PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Monika Mitašíková Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10 61
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softwérom Flow! Works 10
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8
Mgr. Zuzana Slaninková Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10 83
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 25
Microsof Office 2007 v eduk.procese 10
Mgr. Andrea Toporová Mentoring a koučing v školskom prostredí 15 84
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Vzdelávanie učiteľov v súvisl.s tvorb.škol.vzdel.programov 0
Prevencia úrazov v edukačnom procese 4
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Microsof Office 2007 v eduk.procese 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Ing. Zuzana Balušíková Viac ako peniaze 25 132
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Mgr. Lenka Beníková Informačná bezpečnosť v škole 8 53
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Miroslava Bučková Enviromentálna výchova vo vyučovacom proces 10 120
Finančná gramotnosť 14
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Bezpečná práca s Internetom 10
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softwérom Flow! Works 10
Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
PaedDr. Monika Dobroňová Jazyková príprava kvalif.učiteľov 1.stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR 109 109
Ing. Emília Ďurajková Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8 129
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Microsof Office 2007 v eduk.procese 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho str.vzdelávania /systém duálneho vzdelávania v stredných odborných školách pre pedagogických a odborných zamestnancov základnej školy/ 8
Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho str.vzdelávania /systém duálneho vzdelávania v stredných odborných školách pre pedagogických a odborných zamestnancov základnej školy/ 8
Mgr. Marcela Gajdošíková Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10 61
Bezpečná práca s Internetom 10
Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Mgr. Janka Hatňančíková Microsof Office 2007 v eduk.procese 10 140
Využitie inform.-komun.technolog.vo vyučovaní 25
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15
Ing. Monika Haviarová Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15 89
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Microsof Office 2007 v eduk.procese 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Batlík-programovanie na základ.škole /úroveň začiatočník/ 14
Mgr. Alena Hodžová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 53
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Mgr. Lenka Honeková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 65
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Mgr. Monika Kocianová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Daniela Krupová Bezpečná práca s Internetom 10 116
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie inform.-komun.technolog.vo vyučovaní 25
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Marta Malíková Aktivizujúce metódy vo výchove /ich význam pre formovanie hodnot.systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti/ 24 55
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Mgr. Jana Masariková Jazyková príprava kvalif.učiteľov 1.stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR 169 169
Mgr. Anna Mitašová Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8 43
Bezpečná práca s Internetom 10
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Radoslav Orávik Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 50
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Peter Perháč Moderné trendy vo výučbe zjazdového lyžovania - carving 10 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II 13
Mgr. Richard Strapko Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 70
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Použitie interaktívnych technologií vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Silvia Tkáčiková Digitalizácia učebných materiálov 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Renáta Vaštíková Rozširujúce štúdium - dejepis 60 60
Mgr. Vladimíra Vaštíková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Jaroslava Zigová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 65
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softwérom Flow! Works 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Microsof Office 2007 v eduk.procese 10


© aScAgenda 2022.0.1321 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.01.2022
  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie