• Zápis detí do 1.ročníka

   • Zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

    Zápis detí do 1. ročníka školského roka, ktorý začína vždy 1.septembra, sa uskutočňuje podľa VZN Mesta Považská Bystrica každý rok v dňoch streda a štvrtok, ktoré nasledujú po 20.apríli prebiehajúceho školského roka.

     

    Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020-2021 bude v stredu 22.apríla 2020 od 14.00 – 17.00 hod a vo štvrtok 23.apríla 2020 od 14.00 – 16.00 hod.

     Na zápis prichádzajú obidvaja rodičia s dieťaťom, treba si doniesť občianske preukazy a rodný list dieťaťa a jeho kópiu.

     

    Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov. Je potrebné, aby dieťa prišlo na zápis v sprievode oboch zákonných zástupcov. Pokiaľ to  nebude možné, je potrebné vypísať vyhlásenie rodičov, ktoré je k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle školy zsnemocnicna.edupage.org.

    Ziadost_o_odklad_povinnej_sk._dochadzky.docx

     

    Vyhlasenie_rodicov_k_zapisu_dietata_do_ZS_-_odklad_PSD.doc

    Ako zapísať dieťa do základnej školy?

    Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov. Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa .

    Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje: 

    - meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

    - meno a priezvisko,  trvalé bydlisko zákonných zástupcov,

    - záujem o vyučovanie náboženskej výchovy katolíckej alebo evanjelickej, alebo etickej výchovy,

    - záujem o školský klub detí.

    Zákonní zástupcovia môžu dieťa zapísať do ktorejkoľvek základnej školy a  môžu požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa - telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej, prípadne má zdravotné problémy). V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy a písomne ju predložiť riaditeľke.  Súčasťou žiadosti o odklad je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie CPPPaP.

     Dôvody na odklad školskej dochádzky: 

    · dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi;

    · má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;

    · nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;

    · nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;

    · nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;

    · nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);

    · nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;

    · je nezrelé, neposedné, netrpezlivé.

    Ak má dieťa zdravotné oslabenie, mal by o tom rodič vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa informovať budúcich učiteľov. V takýchto špecifických prípadoch je potrebné, aby sa dieťaťu venoval špeciálny pedagóg.

     Dieťa môže navštevovať ZŠ aj v zahraničí, musí však byť riadne zapísané do kmeňovej školy na Slovensku. Pri zápise potom rodič túto skutočnosť oznámi.  Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa o povolenie navštevovať ZŠ v zahraničí. To musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko dieťaťa, jeho rodné číslo, názov a adresu školy, ktorú bude v zahraničí navštevovať. V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí.  Na konci každého školského roku by takéto dieťa malo byť v kmeňovej škole preskúšané z vybraných predmetov.

    BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

    • samostatne sa obliecť a obuť; 

    • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky; 

    • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC; 

    • správne vyslovovať všetky hlásky; 

    • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;

    • poznať základné farby; 

    • spočítať predmety do "päť"; 

    • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku; 

    • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach; 

    • orientovať sa v priestore, vie, kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo". 

    Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, je potrebné

    navštíviť CPPP a P, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti

    dieťaťa a poradí, ako sa môže dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte

    problémy a poskytne bezplatne aj vhodné podnety a materiály

  • zatiaľ žiadne údaje