou a precítením povesti. Porota to vôbec nemala ľahké, no rozhodnúť musela.

      Vyhodnotenie:   1. miestoSoňa Mikulová – 2.B

                                    2. miesto: Michaela Suchá – 3.B

                                    3. miesto: Dominika Brigantová – 2.A

      Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme!

     • Klubkáčik I.oddelenie

     • Konečne sme sa dočkali! Kŕmidlá pre vtáčikov ktoré sme spolu robili, nám pán školník zavesil na stromy v areáli školy. Vzali sme do rúk štetce a farbu na drevo a takto šikovne sme ich namaľovali. Opäť chválim záujem a šikovnosť všetkých detí. Ako nám to išlo si môžete pozrieť vo fotoalbume na stránke našej školy. 

      Bc. Zuzana Levčíková

       

    • OZNAM vedúcej školskej jedálne
     • OZNAM vedúcej školskej jedálne

     • Oznam pre stravníkov

      Poštové poukážky na stravu na mesiac

       február 2022

      boli stravníkom odovzdané dňa 13. januára 2022

      tieto poštové poukážky je potrebné uhradiť najneskôr do 21. januára 2022 ( t. j. piatok).

       

      Stravníci, ktorí sú v karanténe (chorí a pod.) a šeky nedostali, uhradia stravné bankovým prevodom najneskôr do 21. januára 2022 na

      č. účtu SK94 5600 0000 0028 2089 4002.

      Je potrebné uviesť meno stravníka a variabilný symbol.

      Poplatok na mesiac 02/2022 je:             I. stupeň 19 x 1,36 = 25,84 €

                                                                         II. stupeň 19 x 1,45 =27,55 €

       

      Stravník bude prihlásený na stravu na mesiac 02/2022 po pripísaní platby na uvedený účet.

       

       

     • Vianočná pohľadnica

     • Poďakovanie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR priamo od pána ministra Branislava Grőhlinga za vianočné pohľadice patrí žiačkám 4.A triedy Erike Lengyalovej, Lilianke Púčekovej, Barborke Gardianovej, Evke Zábojníkovej, Karolínke Kršiakovej a 4.B - Laure Pastierikovej, Peťke Starečkovej, Rebeke Remšíkovej, Lucke Hôrkovej a Katke Abíkovej.

       

       

     • ĽUDOVÁ KULTÚRA OKRESU

     • Pojme - zaspievajme, zatancujme, svoj svet rozveseľme! Ako na to?

      Pozri si prezentáciu, vďaka ktorej si uvedomíš, aké nesmierne bohatstvo

      sa doposiaľ nachádza priamo medzi nami. A že krv nie je voda. 

      Mgr. Radoslav Orávik

     • Veselé Vianoce

     • Našu školu navštevuje mnoho šikovných žiakov. Jedným z nich je aj Roman Janáček z 8.A. V adventnom čase nelenil a vyrobil takéto elegantné domčeky, ktoré okrášlia sviatočný príbytok.Celá 8.A Vám všetkým praje šťastné, požehnané a hlavne zdravé Vianočné sviatky, bohaté na pokoj a príjemnú náladu.

      Mgr. Lenka Beníková

    • PYTAGORIÁDA-ŠKOLSKÉ KOLO
     • PYTAGORIÁDA-ŠKOLSKÉ KOLO

     • V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa konalo školské kolo Pytagoriády.  Úlohy žiaci riešili online. Všetkým súťažiacim gratulujeme!

      Najúspešnejší:

      Kategória P5

      Samuel Knápek

      Kategória P6

      Alžbeta Hunčíková

      Kategória P7

      Abai Remšík

      Kategória P8

      Karolína Karásková

       

      Úspešní riešitelia jednotlivých kategórií:

       

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 29. 1. 2022
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 7096318
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •                     

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie