• Informácie výchovného poradcu

    • Výchovný poradca:  Mgr. JANA HRADISKÁ - poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov

     Konzultácie po dohode

     Kontakt - e-mail: j.hradiska@zspb.sk        

     1. Základné informácie:

      - činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

     - výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci so špeciálnym pedagógom, s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, CPPPaP a CŠPPP    

     - v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:    

     a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ      

      b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu      

     c) poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte      

     d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)    

     - podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže, užitočné informácie o prevencii šikanovania môžu nájsť žiaci, rodičia, pedagógovia na novej internetovej stránke www.prevenciasikanovania.sk          

      2. Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach:     www.svs.edu.sk SŠ v Trenčíne a ZA kraji (plán, naplnenosť, dĺžka štúdia, profilové predmety)    

     www.stredneskoly.eu nový internetový on-line katalóg SŠ na Slovensku (rozdelenie SŠ, odbory, DOD,...)    

      www.povolania.eu Dotazník záujmov, dotazník zručností  

      www.istp.sk       www.svetprace.sk                   www.vasaeuropa.sk                

     Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci 6., 7., 8. ročníka a za I. polrok 9. ročníka a výsledky TESTOVANIA 9:

      - jediné národné testovanie po ukončení vzdelávacieho programu ZŠ  

       - testuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníkov ZŠ zo SJ a M    

      - na základe vyhlášky MŠ SR riaditelia SŠ prihliadajú na výsledky TESTOVANIA 9  

     - o Monitore 9: www.exam.sk, www.statpedu.sk (testy z minulých rokov, výsledky)

      

      

      

     Harmonogram prijímacieho pokračovania

     https://www.svs.edu.sk/images/sipka3.gif

     Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.   Mesačný výpis   

     Gestor

     Úloha

     Termín

     ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS

     do 9.7.2019

     Zber podkladov pre Testovanie 5 – 2019

     16.9. - 30.9.2019

     Zber podkladov pre Testovanie 9 - 2020

     11.11. - 29.11.2019

     Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.

     20.11.2019

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu

     od 20.11.2019

     Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

     15.1.2020

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 19.1.2020

     SŠ tal.

     Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

     do 1.2.2020

     ZZ

     Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 20.2.2020

     Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov, talentové školy.

     do 21.2.2020

     Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá - talentové.

     do 21.2.2020

     Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

     do 28.2.2020

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     4.3.2020

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 6.3.2020

     SŠ tal.

     Talentové skúšky.

     15.3. - 30.4.2020

     Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.

     do 31.3.2020

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

     1.4.2020 a 2.4.2020

     ZZ

     Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

     do 10.4.2020

     Zašle export z Proforientu – spracovanie pre osemročné gymnáziá

     do 10.4.2020

     Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS.

     do 10.4.2020

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     14.4.2020

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 15.4.2020

     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

     15.4.2020 a 16.4.2020

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP.

     do 17.4.2020

     Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.

     do 20.4.2020

     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.

     od 4.5.2020

     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     11.5.2020

     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

     14.5.2020

     ŠVS

     ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta.

     od 22.5.2020

     OŠ, SK

     Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.

     od 25.5.2020

     Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta.

     do 29.5.2020

     Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom

     1.6. - 12.6.2020

     ŠVS

     Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok.

     do 4.6.2020

     Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny.

     do 4.6.2020

     ŠVS

     Spracujú výsledky odvolania.

     do 5.6.2020

     Zverejní konanie druhého kola

     do 6.6.2020

     ŠVS

     Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.

     8.6.2020

     ŠVS

     Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti.

     od 10.6.2020

     2. kolo prijímacích skúšok.

     16.6.2020

     OŠ, SK

     Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

     od 25.6.2020

     Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise.

     do 29.6.2020

     ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS.

      

      

      

     do 9.7.2020

      

          

      

     PS

     prijímacie skúšky

     Stredná škola

     SŠ tal.

     SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

     ŠVS

     Školské výpočtové strediská

     Odbor školstva Okresného úradu v sídle kraja

     SK

     Samosprávny kraj

     ZZ

     Zákonný zástupca žiaka

     NÚCEM

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

     Základná škola

     ZR

     Zriaďovateľ

     CPPPaP

     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

     termín

     zákonom stanovený termín

              

      

      

      

      

      

     ZDROJ: https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

      

      

     Prihláška na SŠ 

          Informácie o štúdiu na stredných školách (zoznam SŠ, kritériá prijímania na SŠ, plán a naplnenosť tried/odborov na SŠ,...) možno nájsť na www.svs.edu.sk  .

      Zákonný zástupca podáva kompletne vyplnenú  prihlášku riaditeľovi  školy (výchovnej  poradkyni) na učebné alebo študijné odbory SŠ (vyplnené všetky údaje vrátane podpisu žiaka, rodiča, vyjadrenia lekára, kópií diplomov a potvrdení z olympiád, súťaží).

     Na prihláške musí byť podpis oboch rodičov, alebo priložené splnomocnenie druhého rodiča k podpisu prihlášky pre prvého rodiča.

     Výchovná poradkyňa vydáva zákonnému zástupcovi žiaka iba jeden zápisný lístok. Zákonný zástupca je povinný zúčastniť sa s týmto zápisným lístkom zápisu na vybranú SŠ, na ktorú bol žiak prijatý! Ak sa žiak nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

      S účinnosťou  od  1.  januára  2013  zákonom  č.  324/2012  Z.  z.  sa  zavádzajú  povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov  bez  prijímacej  skúšky  alebo  jej  časti  do  prvého  ročníka  vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

     Žiak ZŠ si podáva 2 prihlášky na SŠ a SOŠ a môže si podať 2 prihlášky na školu, ktorá overuje schopnosti žiakov v talentových skúškach.

     Webové stránky s informáciami pre žiakov a zákonných zástupcov:

     http://www.zoznamskol.eu/typ/stredna-skola/

     www.povolania.eu

     www.svsmi.sk

     www.svslm.sk

     http://www.hrdinaremesla.sk

      

     sprievodca svetom povolaní    http://www.occupationsguide.cz/sk/abecedni/abecedni.aspx

      

     POSKYTOVANIE PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

     SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

      

     Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

      

     Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

      

     Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania .

      

     Spôsobilosťou zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania sa myslí najmä materiálno-technická, odborná a personálna pripravenosť poskytovať praktické vyučovanie v súlade so školským zákonom a zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň sa ňou rozumie aj zabezpečenie prípravy žiaka na výkon povolania v súlade so štátnym vzdelávacím programom, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania.

      

     Ak to vyžaduje charakter povolania alebo odborných činností, na ktoré sa žiak pripravuje, môže sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce určenom zamestnávateľom (servis alebo montáž u odberateľa, poskytovanie služieb zákazníkovi a pod.), pričom zamestnávateľ dodržiava podmienky výkonu praktického vyučovania v súlade s platnou legislatívou.

      

     Praktické vyučovanie žiaka u zamestnávateľa sa vykonáva formou odborného výcviku alebo odbornej praxe, ktoré sú organizované ako odborný vyučovací predmet praktického vyučovania podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pre systém duálneho vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru a vykonáva sa pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo inštruktora. Praktické vyučovanie žiakov formou odborného výcviku sa vykonáva v odboroch štúdia, v ktorých žiak získa výučný list. Odborná prax sa vykonáva v odboroch, v ktorých žiak získa iba maturitné vysvedčenie.

      

     Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

      

     Informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania sú zverejnené na www.potrebyovp.skwww.dualnysystem.sk

     POSKYTOVANIE PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

     SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

      

     Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

      

     Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

      

     Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo a ak mu bolo zároveň vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania .

      

     Tento systém vzdelávania tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.

      

     Informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania sú zverejnené na www.potrebyovp.skwww.dualnysystem.sk