PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Zuzana Slaninková Microsof Office 2007 v eduk.procese 10 83
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 25
Mgr. Monika Mitašíková Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softwérom Flow! Works 10 61
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Mgr. Andrea Toporová Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 84
Vzdelávanie učiteľov v súvisl.s tvorb.škol.vzdel.programov 0
Prevencia úrazov v edukačnom procese 4
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Microsof Office 2007 v eduk.procese 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Ing. Zuzana Balušíková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 132
Viac ako peniaze 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Mgr. Lenka Beníková Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15 53
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Informačná bezpečnosť v škole 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Miroslava Bučková Finančná gramotnosť 14 120
Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softwérom Flow! Works 10
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Enviromentálna výchova vo vyučovacom proces 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Bezpečná práca s Internetom 10
PaedDr. Monika Dobroňová Jazyková príprava kvalif.učiteľov 1.stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR 109 109
Ing. Emília Ďurajková Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8 129
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Microsof Office 2007 v eduk.procese 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho str.vzdelávania /systém duálneho vzdelávania v stredných odborných školách pre pedagogických a odborných zamestnancov základnej školy/ 8
Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho str.vzdelávania /systém duálneho vzdelávania v stredných odborných školách pre pedagogických a odborných zamestnancov základnej školy/ 8
Mgr. Marcela Gajdošíková Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10 61
Bezpečná práca s Internetom 10
Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Mgr. Renáta Hatalová Digitalizácia učebných materiálov 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Janka Hatňančíková Microsof Office 2007 v eduk.procese 10 140
Využitie inform.-komun.technolog.vo vyučovaní 25
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15
Ing. Monika Haviarová Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15 89
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Microsof Office 2007 v eduk.procese 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Batlík-programovanie na základ.škole /úroveň začiatočník/ 14
Mgr. Alena Hodžová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 53
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Mgr. Lenka Honeková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 65
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Mgr. Jana Hradiská Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15 140
Využitie inform.-komun.technolog.vo vyučovaní 25
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
výchovný poradca 47
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho str.vzdelávania /systém duálneho vzdelávania v stredných odborných školách pre pedagogických a odborných zamestnancov základnej školy/ 8
Mgr. Monika Kocianová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Daniela Krupová Bezpečná práca s Internetom 10 116
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie inform.-komun.technolog.vo vyučovaní 25
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Marta Malíková Aktivizujúce metódy vo výchove /ich význam pre formovanie hodnot.systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti/ 24 55
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Mgr. Jana Masariková Jazyková príprava kvalif.učiteľov 1.stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR 169 169
Mgr. Anna Mitašová Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8 43
Bezpečná práca s Internetom 10
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Radoslav Orávik Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 50
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Peter Perháč Moderné trendy vo výučbe zjazdového lyžovania - carving 10 38
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II 13
Mgr. Richard Strapko Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 70
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Použitie interaktívnych technologií vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Jarmila Tabányi Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10 61
Bezpečná práca s Internetom 10
Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Silvia Tkáčiková Digitalizácia učebných materiálov 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Bc.Anna Tomanová Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21 31
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
Mgr. Renáta Vaštíková Rozširujúce štúdium - dejepis 60 60
Mgr. Jaroslava Zigová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 65
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softwérom Flow! Works 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Microsof Office 2007 v eduk.procese 10


© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.02.2020