• Dodatok k školskému poriadku
     • Dodatok k školskému poriadku

     •  

      Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

       

      Dodatok č.1/2020

       

      Dodatok k školskému poriadku

       

      1. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      2. V prípade distančného vzdelávania je žiak školy povinný komunikovať  s vyučujúcimi prostredníctvom žiackeho konta na EduPage. V prípade, že toto nie je z objektívnych dôvodov možné, je nutné sa so školou skontaktovať a komunikovať akoukoľvek inou formou ( email školy, telefonicky, osobne v škole za dodržania podmienok  a opatrení školy, MŠVVaŠ SR a ÚVZ).

      3. V prípade dištančného vzdelávania je žiak povinný, v stanovenom termíne podľa pokynov vyučujúceho, vypracovať a zasielať zadané úlohy z jednotlivých predmetov.

      4. V prípade, ak pošle menej ako 80% zadaných úloh z konkrétneho predmetu, musí absolvovať absenčnú komisionálnu skúšku.

       Obsahom komisionálnej skúšky bude doplnenie a odovzdanie chýbajúcich úloh z konkrétneho predmetu.

      5. V prípade dištančného vzdelávania počas ZOOM vyučovacích hodín  na obrazovke musí vyučujúci vidieť žiaka (nie  strop, zariadenie bytu... a pod.).

      S účinnosťou od 01.10.2020

      Schválila pedagogická rada dňa 28.09.2020.     Mgr. Zuzana Slaninková, riaditeľka školy

      V Považskej Bystrici dňa 28.09.2020

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    • 1zs@povazska-bystrica.sk
    • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
    • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
    • 35995998
   • Prihlásenie