• Rada školy

    •                                          RADA ŠKOLY 

     Základnej školy, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica - september 2021

      

     Meno a priezvisko

     Funkcia

     zvolený za*

      Ing. Juraj Bros  predseda  za rodičov
     Ing. Zuzana Balušíková  člen  za pedagogických zamestnancov
     PaedDr.Monika Dobroňová  člen  za pedagogických zamestnancov
      Marta Almásyová  člen  za nepedagogických zamestnancov 
      Martin Hájek  člen   za rodičov
     Ľubica Angyalová  člen   za rodičov
     Zuzana Karásková  podpredseda  za rodičov
      Mgr. Terézia Sárincová  člen   za zriaďovateľa
     Mgr. Juraj Smatana  člen   za zriaďovateľa
     MUDr. Rudolf Karas  člen   za zriaďovateľa
     DiS.Art. Stanislav Kardoš  člen   za zriaďovateľa

      

     Štruktúra Rady školy:

      

       Rada školy pri Základnej škole, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica sa skladá z 11 členov:
     • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
     • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
     • 4 zvolení zástupcovia rodičov
     • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

      Ustanovujúce zasadnutie rady školy, na ktorom sa zvolil nový predseda  rady školy, sa uskutočnilo dňa 17.03.2016.

      

      Pôsobnosť a poslanie Rady školy:

      

     Rada je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy

     a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

      

     Činnosť Rady školy:

      

     Rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy:

      

     • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

     • navrhuje zriaďovateľovi na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie

        riaditeľa

     • predkladá zriaďovateľovi návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie

        riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením

     • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a k ďalším

        skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b až d a § 5 ods. 7 citovaného zákona:

      

     a) - k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa z dôvodu neabsolvovania prípravy vedúcich  

            pedagogických zamestnancov v určenom termíne

     b) - k návrhu hlavného školského inšpektora na odvolanie riaditeľa školy

     c) - k návrhu ministra školstva SR na odvolanie riaditeľa školy

     d) - k návrhom na počty prijímaných žiakov

     e) - k návrhom na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných

           predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch

     f) - k návrhu rozpočtu

     g) - k návrhom na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy

     h) - k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

     i) - k správe o výsledkoch hospodárenia školy

     j) - ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky a každoročne k jeho

           vyhodnoteniu

     k) - k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

            vzdelávacieho procesu

      

     Práva a povinnosti člena rady

      Člen má právo:

     • voliť a byť volený ,

     • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady,

     • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady a slobodne sa k nim

        vyjadrovať,

     • hlasovať ku všetkým uzneseniam rady,

     • predkladať na rokovanie vlastné námety prípadne materiály.

     Člen rady je povinný:

     • zúčastňovať sa jej zasadnutí, neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako

       nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu,

     • s dostatočným predstihom oznámiť predsedovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli viesť k ukončeniu

        alebo pozastaveniu členstva v rade,

     • člen je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi

        predpismi alebo uznesením rady a to i po ukončení členstva v rade,

     • dbať, aby voľby do rady školy prebehli podľa zákona. Pri nedodržaní zákona na mieste zjednať

        nápravu,

     • podávať informácie zo zasadnutia rady školy, ak nie sú tajné, tej skupinu, ktorú v rade školy

        zastupujú.

      

     Kontakt

     Návrhy, pripomienky i podnety k činnosti Rady školy ako aj problémy, ktorými by sa mala Rada školy zaoberať môžete zaslať písomne na adresu školy.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie