• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Gymnastika
    • Počítačová učebňa- robotická ruka
    • Keramikársky krúžok
    • Florbalový turnaj
    • Tvoríme...
    • Počítačová učebňa 3D tlačiareň
    • Rope skipping
    • Korčuliarsky kurz
    • Posilňovňa
    • Plavecký kurz
    • Jazykové laboratórium
    • Šarkaniáda
    • Školská knižnica
    • Ocenenia žiakov a učiteľov
    • Školské dielne
    • Deň kroja
    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

     • V minulých týždňoch sa na našej škole uskutočnil zber papiera.

      Spolu sme nazberali 4 383,5 kg. Ďakujem  všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli tak lesom a celej prírode.

      Najviac nazberali za kolektívy nasledovné triedy:

      1. miesto 1.A spolu 1 144,5 kg, na žiaka 52,02 kg

      2. miesto 2.B spolu 618 kg,       na žiaka 28,09 kg

      3. miesto 8.B spolu 408,5 kg,    na žiaka 24,03 kg

      V súťaži jednotlivcov bolo nasledovné poradie:

      1. miesto Darinka Hederová z 1.A – 334 kg

      2. miesto Maximilián (2.B) a Leo (8.B) Kučíkovci – obaja po 326 kg

      3. miesto Ivanka Vavríková (1.A) a Juraj Babec (7.B) – obaja po 245 kg

      4. miesto Leo Karásek z 1.A – 204 kg

      Blahoželáme!

      Ceny dostanú úspešné kolektivy  aj jednotlivci od svojich triednych pani učiteliek.

      Pani učitelka Beníková

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 29.11.2021 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje plniť karanténne opatrenia u: vybraných žiakov v triede 4.A, 4.C Základnej školy, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica.

       V súvislosti s potvrdeným prípadom COVID 19 a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam – predĺženie prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu do 6.12.2021 a nariadenej domácej karanténe.

      Viac informácií z RÚVZ v prílohe

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zo dňa 22.11.2021 nariaďuje plniť karanténne opatrenia u: vybraných žiakov v triede 8.B Základnej školy, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica.

       V súvislosti s podozrením na ochorenie COVID 19 a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam – predĺženie prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu a nariadenej domácej karanténe.

      Bližšie informácie v zápisnici RÚVZ - viď príloha

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

     • Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 24.11.2021 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje plniť karanténne opatrenia u: vybraných žiakov v triede 6.A, 7.A Základnej školy, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica.

       V súvislosti s potvrdeným prípadom COVID 19 a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam – predĺženie prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu do 3.12.2021 a nariadenej domácej karanténe.

      Viac informácií z RÚVZ v prílohe

    • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ ADVENTNÝ VENIEC
     • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠÍ ADVENTNÝ VENIEC

     • Milí žiaci, prichádza ten krásny čas, keď sa pripravujeme a tešíme na príchod malého Ježiška. Advent je obdobie, kedy svoje príbytky zdobíme adventnými venčekmi. Naša súťaž bude prebiehať do 10. 12. 2021. Venčeky prineste pani učiteľke náboženskej výchovy alebo nechajte vo svojej triede. Tešíme sa na vaše originálne adventné vence.

      M. Kocianová

     • Kampaň - Červené stužky

     • Prvého decembra  sa viacerými aktivitami v rámci tematického dňa zapojíme do pätnásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky Práce Hanky Brosovej, Veroniky Dudoňovej a Andreja Bakalu boli zaslané do súťaže – Logo pre Červené stužky.

       

     • FLORBAL - 2. kolo turnaja ml. žiakov

     •  V sobotu 20.11.2021 sa v Trenčíne konalo ďalšie kolo florbalového turnaja ml. žiakov. Toto kolo bolo obzvlášť náročné! Nie len pre trénerov, ale hlavne pre našich zverencov. Tréningový výpadok spojený s Covid opatreniami, výpadkom skúsenejších hráčov, ale hlavne s myšlienkou, že nastupujeme proti favoritom z nášho regiónu! 

      Oba zápasy, ktoré sme odohrali neboli s víťazným koncom pre naše družstvo. Strelcom jediného golu na tomto stretnutí je Tobias Kostelanský. A v bránke sa perfektne predviedol Matúš Kortman, ktorému ďakujeme!

      Tréner Perháč

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Školské kolo olympiády prebehlo v utorok 16.11. v oboch kategóriách. Do súťaže sa zapojilo 27 žiakov, ktorí predviedli svoje jazykové znalosti v oblasti gramatiky, slovnej zásoby a taktiež riešili úlohy zamerané na čítanie s porozumením.  Najúspešnejší žiaci obsadili prvé 3 miesta nasledovne: 

      Kategória 1A- žiaci 5., 6. a 7. ročníka

      1.miesto: Jurko Cingel, 7.B

      2.miesto: Nelka Randová, 6.A

      3.miesto: Veronika Hrabovská, 6.B

      Kategória 1B- žiaci 8. a 9. ročníka

      1.miesto: Lukáško Belavý, 8.B

      2.miesto: Hanka Brosová, 8.A

      3.miesto: Marco Švec, 8.B

      Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční aj v tomto školskom roku online. 

      Prajeme im veľa šťastia pri porovnávaní svojich vedomostí so žiakmi iných škôl. 

               Good luck! We´ll keep our fingers crossed for you!

                                               Vyučujúce ANJ

     • Klubkáčik- Bc.Levčíková

     • Šikovné deti z 1.A a 3.B triedy si v školskom klube vyrobili svietiace sovičky, ktoré možu využiť ako svetielko vo svojej izbe. Zatiaľ máme sovičky vystavené na chodbe školy, aby nám všetkým spríjemnili sychravé dni. 

      Bc. Zuzana Levčíková

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Na základe epidemiologického vyšetrenia zo dňa 19.11.2021 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici a v súlade so zákonom č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nariaďuje plniť karanténne opatrenia u: vybraných žiakov v triede 9.A, 9.B Základnej školy, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica.

       V súvislosti s potvrdeným prípadom COVID 19 a na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam – predĺženie prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu do 28.11.2021 a nariadenej domácej karanténe.

      Viac informácií z RÚVZ v prílohe

     • Výtvarná súťaž "Matúšov štetec"

     • Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže, ktorú vyhlásilo Trenčianske múzeum v Trenčíne na tému Matúš Čák Trenčiansky a jeho hrad. Pri príležitosti 700. výročia jeho smrti si túto historickú osobnosť, Pána Váhu a Tatier, pripomenuli aj takouto formou.

      Pochvala patrí našim výtvarníkom: Linde Sádeckej a Sabinke Krivej zo 4.A, Simonke Sekerkovej, Maťke Bárkovej, Matúšovi Kortmanovi a Adamovi Krivému z 5.A, Laure Čiernikovej, Petre Čiernikovej, Nele Hájkovej, Natálii Horskej, Alžbete Hunčíkovej, Simonke Kalásovej a Alici Tordovej zo 6.A.

      Mgr.Hodžová

     • Športovci v jesennom slnku

     • Dnes si naši žiaci užívali jesenné slnečné počasie na hodine SRL plnými dúškami. Náplň hodiny bola netradičná. Miesto florbalových hokejok používali hokejové a bola to netradičná zmena. Tréner Perháč

    • Povinnosti rodiča - Školský semafor v školskom roku 2021/2022
     • Povinnosti rodiča - Školský semafor v školskom roku 2021/2022

     • Podľa Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 - povinnosti rodiča -

      a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do školy a pri odchode zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými ochrannými pomôckami, dezinfekcia rúk).

      b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška, papierové jednorazové vreckovky.

      c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov.

      d) Rodič predkladá pri prvom vstupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátanie víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.,,

      e) Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na  5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencií viac ako  5 po sebe idúcich dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ,,Potvrdenie o chorobe,, od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť.

      f) V prípade, ak už žiaka vznikne podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19)  alebo je lekárom nariadená povinná karanténa, rodič musí bezodkladne o celej situácii informovať školu. Žiak v tomto prípade nemôže navštevovať školu.

      g) Ak žiak má potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič musí  obratom informovať vedenie školy kvôli identifikácii blízkeho kontaktu žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

      Odporúčania:

      1. Odporúčame predložiť  škole „Oznámenie o výnimke z karantény“, vzhľadom na to, že riaditeľ  môže, v prípade pozitívneho prípadu na škole, požiadať o opustenie školy nezaočkovanými   žiakmi, a zároveň uplatniť výnimku z karantény na žiakov, ktorých sa to týka.
      2. Odporúčame realizovať samotestovanie v domácom prostredí v priebehu šk.r.  Ag testami, ktoré každý rodič v pošte kusov 5 získa po písomnom vyjadrení záujmu o testovanie.

      Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

       

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 30. 11. 2021
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 6875303
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •