• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Florbal
    • Klubkáčik I.oddelenie
    • Súťaž Športového klubu
    • Klubkáčik I. oddelenie
    • Gymnastika
    • Florbalový zápas
    • Rope skipping
    • Korčuliarsky kurz
    • Ocenenia žiakov a učiteľov
     • Letná škola 16.- 20.8.2021 -poobede

     • V pondelok bol pre deti pripravený tvorivý workshop-,, recyklácia tričiek a maľovanie na textilné tašky". Deťom sa podarili nádherné veci.V utorok sme s deťmi navštívili vlastivedné múzeum, kde deti mali prednášku o zvieratkách žijúcich v lese a pri vodách. Pozreli sme si výstavu bábok z kukuričného šúpolia a na záver si deti mohli vyrobiť vlastnú taštičku cez plece.Streda,v tento deň sme s deťmi vyrabali náramky šťastia z korálok. Deťom sa náramky naozaj vydarili. Vyrobili si náramky pre seba , mamičky aj sestričky.Vo štvrtok  sme spolu s deťmi navštívili horolezeckú stenu pri Kauflande. Deti boli nadšené, šplhali na čas, kto bude prvý. Deti,ktoré ostali v škole sa hrali rôzne pohybové aktivity, ktoré boli zamerané na rozvoj koordinácie, pohyb v priestore so zaviazanými očami a na dôveru spolužiakov Posledný deň letnej školy sme si zacvičili hravou formou. Navštívila nás pani Katerinčinová, ktorá cvičí Zumbu. Deti si v posledný deň zatancovali a zároveň precvičili svoje telo.

       

     • Letná škola 16.-20.8.2021- doobeda

     • V pondelok ráno žiaci prvého stupňa za sprievodu harmoniky spievali slovenské ľudové  piesne. Žiaci vyšších ročníkov sa zaoberali matematickou prehľadnosťou, hrali hru zameranú na rozvoj finančnej gramotnosti, prejavili správanie sa v obchode. Prvý stupeň sa zúčastnil vychádzky na Kalváriu, kde si zahrali futbalový turnaj, hľadali poklad v lese  a popritom si zopakovali vybrané slová.V utorok žiaci nižších ročníkov sa podieľali na tvorbe zeleninového šalátu – krájaní, šúpaní, umývaní, čistení .. a konzumácii J Starší žiaci boli na 2 vyuč. hodiny vo Vlastivednom múzeu- Pátranie po predkoch, ako si zostaviť rodokmeň. Po krátkej prednáške, si deti vypracúvali rodokmeň vlastnej rodiny. V škole pokračovali v dejinách Považskej Bystrice, deti si vytvorili didaktickú hru na papier s tematikou PB, ktorú si vo dvojiciach zahrali. V stredu žiaci absolvovali telovýchovnú rozcvičku, porozprávali sa o dopravných značeniach a správaní sa na cestnej premávke. Následne si odskúšali aké je to byť súčasťou riadenej cestnej premávky, prostredníctvom jazdy na svojich bicykloch, kolobežkách a korčuliach.

      Vo štvrtok sa mladší žiaci venovali živočíšnym spoločenstvám, podrobnejšie včelstvu. Školu navštívil pán včelára, ktorý prišiel porozprávať o živote včiel. Deti ochutnali med, propolis a mali možnosť vidieť a vyskúšať si veci, ktoré včelár používa pri každodennej práci so včelami. Starší žiaci sa zúčastnili troch pokusov: Deti pomocou živočíšneho uhlia odfarbovali kofolu a malinový sirup. Vysvetlili sme si princíp adsorpcie živočíšnym uhlím aj pomocou žalúdočných problémov, keď sme nútení rozžuť čierne tablety uhlia. B) Pozorovanie rôznych druhov vôd a ich rozdiely odparovania C) Deti si zostrojili z plastových fliaš a kameňov, štrku, piesku filter. Pozorovali vyčistenie znečistenej vody.V piatok  si mladší žiaci spríjemnili deň hudobnou výchovou - delenie hudobných nástrojov, rozpoznávanie hud. nástrojov podľa zvukov, prezentácia hudobných nástrojov, pracovný list zameraný na priraďovanie názvov hud. nástrojov, hráme sa na orchester - hra na jednoduché rytmické hudobné nástroje, tanečné súťažné hry - Stoličkový tanec, Hlava ramená... Zúčastnili sa loptových hier na školskom ihrisku a spríjemnili horúce dni ovocím, zeleninou a osviežujúcimi šťavami.

    • Informácie pre rodičov budúcich prváčikov
     • Informácie pre rodičov budúcich prváčikov

     • Názov školy: Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica                                  

      Webové sídlo: www.zsnemocnicna.edupage.org

      e-mailová adresa: 1zs@povazska-bystrica.sk, riaditelka@zspb.sk

      +421/42/4261757; 0911 018 808 - riaditeľka školy
      +421/42/4321297, 0914 223 223 - ekonómka školy
      +421/42/4363074 - školská jedáleň

       Začiatok vyučovania je o 7:45 hod., príchod do školy o 7:30 hod., rodičia odprevádzajú deti len do priestorov chodby na prízemí, kde sa  žiaci prezúvajú. Časový rozpis vyučovacích hodín a prestávok je vyvesený na vchodových dverách, počas vyučovania sa budovy zamykajú. Po vyučovaní majú deti možnosť navštevovať školský klub detí.

      Všetky školské potreby, odev a obuv žiaka dôkladne podpísať, obaliť všetko do priesvitných

      obalov.

      Treba si premyslieť, či bude žiak poistený v prípade straty osobných vecí.

      Denne nosiť do školy 2 zastrúhané stredne mäkké ceruzky , zastrúhané pastelky, gumu, lepidlo,
      strúhadlo, nožnice a na pokyn triednej učiteľky od októbra 2 plniace perá    /odporúčame pero STABILO, alebo bombičkové pero s guličkovým hrotom, nie TORNÁDO/.

      Na prezúvanie nosiť pevnú obuv.

      Hygienické potreby:  podpísaný malý uteráčik, toaletný papier, tekuté mydlo vo fľaši s pumpou /bude stále k dispozícii na umývadle v triede/.

      Výtvarná výchova: vodové farby /anilínové/, ploché štetce rôznej šírky, umelý pohárik, igelitový obrus na lavicu, handričku, voskové pastelky, plastelína, lepidlo - odporúčam vysúvacie, všetko podpísané a vložené v papierovej, príp. plastovej škatuli /podpísanej na viditeľnom mieste/.

      Výkresy: náčrtník 1 ks

                     výkresy A4 15 ks

                     výkresy  A3 15 ks - tie nepodpisovať a nestáčať!

                     súprava farebných papierov 

      Telesná výchova: cvičky -tenisky, tepláková súprava, tričko a ponožky, všetko podpísané a vložené vo vrecku na stiahnutie.

      Zakúpiť zošity: 

          zošit č. 512 – 3 ks

          zošit č. 511 – 3 ks

          zošit č. 510 – 1 ks

      Prefotenú kartičku poistenca odovzdať triednej učiteľke na začiatku školského roka.

      Podľa Vašich možností uvítame každú pomoc pre školu, triedu a žiakov.

      Odporúčanie:

      viesť deti k samostatnosti, pochváliť za každý úspech, byť trpezlivý, ak žiakovi niečo pôjde pomalšie, určite to časom zvládne. Vaša pomoc pri príprave je nevyhnutná.

       

    • Dotácia na stravu
     • Dotácia na stravu

     • Dotácia na stravu

      K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

      -  potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (dieťa v HN),

      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (dieťa v ŽM),

      - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (dieťa bez daňového bonusu).

      Potrebné tlačivá ( HN a ŽM) si  rodič môže vyzdvihnúť na ÚPSVaR Považská Bystrica (2. poschodie, č. dv. 208) v termíne od 12. 07. 2021 do 06. 08. 2021.

      Doklady z ÚPSVaR musia rodičia odovzdať do 06. 08. 2021 na riaditeľstve školy.

      Rodičia detí bez daňového bonusu, musia v škole odovzdať čestné vyhlásenie pre poskytnutie dotácie na stravu (viď príloha nižšie) do 06.08. 2021.


     • Odovzdávanie žezla športových tried

     • Uplynulo 5 rokov od založenia športových tried so zameraním na florbal a gymnastiku na našej škole. Pilotnou triedou tohoto projektu sa stala vtedajšia 5.A, dnes už 9.A. Ich úlohou nebolo len získavanie medailí, ale predovšetkým pootvorenie dvier do sveta florbalu a gymnastiky pre ďalšie generácie žiakov. 

      Pri tejto príležitosti sme založili novú tradíciu: Slávnostné odovzdávanie žezla najmaldším športovcom - žiakom 3.A triedy. 

     • GYMNASTIKA POVAŽSKÁ JEDNOTKA

     • Deň pred začiatkom prázdnin sme stihli ešte spoločný rozlúčkový tréning, ktorý si všetci užili.

      Aj keď situácia nám dovolila trénovať v telocvični len posledné 2 mesiace, ďakujeme všetkým deťom za aktívnu účasť na tréningoch a súťažiach. Taktiež ďakujeme všetkým rodičom a priateľom klubu za podporu a spoluprácu.

      Prajeme všetkým krásne leto, plné oddychu

      Držte sa v zdraví, vidíme sa v septembri.

      Tím trénerov ŠK P1

    • Gymnastická súťaž Žilina - Mini TeamGym
     • Gymnastická súťaž Žilina - Mini TeamGym

     • Srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým gymnastkám, ktoré reprezentovali športový klub o. z. POVAŽSKÁ JEDNOTKA - ŠK P1 HAKLIN na troch dôležitých súťažiach v Žiline.

      Dievčatá potvrdili, že sú hviezdami bez umelých trblietok a vedia zažiariť svojou prirodzenosťou a krásnym športovým výkonom.

      Za spoluprácu a podporu ďakujeme aj rodičom, ktorí zdieľajú s nami a s deťmi radosť zo športových aktivít.

      Výsledky.

      Mladšie žiačky: 3. miesto Sárka Trnovcová, Kristínka Remšíková, Kristínka Gaňová

      Ďalšie umiestnenia: 4. miesto Timejka Kocmundová, Dianka Bubeníková, Viktorka Faturová,  5. miesto Erika Angyalová, Sandra Kostelanská, Kristínka Valientová

      Staršie žiačky: 3. miesto Sárka Sádecká, Adelka Mitašíková, Karolínka Karásková, Nelka Apoleníková, Barborka Fapšová

      Ďalšie umiestnenia: 4. miesto Barborka Bulandová, Terezka Bulandová, Simonka Kalásová, Peťka Čemešová, Saška Germanová, 5. miesto Alžbetka Hunčíková, Natalka Horská, Agátka Fortuníková, Anetka Tekeľová

      Juniorky: 2. miesto Hanka Brosová, Veronika Fapšová, Agátka Gašpercová, Aďka Jancíková

      Našu školu reprezentovali dievčatá: Erika Angyalová, Sandra Kostelanská, Kristína Valientová, Kristína Remšíková, Sára Trnovcová, Barbora Bulandová, Tereza Bulandová, Petra Čemešová, Alexandra Germanová, Simona Kalásová, Agáta Fortuníková, Natália Horská, Alžbeta Hunčíková, Alica Tordová, Aneta Tekeľová, Adela Mitašíková, Sára Sádecká, Nela Apoleníková, Karolína Karásková, Barbora Fapšová, Hanka Brosová

     • FLORBALOVÝ KLUB

     • Záverečný tréning tejto sezóny máme za sebou! Účasť bohatá a prekvapenie bolo v podobe sladkého a zároveň zdravého občerstvenia.

      Tešíme sa na novú sezónu!

     • Cyklistické preteky

     • Víkend 26.-27.6.2021 bol veľmi úspešný pre Jakuba Hlubinu zo 7.A. Zúčastnil sa cyklistických pretekov na dráhe v Prešove. V sérií pretekov o Slovenský pohár získal v disciplíne Olympijské omnium - druhé miesto🥈 a Scratch - prvé miesto🥇.

      Blahoželáme a budeme držať palce, aby tieto úspechy pokračovali aj na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia od 2. do 5. júla.

     • Klubkáčik

     • V stredu 23.6.2021 sme pre deti z III. a V. oddelenia ŠKD pripravili tradičnú opekačku.Deti sa na špekačky veľmi tešili a v príjemnom tieni školskej záhrady všetkým chutilo. Na záver pekného popoludnia sme si dali nanuky, ktoré boli osviežujúcou bodkou nášho malého pikniku.

      p.vychovávateľky  : Bc.Levčíková, Malíková


       

     • Ocenenie v projekte Detský čin roka 2020

     • Peťka Starečková, žiačka 3.B, sa minulý rok zapojila do výzvy, ktorej hlavnou myšlienkou bolo potešiť našich starkých v domovoch pre seniorov, ktorí vplyvom obmedzení Covid 19, nemali možnosť vidieť svojich  blízkych dlhšie obdobie. Neskôr tento čin bol prihlásený do celoslovenského projektu Detský čin roka 2020 pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Peťka dostala ocenenie za nomináciu v kategórii Dobrý čin na nete a z rúk pani riaditeľky našej školy Mgr. Zuzany Slaninkovej si prevzala diplom a peknú knihu. Vždy sa tešíme z úspechov našich žiakov a veríme, že takéto ocenenia sú tou správnou motiváciou aj pre iných žiakov.

