• Špeciálny pedagóg

    • Školský špeciálny pedagóg

      Špeciálny pedagóg -  Mgr. Miroslava Bučková

     Termín konzultácie si rodičia môžu dohodnúť podľa aktuálnych potrieb dieťaťa. Kontakt na Mgr. Miroslavu Bučkovú - m.buckova@zspb.sk

     Školský špeciálny pedagóg vyučuje integrovaných žiakov predmety špeciálno -pedagogickej podpory:

     RŠF- rozvíjanie špecifických funkcií

     TKC- terapeuticko- korekčné cvičenia

     ILI- individuálna logopedická intervencie

      

     Špeciálny pedagóg

     Mgr. Miroslava Bučková

     ČO MÔŽE PRE VÁS UROBIŤ ?

     • prekonzultovať problémy Vášho dieťaťa,
     • realizovať orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku dieťaťa,
     • navrhnúť nápravné opatrenia a konkrétne odporúčania ako pomôcť,
     • poskytnúť systematickú starostlivosť o žiaka v škole,
     • pravidelné konzultácie.

      

     KONTAKT

     • tel.:  0903 118 662
     • mail: m.buckova@zspb.sk
     • konzultácie po telefonickej dohode v učebni špeciálneho pedagóga

     v budove pod jedálňou  podľa vzájomnej dohody

      

     Na našej škole rešpektujeme princíp individuality každého dieťaťa a snažíme sa poskytovať našim žiakom také podmienky, ktoré umožňujú ich úspešný rozvoj vo všetkých zložkách osobnosti.

     Cieľom špeciálneho pedagóga je zabezpečiť potreby žiaka, ktorý je integrovaný, zohľadňovaný, alebo krátkodobo potrebuje individuálny prístup a pomoc, a umožniť mu byť úspešný pri plnení školských povinností a úloh.

     Špeciálny pedagóg poskytuje žiakom individuálne intervencie a v prípade potreby pravidelné reedukácie, kde terapiami rozvíja intaktné funkcie. Podľa potrieb žiaka robí úpravu vzdelávacích a priestorových podmienok. Integrovaní žiaci majú do vzdelávania zaradené špecifické predmety, ktorých výučba prebieha individuálne so školským špeciálnym pedagógom.

      

     ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

     PRACUJE SO ŽIAKMI

     • vyučuje špecifické predmety
     • robí individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na rozvoj problematických funkcií žiaka a na zmiernenie negatívneho vplyvu zdravotného znevýhodnenia vo výchovnom-vzdelávacom procese
     • individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby poskytuje špeciálny pedagóg žiakom priamo na škole
     • časť hodiny využíva na objasnenie edukačného obsahu, ktoré sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť
     • vykonáva diagnostické sledovania detí s problémami individuálne alebo počas vyučovania
     • pomáha deťom pri adaptácii na školu, pri prechode na druhý stupeň, príp. pri rôznych nepredvídaných okolnostiach
     • integrovaným žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vypracováva individuálny výchovno-vzdelávací plán v spolupráci s triednym učiteľom

      

     SPOLUPRACUJE S RODIČMI

     • poskytuje individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom žiakov
     • rodičom žiakov s problémami v učení, v správaní alebo s adaptáciou poskytuje rady a informácie
     • rodičov integrovaných a zohľadňovaných žiakov oboznamuje s podmienkami vyučovania a možnosťami pomoci dieťaťu
     • spolupracuje s rodičmi individuálne začlenených žiakov pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu

      

     SPOLUPRACUJE S ODBORNÝMI PRACOVNÍKMI ŠKOLY

     • poskytuje odborné konzultácie, rady a informácie triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi pri hľadaní vhodného prístupu k zohľadňovaným a individuálne začleneným žiakom
     • vykonáva priebežné konzultácie s učiteľmi o zvolenom postupe v napredovaní a o hodnotení žiaka v učebnom procese
     • spolupracuje pri celoštátnom testovaní piatakov a deviatakov so ŠVVP
     • spolupracuje s výchovným poradcom a triednym učiteľom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na žiaka
     • v spolupráci s kariérnym poradcom sa zameriava na úspešné umiestnenie žiakov so ŠVVP na primeraný typ strednej školy

      

     SPOLUPRACUJE S PORADENSKÝMI INŠTITÚCIAMI

     Pri posúdení vývinových porúch učenia, porúch aktivity a pozornosti a pre posúdenie školskej zrelosti spolupracuje s centrami: 

     • Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 

     Komenského 106/2, 017 01

     Považská Bystrica+421/42/432 37 48, 0911 701 363 cpppappb@gmail.com 

     • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej
      SNP 1653/152
      017 07 Považská Bystrica

     Tel.: 042/4261 428

     E-mail:  cspppb@gmail.com

      

     Podľa potreby spolupracuje s detským diagnostickým centrom, detským integračným centrom, reedukačným centrom či liečebno-výchovným sanatóriom. 

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie