• Povinnosti rodiča - Školský semafor v školskom roku 2021/2022
     • Povinnosti rodiča - Školský semafor v školskom roku 2021/2022

     • Podľa Školského semaforu v školskom roku 2021/2022 - povinnosti rodiča -

      a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do školy a pri odchode zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými ochrannými pomôckami, dezinfekcia rúk).

      b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška, papierové jednorazové vreckovky.

      c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov.

      d) Rodič predkladá pri prvom vstupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátanie víkendov a sviatkov) ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.,,

      e) Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na  5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencií viac ako  5 po sebe idúcich dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ,,Potvrdenie o chorobe,, od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť.

      f) V prípade, ak už žiaka vznikne podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19)  alebo je lekárom nariadená povinná karanténa, rodič musí bezodkladne o celej situácii informovať školu. Žiak v tomto prípade nemôže navštevovať školu.

      g) Ak žiak má potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič musí  obratom informovať vedenie školy kvôli identifikácii blízkeho kontaktu žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

      Odporúčania:

      1. Odporúčame predložiť  škole „Oznámenie o výnimke z karantény“, vzhľadom na to, že riaditeľ  môže, v prípade pozitívneho prípadu na škole, požiadať o opustenie školy nezaočkovanými   žiakmi, a zároveň uplatniť výnimku z karantény na žiakov, ktorých sa to týka.
      2. Odporúčame realizovať samotestovanie v domácom prostredí v priebehu šk.r.  Ag testami, ktoré každý rodič v pošte kusov 5 získa po písomnom vyjadrení záujmu o testovanie.

      Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

       

     • Kúsok lesa v letnej škole

     • Vo štvrtok si žiaci v letnej škole vypočuli zaujímavé informácie o šelmách divožijúcich v našich lesoch a zúčastnili sa viacerých aktivít súvisiacich s touto veľmi zaujímavou témou. To všetko si pre nich pripravila Ing.Erika Kružliaková z CHKO Strážovské vrchy. 

      Kocianová

     • Letná škola 16.- 20.8.2021 -poobede

     • V pondelok bol pre deti pripravený tvorivý workshop-,, recyklácia tričiek a maľovanie na textilné tašky". Deťom sa podarili nádherné veci.V utorok sme s deťmi navštívili vlastivedné múzeum, kde deti mali prednášku o zvieratkách žijúcich v lese a pri vodách. Pozreli sme si výstavu bábok z kukuričného šúpolia a na záver si deti mohli vyrobiť vlastnú taštičku cez plece.Streda,v tento deň sme s deťmi vyrabali náramky šťastia z korálok. Deťom sa náramky naozaj vydarili. Vyrobili si náramky pre seba , mamičky aj sestričky.Vo štvrtok  sme spolu s deťmi navštívili horolezeckú stenu pri Kauflande. Deti boli nadšené, šplhali na čas, kto bude prvý. Deti,ktoré ostali v škole sa hrali rôzne pohybové aktivity, ktoré boli zamerané na rozvoj koordinácie, pohyb v priestore so zaviazanými očami a na dôveru spolužiakov Posledný deň letnej školy sme si zacvičili hravou formou. Navštívila nás pani Katerinčinová, ktorá cvičí Zumbu. Deti si v posledný deň zatancovali a zároveň precvičili svoje telo.

       

     • Letná škola 16.-20.8.2021- doobeda

     • V pondelok ráno žiaci prvého stupňa za sprievodu harmoniky spievali slovenské ľudové  piesne. Žiaci vyšších ročníkov sa zaoberali matematickou prehľadnosťou, hrali hru zameranú na rozvoj finančnej gramotnosti, prejavili správanie sa v obchode. Prvý stupeň sa zúčastnil vychádzky na Kalváriu, kde si zahrali futbalový turnaj, hľadali poklad v lese  a popritom si zopakovali vybrané slová.V utorok žiaci nižších ročníkov sa podieľali na tvorbe zeleninového šalátu – krájaní, šúpaní, umývaní, čistení .. a konzumácii J Starší žiaci boli na 2 vyuč. hodiny vo Vlastivednom múzeu- Pátranie po predkoch, ako si zostaviť rodokmeň. Po krátkej prednáške, si deti vypracúvali rodokmeň vlastnej rodiny. V škole pokračovali v dejinách Považskej Bystrice, deti si vytvorili didaktickú hru na papier s tematikou PB, ktorú si vo dvojiciach zahrali. V stredu žiaci absolvovali telovýchovnú rozcvičku, porozprávali sa o dopravných značeniach a správaní sa na cestnej premávke. Následne si odskúšali aké je to byť súčasťou riadenej cestnej premávky, prostredníctvom jazdy na svojich bicykloch, kolobežkách a korčuliach.

      Vo štvrtok sa mladší žiaci venovali živočíšnym spoločenstvám, podrobnejšie včelstvu. Školu navštívil pán včelára, ktorý prišiel porozprávať o živote včiel. Deti ochutnali med, propolis a mali možnosť vidieť a vyskúšať si veci, ktoré včelár používa pri každodennej práci so včelami. Starší žiaci sa zúčastnili troch pokusov: Deti pomocou živočíšneho uhlia odfarbovali kofolu a malinový sirup. Vysvetlili sme si princíp adsorpcie živočíšnym uhlím aj pomocou žalúdočných problémov, keď sme nútení rozžuť čierne tablety uhlia. B) Pozorovanie rôznych druhov vôd a ich rozdiely odparovania C) Deti si zostrojili z plastových fliaš a kameňov, štrku, piesku filter. Pozorovali vyčistenie znečistenej vody.V piatok  si mladší žiaci spríjemnili deň hudobnou výchovou - delenie hudobných nástrojov, rozpoznávanie hud. nástrojov podľa zvukov, prezentácia hudobných nástrojov, pracovný list zameraný na priraďovanie názvov hud. nástrojov, hráme sa na orchester - hra na jednoduché rytmické hudobné nástroje, tanečné súťažné hry - Stoličkový tanec, Hlava ramená... Zúčastnili sa loptových hier na školskom ihrisku a spríjemnili horúce dni ovocím, zeleninou a osviežujúcimi šťavami.

    • Informácie pre rodičov budúcich prváčikov
     • Informácie pre rodičov budúcich prváčikov

     • Názov školy: Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica                                  

      Webové sídlo: www.zsnemocnicna.edupage.org

      e-mailová adresa: 1zs@povazska-bystrica.sk, riaditelka@zspb.sk

      +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
      +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
      +421/42/4363074 - školská jedáleň

       Začiatok vyučovania je o 7:45 hod., príchod do školy o 7:30 hod., rodičia odprevádzajú deti len do priestorov chodby na prízemí, kde sa  žiaci prezúvajú. Časový rozpis vyučovacích hodín a prestávok je vyvesený na vchodových dverách, počas vyučovania sa budovy zamykajú. Po vyučovaní majú deti možnosť navštevovať školský klub detí.

      Všetky školské potreby, odev a obuv žiaka dôkladne podpísať, obaliť všetko do priesvitných

      obalov.

      Treba si premyslieť, či bude žiak poistený v prípade straty osobných vecí.

      Denne nosiť do školy 2 zastrúhané stredne mäkké ceruzky , zastrúhané pastelky, gumu, lepidlo,
      strúhadlo, nožnice a na pokyn triednej učiteľky od októbra 2 plniace perá    /odporúčame pero STABILO, alebo bombičkové pero s guličkovým hrotom, nie TORNÁDO/.

      Na prezúvanie nosiť pevnú obuv.

      Hygienické potreby:  podpísaný malý uteráčik, toaletný papier, tekuté mydlo vo fľaši s pumpou /bude stále k dispozícii na umývadle v triede/.

      Výtvarná výchova: vodové farby /anilínové/, ploché štetce rôznej šírky, umelý pohárik, igelitový obrus na lavicu, handričku, voskové pastelky, plastelína, lepidlo - odporúčam vysúvacie, všetko podpísané a vložené v papierovej, príp. plastovej škatuli /podpísanej na viditeľnom mieste/.

      Výkresy: náčrtník 1 ks

                     výkresy A4 15 ks

                     výkresy  A3 15 ks - tie nepodpisovať a nestáčať!

                     súprava farebných papierov 

      Telesná výchova: cvičky -tenisky, tepláková súprava, tričko a ponožky, všetko podpísané a vložené vo vrecku na stiahnutie.

      Zakúpiť zošity: 

          zošit č. 512 – 3 ks

          zošit č. 511 – 3 ks

          zošit č. 510 – 1 ks

      Prefotenú kartičku poistenca odovzdať triednej učiteľke na začiatku školského roka.

      Podľa Vašich možností uvítame každú pomoc pre školu, triedu a žiakov.

      Odporúčanie:

      viesť deti k samostatnosti, pochváliť za každý úspech, byť trpezlivý, ak žiakovi niečo pôjde pomalšie, určite to časom zvládne. Vaša pomoc pri príprave je nevyhnutná.

       

   • Kontakty

    • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
    • 1zs@povazska-bystrica.sk
    • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
    • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
    • 35995998
   • Prihlásenie