      PaedDr. Dobroňová Monika

     • Klubkáčik

     • Krásne počasie si radi užívame v ŠKD aktivitami vonku. Hráme staré dobré guľôčky, kartový basketbal, recyklujeme staré tričká a nezabudli sme dnes ani na Deň otcov. 😉

      Mgr.Vaňousová

     • Gymnastická súťaž v Žiline 12.6.2021

     • Žiačky ZŠ Nemocničná a zároveň členky športového klubu Haklin sa v sobotu 12.6.2021 zúčastnili gymnastickej súťaže v Žiline. Okrem výbornej nálady, atmosféry a zážitkov si dievčatá odniesli aj veľa skúseností, nakoľko si mohli zasúťažiť a po súťaži aj vyblázniť sa v gymnastickej hale. Tie najlepšie z prvého kola ( 5.6.2021) si odniesli aj ocenenia: Simonka Kalásová, Kristínka Remšíková, Sárka Trnovcová.

      Našu školu reprezentovali: Angyalová Erika, Apoleníková Nela, Bulandová Barbora, Bulandová Tereza,Čemešová Petra, Faturová Viktória, Fortuníková Agata, Germanová Alexandra, Horská Natália, Hunčíková Alžbeta, Kalásová Simona,  Kostelanská Sandra, Kršiaková Karolína, Mitašíková Adela, Remšíková Kristína, Sádecká   Sára, Tekeľová Aneta, Tordová Alica, Trnovcová Sára, Valientová  Kristína, Gardianová Barbora, Slobodová Dominika.

      tréneri ŠK Haklin Mgr. Hájková, Mgr. Perháč, Mgr. Toporová A., Mgr. Toporová K.

    • Prvácka pasovačka
     • Prvácka pasovačka

     • Na našej škole je dlhoročnou tradíciou prijímanie prvákov do „cechu školského“. Keďže tento školský rok je iný ako doterajšie, prváčikovia si museli na svoj veľký deň počkať trošku dlhšie. No napokon sa dočkali. Vo štvrtok sa žiaci 1. A a 1. B stretli na školskom dvore, kde sa uskutočnila PRVÁCKA PASOVAČKA. Museli splniť rôzne úlohy,  pri ktorých preukázali, že sú šikovné a múdre deti, ktoré sa na dlhej ceste za poznaním nezľaknú žiadnej prekážky. Programom ich sprevádzali staršie spolužiačky -siedmačky a deviataci, ktorí nakoniec prvákov po zložení slávnostného sľubu pasovali za školáka.Tento nezvyčajný deň im bude pripomínať darček- krásna kniha, ktorú im odovzdala pani riaditeľka  a potešili sa i sladkému balíčku.

             Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na našej oslave.

     • Gymnastická súťaž

     • Ďakujeme dievčatám, ktoré reprezentovali našu školu a športový klub na I. kole oblastnej gymnastickej súťaže v Žiline. Odviedli skvelú prácu na sebe a ukázali, že ich gymnastika baví. Za odmenu im organizátori umožnili zaskákať si do molitanovej jamy aj na trampolíne. 

      Tréneri ŠK P1 HAKLIN

     • MDD

     • Chlapci aj dievčatá zo 4. A triedy prežili deň detí  trošku inak ako zvyčajne. Neboli to len spoločenské hry v triede a športové hry na školskom dvore. Prispeli aj k skrášleniu okolia  tým, že sa postarali o kvetinovú skalku pred školou. S pomocou  pánov školníkov  ju vyčistili  od buriny a vysadili nové rastliny. Že sa im práca vydarila sa môžete presvedčiť vo fotogalérii. Patrí im za to veľká pochvala!

      Mgr. Gajdošíková

       

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 29. 1. 2022
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 7095702
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •                     

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie