PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Zuzana Slaninková Microsof Office 2007 v eduk.procese 10 83
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 25
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II 13
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Mgr. Monika Mitašíková Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softwérom Flow! Works 10 61
Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Andrea Toporová Vzdelávanie učiteľov v súvisl.s tvorb.škol.vzdel.programov 0 69
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Microsof Office 2007 v eduk.procese 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Prevencia úrazov v edukačnom procese 4
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Ing. Zuzana Balušíková Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 132
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Viac ako peniaze 25
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Mgr. Lenka Beníková Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15 53
Informačná bezpečnosť v škole 8
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Miroslava Bučková Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 120
Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8
Enviromentálna výchova vo vyučovacom proces 10
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Finančná gramotnosť 14
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softwérom Flow! Works 10
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Bezpečná práca s Internetom 10
PaedDr. Monika Dobroňová Jazyková príprava kvalif.učiteľov 1.stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR 109 109
Ing. Emília Ďurajková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 113
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Microsof Office 2007 v eduk.procese 10
Mgr. Marcela Gajdošíková Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10 61
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Bezpečná práca s Internetom 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8
Mgr. Renáta Hatalová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 60
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Janka Hatňančíková Microsof Office 2007 v eduk.procese 10 140
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie inform.-komun.technolog.vo vyučovaní 25
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15
Mgr. Alena Hodžová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 53
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Mgr. Lenka Honeková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 65
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jana Hradiská Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 140
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využitie inform.-komun.technolog.vo vyučovaní 25
výchovný poradca 47
Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho str.vzdelávania /systém duálneho vzdelávania v stredných odborných školách pre pedagogických a odborných zamestnancov základnej školy/ 8
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15
Mgr. Monika Kocianová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Daniela Krupová Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10 86
Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8
Využitie inform.-komun.technolog.vo vyučovaní 25
Bezpečná práca s Internetom 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Marta Malíková Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10 55
Aktivizujúce metódy vo výchove /ich význam pre formovanie hodnot.systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti/ 24
Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Mgr. Jana Masariková Jazyková príprava kvalif.učiteľov 1.stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR 169 169
Mgr. Anna Mitašová Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8 43
Bezpečná práca s Internetom 10
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Radoslav Orávik Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 50
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Richard Strapko Použitie interaktívnych technologií vo vyučovacom procese 15 70
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Jarmila Tabányi Bezpečná práca s Internetom 10 61
Využitie artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov 10
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Impementácia kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelaní 8
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Silvia Tkáčiková Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Bc.Anna Tomanová Postavenie ŠKD v systéme výchovy mimo vyučovania 21 31
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
Mgr. Renáta Vaštíková Rozširujúce štúdium - dejepis 60 60
Mgr. Vladimíra Vaštíková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Jaroslava Zigová Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v záklanej škole 15 65
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softwérom Flow! Works 10
Microsof Office 2007 v eduk.procese 10


© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.03.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
  • +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
    +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
    +421/42/4363074 - školská jedáleň
    0911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD

Fotogaléria