• Dodatok k školskému poriadku
     • Dodatok k školskému poriadku

     •  

      Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

       

      Dodatok č.1/2020

       

      Dodatok k školskému poriadku

       

      1. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      2. V prípade distančného vzdelávania je žiak školy povinný komunikovať  s vyučujúcimi prostredníctvom žiackeho konta na EduPage. V prípade, že toto nie je z objektívnych dôvodov možné, je nutné sa so školou skontaktovať a komunikovať akoukoľvek inou formou ( email školy, telefonicky, osobne v škole za dodržania podmienok  a opatrení školy, MŠVVaŠ SR a ÚVZ).

      3. V prípade dištančného vzdelávania je žiak povinný, v stanovenom termíne podľa pokynov vyučujúceho, vypracovať a zasielať zadané úlohy z jednotlivých predmetov.

      4. V prípade, ak pošle menej ako 80% zadaných úloh z konkrétneho predmetu, musí absolvovať absenčnú komisionálnu skúšku.

       Obsahom komisionálnej skúšky bude doplnenie a odovzdanie chýbajúcich úloh z konkrétneho predmetu.

      5. V prípade dištančného vzdelávania počas ZOOM vyučovacích hodín  na obrazovke musí vyučujúci vidieť žiaka (nie  strop, zariadenie bytu... a pod.).

      S účinnosťou od 01.10.2020

      Schválila pedagogická rada dňa 28.09.2020.     Mgr. Zuzana Slaninková, riaditeľka školy

      V Považskej Bystrici dňa 28.09.2020

       

     • Matematický klokan

     • A je to tu ! Šikovní matematici v našej škole súťažili ešte  v júni minulého školského roku. No a ocenení, diplomov a vecných cien sa dočkali až teraz v septembri. Z dôvodu mimoriadnej situácie nemali rovnaké podmienky pre súťaž, pretože niektoré deti súťažili on line, v tomto roku sa preto neudeľoval titul šampión školy. Aj napriek tomu sme mali aj úspešných riešiteľov, ktorými boli  Anetka Tekeľová, Karin Kušanová, Saška Germanová, Terezka Bulandová, Laura Pastieriková.

      Gratulujeme! /foto v galérii/

      Mgr. Gajdošíková