• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Pokyny k otvoreniu školy od 1.6.2020
     • Pokyny k otvoreniu školy od 1.6.2020

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov 1.-5. ročníka ZŠ od 1.6.2020

      Riaditeľka školy vydáva nasledovné pokyny k prevádzke školy

      Výchovno – vzdelávacia činnosť

      • Žiak alebo zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie (príloha pod textom) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, tlačivo si rodič vytlačí a vyplní. Prípadne príde dieťa s rodičom a vyplní tlačivo pri vstupe.

      • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy.

      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      • Zákonný zástupca zabezpečí aby dieťa, prichádzalo a odchádzalo do školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú a minimalizujú zhromažďovanie osôb pred základnou školou.

       

      ČASOVÝ ROZPIS PRÍCHODU DO ŠKOLY

      7,15 h. - 7,30 h.   1. ročník   bočný vchod budovy A

      7,30 h. - 7,45 h.  2. ročník   bočný vchod budovy A
      7,15 h. - 7,30 h   3. ročník   hlavný vchod budovy A

      7,30 h. - 7,45 h.  4. ročník  hlavný vchod budovy A

      7,45 h. - 8,00 h.  5. ročník  hlavný vchod budovy B

       5.A končí vyučovanie o 13,05 h., obed majú žiaci od 13,05 – 13,25 h.

      5.B končí vyučovanie o 13,10 h., obed majú žiaci od 13,10 – 13,30 h.

      Na stravu sú prihlásení žiaci, ktorí sa zúčastňujú vyučovania a nahlásili sa triednej učiteľke.

       

      Prevádzka v školskom klube detí :

      6,30 h. – 7,15 h. ranný klub ( iba prihlásené deti)

      11,00 h. – 15,30 h.

      Z popoludňajšieho klubu budú žiaci odchádzať na základe nahlásenia času od rodiča v nasledovných intervaloch - o 13.30 hod, o 14.30 hod, o 15.30 hod. Rodičia do budovy školy nevstupujú, čakajú na svoje dieťa vonku, resp. na základe nahlásenia pani vychovávateľke odchádza domov samostatne.  

       

       

      Vyhlásenie zákonného zástupcu

       

      Vyhlasujem, že dieťa ............................................., bytom v  ..................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

       

      Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.

       

      Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       

       V ................................. dňa ...................

       

      Meno a priezvisko zák. zástupcu:

       

      Adresa zákonného zástupcu:

       

      Telefón zákonného zástupcu:

       

      Podpis zákonného zástupcu:

       

    • Športový klub
     • Športový klub

     • Oznam

      Športový klub zriadený pod Občianskym združením Považská Jednotka, oznamuje rodičom a žiakom, že tréningy športovej gymnastiky a florbalu budú obnovené od 1.6. 2020 :

      Pondelok:   L0 – 15:15 hod.,

      Utorok:       L1 – 15:15 hod.,

      Streda:        florbal – 15:00 hod.,

      Štvrtok:       L2 – 15:15.

      Harmonogram je predbežný a bude upravený v závislosti od záujmu.

     • Objavovanie Veľkého Manína

     • V sobotu 16.5.2020 za pekného počasia sme sa vybrali s našimi žiakmi na poznávací okruh Veľkého Manína. Poznávali sme faunu za pomoci stôp, ktoré zanechala v hline flóru, ktorá kvitla a zelenala sa okolo nás a samozrejme sme nazreli aj do histórie. Ako výstupovú cestu sme využili žltú turistickú značku a pomocou nej sme sa dostali nie len do Partizánskej jaskyne, ale aj na Puklú skalu z ktorej sú tie najkrajšie výhľady na Malý Manín a okolie. Odtiaľ sme sa vydali na zostup do mesta, ale ako ústupovú cestu sme využili chodník tiahnuci sa hrebeňom tohto masívu a zastavili sme sa až na Manínci a následne do mesta.

      Peter Perháč

    • Úspech v okresnom kole Chemickej olympiády
     • Úspech v okresnom kole Chemickej olympiády

     • Gratulujeme Gabike Bačíkovej, žiačke 9.A triedy, ktorá sa zúčastnila online okresného kola chemickej olympiády a umiestnila sa na  2. mieste.

     • Učíme sa doma 2.B - Píšeme listy

     • Dnešná moderná doba ponúka ľuďom rôzne spôsoby komunikácie v prípade, že sa nemôžu osobne stretnúť. Telefonujú si, píšu maily, využívajú videohovory a mnoho ďalších spôsobov.  V dávnej minulosti ľudia nemali také možnosti a takmer jediný spôsob bolo napísať list. Žiaci 2.B sa v domácom prostredí  neustále vzdelávajú a napísať list bola pre nich výzva, ktorú zvládli na jednotku. Naučili sa ako správne napísať list, adresu a ako ho odoslať. Svoju pani učiteľku potešili peknými listami, v ktorých napísali napr. aj o tom, ako trávia čas počas karantény.  

      PaedDr. Dobroňová Monika   

       

     • Veľký úspech malých florbalistov

     • Po vzore svojich starších spoluhráčov túto sezónu nastúpili na ligové zápasy aj hráči staršej prípravky. Išlo predovšetkým o žiakov 3. až 5.ročníka. Kalendár súťaže bol ozaj bohatý  nielen na zápasy, ale aj na skúsenosti a zážitky. Vďaka tomu sa naši florbalisti posunuli výkonnostne a hráčsky. Ako odmenu za svoj talent a chuť sa ukázať dostali pohár a medaile.

      Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších hráčskych úspechoch.

      Mgr. Peter Perháč

     • Náboženstvo doma u štvrtákov

     • Karanténa výrazne zasiahla aj do vyučovania náboženstva. Zatvorili sa kostoly a Veľkú noc sme museli prežívať doma a obrady Veľkonočného trojdnia sledovať iba cez obrazovky. Aby sme si sprítomnili tieto významné udalosti a neochabli vo vzťahu k Pánu Ježišovi, naši šikovní štvrtáci si vyrobili alebo nakreslili Boží hrob.  Ich úžasné dielka si môžete pozrieť v galérii.

       

     • Náboženstvo doma u tretiakov

     • Prípravu na 1.sväté prijímanie našim tretiakom veľmi sťažila karanténa. Prekazila im účasť na svätých omšiach a radosť Veľkej noci museli prežiť netradične – doma pred obrazovkou. To im však nezabránilo v budovaní vzťahu s Pánom Ježišom a vytvorili si doma Boží hrob, nakoľko sa k nemu nemohli ísť pomodliť do kostola. Ako veľmi sú šikovní, môžete vidieť v galérii.

      katechétka Kocianová

     • Náboženstvo doma u druhákov

     • Karanténa výrazne zasiahla aj do vyučovania náboženstva. Zatvorili sa kostoly a Veľkú noc sme museli prežívať doma a obrady Veľkonočného trojdnia sledovať iba cez obrazovky. Aby sme si sprítomnili tieto významné udalosti, naše šikovné deti si vlastnoručne vytvorili Boží hrob. Deti 2. ročníka boli veľmi kreatívne, veď posúďte sami.

     • Učíme sa doma 2.A

     • Aj keď sa ešte nemôžeme učiť v škole, usilovne sa učíme doma, ale aj v prírode. Časté prechádzky využili žiaci na prípravu projektu z PVO. Niektorí použili aj nazbierané rastliny.

      Mgr.Bučková

     • ŠKOLA DOMA 3.A / 3.časť /

     • Apríl sa prehupol do mája a my sme stále doma. Ale nezaháľali sme. Mii postavili chlapci krásny máj, ku Dňu matiek deti urobili mamičkám drobné darčeky, naďalej sa staráme o rastlinky, športujeme, z prírodovedy sme si skúsili pripraviť z liečivých rastliniek čaj, hráme sa, tvoríme projekty. Učíme sa doma, ale vidíme sa len cez internet. Už aby sme boli konečne spoluuu !!!

      Mgr. Gajdošíková Marcela

     • Telesná výchova doma

     • Prinášame krátky fotoreport od našich žiakov a učiteľov ako trénuju doma alebo v prírode. V týchto ťažkých časoch kedy sa nevidíme a väčšinu dňa presedíme pri PC je  potrebné a správne sa hýbať. Môžete sa inšpirovať tréningovými plánmi od svojich učiteľov alebo z fotiek spolužiakov ... Mgr. Peter Perháč

       

    • Informácia výchovného poradcu
     • Informácia výchovného poradcu

     • Vážení rodičia,

      posielam link na ministerstvo školstva, https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/, kde sú všetky informácie o prijímacom konaní na SŠ a SOŠ v tomto školskom roku. Ak ešte Vaše deti majú ešte diplomy z olympiád a boli úspešní v okresných a vyšších kolách odfotografujte a pošlite na mail jhradiska@gmail.com, aby sa mohli priložiť k prihláškam.

      1. Žiaci, ktorí podali prihlášky na SŠ s talentovými skúškami si môžu podať ďalšie 2 prihlášky na SŠ.

      2. Žiaci bez talentových skúšok podávajú prihlášky tiež na 2 SŠ.

      3. Podľa pokynov riaditeľ ZŠ zabezpečí s výchovným poradcom odoslanie prihlášok na SŠ do 19.5.2020 bez podpisu zákonných zástupcov , bez podpisu žiakov a bez lekárskeho potvrdenia.
       

      4. Kritéria na prijímanie zverejnia SŠ do 7.5.2020

      5. Termín odoslania prihlášok na SŠ bude 15.5.2020, prosím Vás ak by ešte niekto chcel meniť SŠ najneskôr do 11.5.2020.

      6. Ako postupovať ďalej máte v informáciách na stránke ministerstva školstva.

      Informácie v prípade zmeny, budú aktualizované.

      Mgr. Jana Hradiská – výchovný poradca

     • Ovocie úspechu

     • V sezóne 2019/2020 naši florbalisti ukázali nielen svoj talent, ale aj chuť niečo dokázať. Samozrejme sa im aj to podarilo. Žiaci 8.A Samuel M. Dratnal a Patrik Kutnár nastúpili a úspešne sa zapojili do dorasteneckých zápasov FBK Púchov. Títo florbalisti v neľahkej úlohe dokázali, že pravidelný tréning a zápal pre vec prináša úspech v podobe 2. miesta v dorasteneckej kategórii regiónu západ.

      K úspechu gratulujeme a veríme v sľubnú kariéru!

      Mgr. Peter Perháč

       

    • ŠPORTUJME, ABY SME BOLI ZDRAVÍ
     • ŠPORTUJME, ABY SME BOLI ZDRAVÍ

     • Chceli by sme všetky naše žiačky a žiakov motivovať k športu, k cvičeniu. Budeme radi ak si vo svojom záujme popri výučbe hlavných predmetov aj zacvičíte. Nájdite si čas a cvičte. Je to výborné pre vaše zdravie.

      Cvičenie má vplyv na správne fungovanie srdca. Na srdce dobre pôsobí hlavne beh. Rýchla chôdza do kopca, skákanie cez švihadlo alebo rýchle dvíhanie kolien do výšky. To sú úplne jednoduché cviky, ktoré môžete robiť kdekoľvek. Keď vaše srdce a pľúca fungujú na vyššie obrátky, máte viac energie na plnenie každodenných úloh.

      Pri športovaní telo uvoľňuje zvýšené množstvo endorfínov, tzv. hormónov šťastia. Cvičenie zlepšuje náladu. Nezáleží na tom, ktorému športu sa venujete. Vaša nálada sa môže zlepšiť pri akomkoľvek športe. 

      Aktívny pohyb má dobrý vplyv i na fungovanie mozgu. Pravidelné cvičenie zlepšuje prietok krvi do mozgu a pomáha ho tak udržať zdravý a s dobrou pamäťou. 

      V náročnom období koronavírusu buďte naďalej pozitívne naladení. Pravidelné cvičenia vám pomôžu zvýšiť fyzickú zdatnosť a imúnnosť voči zdravotným nebezpečenstvám. Zostať aktívni a športovať sa dá aj v improvizovaných domácich podmienkach. Nie je nutné chodiť na miesta, na ktorých sa hýbe veľa ľudí.

      Na obrazovkách všetkých troch programových televíznych služieb RTVS vysielajú desaťminútová relácia „Športuj doma, Slovensko“. K pravidelnej fyzickej aktivite v nej motivujú známi slovenskí športovci. Názorne ukazujú, ako sa dá cvičiť v domácom prostredí.

      V jednotlivých dieloch cvičia strelkyňa Danka Barteková, lukostrelkyňa Alexandra Longová, triatlonista Richard Varga, zjazdoví lyžiari Andreas a Adam Žampovci, vodní slalomári Matej Beňuš, Jakub Grigar, Alexander Slafkovský či biatlonistky Anastasia Kuzminová, Paulína a Ivona Fialkové.

      Reláciu „Športuj doma, Slovensko“ si môžete pozrieť každý pracovný deň v premiére na Jednotke o 8:45 h., v repríze v ten istý deň na Dvojke o 12:35 h. a počas víkendov na Trojke okolo 9:00 h. Alebo na internete:

      https://www.olympic.sk/vyhladavanie?f%5B0%5D=tags%3A6018

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR upravený rozvrh hodín, platný od 4.5.2020, je zverejnený na webovom sídle školy.

     • Prírodoveda v 4. B

     •  

      V tomto čase, keď je prerušené  vyučovanie,  sa aj my snažíme  učiť sa  iným spôsobom. Čítame, počítame, píšeme, „spíkujeme", kreslíme, lepíme, striháme, spievame, hráme sa, staviame, veľa sa rozprávame, dokonca  viac pomáhame. Vieme, akú liečivú moc má pre všetkých príroda. My sme  ju teraz radi využili  nielen na relax ,ale aj na splnenie „domácoškolskej" úlohy. A  naviac sme si mohli overiť naučené poznatky z knižiek. Vznikli z toho celkom zaujímavé projekty. Neveríte? Pozrite si galériu.

      Mgr.Masariková

       

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 2. 6. 2020
  • Fotogaléria

   • Športovci v prírode
   • Belešovci športujú
   • Veľký úspech malých florbalistov
   • Náboženstvo doma u piatakov a šiestakov
   • Náboženstvo z domu u štvrtákov
   • Náboženstvo doma u tretiakov
   • Náboženstvo doma u druhákov
   • Učíme sa doma 2.A
   • ŠKOLA DOMA 3.A / 3.časť /