• Info

    • Riaditeľka školy:                            Mgr. Zuzana Slaninková
     Zástupcovia riaditeľky školy:       Mgr. Monika Mitašíková, zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ
                                                              Mgr. Andrea Toporová, zástupkyňa pre II. stupeň ZŠ
                                                              

     Výchovný poradca: Mgr. Lenka Honeková                                                                             

      Vedúca školskej jedálne: Ing. Zuzana Vachalíková
     Vedúca ŠKD: Mgr. Monika Mitašíková

     Školský špeciálny pedagóg:   Mgr. Miroslava Bučková

      

     KONTAKTNÉ  ÚDAJE:

     Tel./fax: 042/432 12 97

     Mobil: 0911 018 808

     Email: 1zs@povazska-bystrica.sk , riaditelka@zspb.sk

     KONTAKT ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

     Tel. 042 436 30 74

      

      

     Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

     Základná škola, Nemocničná 987/2,  Považská Bystrica ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečuje poskytovanie informácií každému, kto o ne požiada v zmysle § 3 citovaného zákona. Základná škola neposkytuje informácie týkajúce sa ochrany osobnosti a osobných údajov podľa platnej legislatívy. Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané na riaditeľstve školstve, kde je možné vypísať tlačivo. Evidenciu žiadostí vedie Mgr. Andrea Toporová . Žiadosti možno podať:
     - písomne (poštou),
     - faxom : 042 432 12 97
     - elektronickou poštou (e-mailom) –
     1zs@povazska-bystrica.sk
     - telefonicky : 042 423 12 97 , školská jedáleň 042 436 30 74
     - osobne


     Žiadosti je možné podať na riaditeľstve školy v dňoch :
     Pondelok –piatok v čase od 7,00 do 13,30 hod.
     Lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní.

     V zmysle § 5 vyššie uvedeného zákona škola na požiadanie sprístupňuje : 

     -  Vnútroorganizačné predpisy : Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Vnútorný  oriadok školy, smernice školy,
     -  Plán práce školy, Správu o činnosti školy za uplynulý školský rok, Správy o hospodárení š
     koly, 
     -  Učebné osnovy a štandardy jednotlivých predmetov, Časovo tematické plány, 
     -  Zákony, vyhlášky upravujúce pedagogický proces. ( prehľad -
     www.minedu.sk )

     Úhrady nákladov vzniknuté v súvislosti s poskytovaním informácie podľa §21 ods.1 vyššie citovaného zákona uhradí žiadateľ do pokladne v hotovosti (v EUR) :  

     1.Informácie poskytnuté písomne :

      

               1 list samostatný

     0,10  EUR

               obálka  A 6

     0,10  EUR

               obálka  A 5

     0,20  EUR

               obálka  A 4

     0,30  EUR

      

      

     Náklady spojené s odoslaním podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

      

              za sprístupnenie informácie kopírovaním

     0,10 EUR/A4, 0,20 EUR/A3

              za sprístupnenie informácie kopírovaním na disketu

     1 EUR/ks

              za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD

     1,66  EUR/ks

      

      

     2. Informácie poskytované e-mailom, faxom a telefonicky sú bezplatné.

      

     3. Bezplatne sú poskytované informácie občanom so zdravotným postihnutím.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie