• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Dôležitý oznam - riaditeľské voľno 29.9.2020
     • Dôležitý oznam - riaditeľské voľno 29.9.2020

     • Riaditeľka Základnej školy, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica Mgr. Zuzana Slaninková, v súlade so zákonom č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5 oznamuje, že dňa 29. septembra 2020 udeľuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu).

       

      Vyučovanie bude pokračovať v stredu 30.septembra 2020.

       

     • Matematický klokan

     • A je to tu ! Šikovní matematici v našej škole súťažili ešte  v júni minulého školského roku. No a ocenení, diplomov a vecných cien sa dočkali až teraz v septembri. Z dôvodu mimoriadnej situácie nemali rovnaké podmienky pre súťaž, pretože niektoré deti súťažili on line, v tomto roku sa preto neudeľoval titul šampión školy. Aj napriek tomu sme mali aj úspešných riešiteľov, ktorými boli  Anetka Tekeľová, Karin Kušanová, Saška Germanová, Terezka Bulandová, Laura Pastieriková.

      Gratulujeme! /foto v galérii/

      Mgr. Gajdošíková

    • ŠKD
     • ŠKD

     • Prevádzka ranného školského klubu začína od 22.09 2020 v čase od 6,00 hod.- 07,30 hod. 

    • Medzinárodné cyklistické preteky
     • Medzinárodné cyklistické preteky

     • Trať medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska tento rok prechádzali aj cez Považskú Bystricu. Príležitosť povzbudiť cyklistov a užiť si atmosféru veľkých pretekov si nenechali ujsť športovci zo 7.A. Pri kruhovom objazde pod Čiernymi hájmi nikto nešetril hlasivky a zo všetkých síl hnali cyklistov vpred.  

      Mgr. Lenka Beníková

    • Aktaulizované pokyny MŠVVaŠ SR od 16.9.2020
     • Aktaulizované pokyny MŠVVaŠ SR od 16.9.2020

     •  ODPORÚČANIA  MŠVVaŠ SR

      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby 
      • Na komunikáciu externých osôb so školou  odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy.
      • Ak to možnosti školy umožňujú, vyučovať ucelené triedy v triedach a nestriedať pri výučbe miestnosti.
      • Odporúčame prestávky medzi hodinami v danej triede tráviť pri priamom vetraní s cieľom eliminovať  prechádzanie  sa  po  chodbách.
      • Organizácia hromadných podujatí sa neodporúča.

      Zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak, je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúča sa minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

      V ZŠ Nemocničná nebude ranný ŠKD do 30.9.2020 v prevádzke a poobedný ŠKD bude naďalej do 16,00 hod.

       

      • Stravovanie
      • Podľa miestnych podmienok, množstva žiakov, zamestnancov a personálu odporúčame stravovanie obvyklým spôsobom, najlepšie tak, aby sa triedy nepremiešavali.
      • Do konca 30.9. sa nad rámec zelenej fázy:
       • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter
       • V prípade väčších škôl, a teda aj väčšieho počtu tried, odporúčame rozdeliť nástup do školy na niekoľko časových úsekov, napr. od 7:30 hod do 8:30 hod v 10 min. intervaloch, alebo využiť väčšie množstvo vchodov do školy a určiť presné miesta vstupu (prípadne času) pre jednotlivé triedy, aby dochádzalo k minimalizácií miešaniu žiakov.
       • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
       • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 30.9. nevyužívajú.

         

        https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-1692020/

       

    • Vyučovanie ETV, NBE
     • Vyučovanie ETV, NBE

     • Oznam pre žiakov, ktorí navštevujú povinne voliteľný predmet etická výchova alebo náboženská výchova - evanjelická: Nakoľko sa nemôžu spájať žiaci z rôznych tried a ročníkov, predmety ETV a NBE sú do 30.9.2020 - (prípadne do odvolania) ZRUŠENÉ. 

       

    • Informácia pre zákonných zástupcov
     • Informácia pre zákonných zástupcov

     • Prevádzka školského klubu v dňoch 2.- 30. 9.2020 (vrátane)

      V uvedených dňoch nebude z dôvodu korona opatrení v prevádzke ranný klub detí (nemiešanie detí v skupinách) .V dňoch 2.-14.9.2020 bude školský klub v prevádzke po vyučovaní pre žiakov 1.A,1.B,2.A,2.B,3.A do 16.00 hod., pre žiakov 3.B,3.C,4.A, 4.B triedy do 15.30 hod. Rodičia, ktorí si prídu pre svoje dieťa čakajú naň pred školou, nevstupujú do budovy školy.

      Zákonný zástupca :

      - zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),

      - zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,

      - dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca šk roku 2020/2021 ,

      - predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie , 

      - prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy a bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       

       

     • Opatrenia školy - prevencia nákazy COVID-19

     • Opatrenia smerujú ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. (Podľa usmernení a odporúčaní Ministerstva školstva SR a ÚVZ SR do 14.9.2020).

      Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.

      Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

      Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.

      Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

      • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

      • V škole je zabezpečená dezinfekcia rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom.

      • Žiaci si umývajú ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.

      • Žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej  školy, okrem  svojej  triedy (I. až IV.)  v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, do 14. 9. 2020.

      • Nepedagogickí zamestnanci školy nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

      • Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci (napr. aj asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg, psychológ) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

      • Niektoré aktivity sa budú organizovať tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho.

      • Zamestnanci školy budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

      • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné.

      • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.

      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude prebiehať minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

      • Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

      • Dôkladné  čistenie  všetkých  miestností,  v  ktorých  sa  žiaci,  pedagogickí  zamestnanci   a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa bude vykonávať najmenej raz denne.

      • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

       

     • Letná škola 21.8.

     • V posledný deň letnej školy sme si precvičili slovenčinu v dopĺňaní y/i, počítali sme príklady, ktoré sme písali na školskom dvore. Krásny slnečný deň sme zakončili opekačkou, kde nechýbali balóny a hudba. Deti boli odmenené diplomom a sladkou odmenou. 😉

     • Aktivity letnej školy

     • Žiaci sa počas letnej školy oboznámili s kvapkou vody, prečo má oválny tvar, prečo hmyz dokáže chodiť po vode, že dokáže zväčšovať predmety a pod. Cez kvapku vody pomocou vlastnoručne zostrojenej lupy z rôznych materiálov najskôr čítali texty napísané malými písmenami a pozorovali lesného mravca, o ktorom si prečítali zaujímavosti. Žiaci aj prepaľovali vápenec na vápno, pozorovali kamienky pomocou ozajstných lúp. S lesníkmi sa zas cez edukačné hry zoznamovali so životom v lese, rastom, ťažbou a ochranou stromov a lesných živočíchov.

      Ing. Ďurajková

     • Letná škola 19.8.2020

     • Tretí deň v letnej škole, sme si zopakovali vedomosti o našom meste a svojom bydlisku. Zabávali sme sa s farebnými nôžkami a potom sme sa vybrali do vlastivedného múzea. Tu nás čakali tvorivé dielničky - drôtovanie. Precvičili sme si jemnú motoriku, našu fantáziu a tvorivosť. V závere si pre nás pripravili vedomostný kvíz a puzzle s významnými budovami nášho mesta.

      Mgr. Bučková, Bc.Chochlíková

     • Letná škola

     • Pondelňajšie dopoludnie mali naši žiaci v letnej škole naplnené hravou chémiou a sledovaním chemických pokusov, ktoré si vyskúšali v podmienkach školskej kuchynke. Popoludnie už bolo zasvätené športovým hrám zameraných na štafetovéhe hry a bedminton.

      V utorok sa žiaci zapojili do aktivít s lesníkmi  - Štátne lesy, pri ktorých spoznávali stromy, zvieratá a zoznamovali sa s prácou v lese. Popoludnie mali tiež pestré a obohatené o ukážky výstroje a výzbroje dobrovoľných hasičov zo Zemianskeho Kvášova.

      Mgr. Peter Perháč

     • Letná škola - 18.8.

     • Dnešný deň sme mali príjemné,zábavné a hlavne poučné stretnutie. Veľmi veľa zaujímavých a pútavých vecí nám prišli vyrozprávať pracovníci štátnych lesov.Deti sa zapájali do aktivít, hľadali správne riešenia a nakoniec si svoje vedomosti otestovali v hre. Ako odmenu si mohli vyrobiť svoj poľovnícky klobúk.

      Bc. Chochlíková, Mgr. Bučková

     • Letná škola 18.8.

     • Dňa 18.8. bol pre žiakov Letnej školy opäť plný aktivít -  kreatívne tvorili vo Vlastivednom múzeu, kde si vyrobili  prekrásne náramky a vážky/motýle z drôtu. Potom mali stretnutie s členmi Kynologického klubu z Beluše a ich štvornohými kamarátmi. 

      Ing. Haviarová

     • Letná škola 17.8.

     • Prvý deň našej letnej školy sme mali veľmi zaujímavý. Prišli medzi nás pani Zuzana Žiačková, Danka Spirková a Janka Trsková z knižnice a priniesli nám Hávedník. Veľmi zaujímavo nám porozprávali o hmyze, dozvedeli sme sa veľa nových informácií. Potom sme sa vybrali do rozprávky a plnili zaujímavé úlohy.

      Mgr.Bučková, Bc.Chochlíková

     • Letná škola pokračuje...

     • Letná škola pokračuje..., žiaci boli 17.8. na zábavno-edukačnom predpoludní vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici.

      Ing. Monika Haviarová, Ing. Emília Ďurajková

     • Letná škola

     • Letná škola ubehla ako voda a deti si odnášajú z celého týždňa veľa pekných zážitkov, nových poznatkov a radosti z hier s kamarátmi. Za svoju snahu a šikovnosť si odniesli pekné darčeky, ktoré im budú Letnú školu pripomínať. Mgr. Hujová, PaedDr. Dobroňová

        

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 27. 9. 2020
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 5000411
  • Fotogaléria

   • Matematický klokan
   • Medzinárodné cyklistické preteky
   • Naši najmenší
   • Opatrenia MŠVVaŠ SR
   • Letná škola
   • Letná škola - 17.-21.8.2020
   • Letná škola pokračuje...
   • Letná škola
   • 9.B