• Používame EduPage školský informačný systém, po prihlásení Vaším kontom máte informácie z internetovej žiackej knižky, o preberanom učive i rozvrhu hodín.
    • Aj Vy môžete pomôcť - www.cerstvehlavicky.sk .
    • MDD 2021
    • Tradičné stavanie mája
    • Počítačová učebňa- robotická ruka
    • Počítačová učebňa 3D tlačiareň
    • MDD 2021
    • Školská súťaž ,,Urob šnúru"
    • Športové triedy - gymnastika
    • Športové triedy - gymnastika
    • Posilňovňa
    • Jazykové laboratórium
    • MDD 2021
    • Školská knižnica
    • Tradičné stavanie mája
    • Ocenenia žiakov a učiteľov
    • Školské dielne
    • Športové triedy - florbal
    • Športové triedy - florbal
     • November v Klubkáčiku

     • Len, čo sme v novembri rozsvietili náš strašidelný hrad, počasie sa schladilo a my sme začali pracovať s vlnou, aby sme sa zahriali:). Deti vyrábali rôzne ozdoby, ktoré poputujú na vianočný stromček, no vyrobili aj vlnených vtáčikov, ktorí im neuletia do teplých krajín, či koníkov ako symbol Martina na bielom koni. Krásny plagát sme vyrobili na tému boja proti drogám a rozvešali sme vtáčie dobroty na okolité stromy, aby sme im pomohli prežiť dlhú zimu. Tešíme sa na snehovú nádielku a usilovne pracujeme na výzdobe triedy:)

      Mgr. Vaňousová a žiaci 3.A triedy

       

    • Ďakujeme za 2%
     • Ďakujeme za 2%

     •  

      Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu školu darovaním 2% z dane. Tento rok ste podporili školské aktivity sumou 3900 €.

        

     • Klubkáčik

     • Aj mesiac november priniesol do Klubkáčika zaujímavé témy a aktivity: Na Deň tolerancie sme sa rozprávali na tému,, Všetci rovní, každý iný" a uvedomili sme si hodnotu každého človeka.Potom sme športom zabojovali proti drogám a nezabudli sme si ani pripomenúť ako pomáhame zvieratkám v zime.Bohatú snehovú nádielku naši usilovní a šikovní prváčikovia privolávajú každý deň napríklad výrobou vločiek,Martina na bielom koni alebo aj našou vlastnou,, Pani Zimou"☺

      Mgr. Kohútová Andrea a žiaci 1.A

       

     • Tajomstvá vesmíru na prírodovede

     • O tom, že vesmír je zaujímavá téma nielen pre dospelých ale aj pre deti, ma presvedčili moji štvrtáci. Počas niekoľkých týždňov sme spolu preskúmali planéty, hviezdy, galaxie, oboznámili sa s prácou astronautov. Deti aktívne vytvorili množstvo projektov, za čo ich chválim. Najväčší obdiv mala prezentácia Ninky Pozníkovej a Mišky Pastorkovej /Svietiaca slnečná sústava/. Obidve dievčatá si po prezentovaní svojich projektov vyslúžili neutíchajúci potlesk svojich spolužiakov.

      Mgr. Gajdošíková Marcela

       

       

     • Výtvarníci v 4.A

     • Od 1. triedy naši štvrtáci urobili veľký pokrok.  Získali množstvo zručností, práca so štetcom,  pastelom, farbami, či nožničkami im už nerobí  žiadny problém. Sú z nich, ako v škole tak aj  v ŠKD, šikovní výtvarníci, o čom sa možete  presvedčiť vo fotogalérii.  Mgr. Gajdošíková Marcela

     • Deň jablka

     • 21.10. si žiaci 1. stupňa pripomenuli "Deň jablka' rôznymi aktivitami, ktoré sú vo fotoalbume.

      Mgr.Bučková

    • Aj Vy môžete podporiť našu školu darovaním 2% z daní
     • Aj Vy môžete podporiť našu školu darovaním 2% z daní

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

      aj tento rok môžete podporiť naše rodičovské združenie, ak venujete 2% svojich daní, o ktorých máte právo rozhodnúť. Pomôžte nám zmeniť k lepšiemu prostredie, v ktorom pracujú Vaše deti a zamestnanci školy. Ďakujeme za pomoc, ktorá je pre nás veľmi potrebná a dôležitá.

      IČO: 173196170257

      Právna forma: Občianske združenie

      Názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole 

      Ulica: Nemocničná 

      Súpisné číslo: 987/2

      PSČ: 017 01 

      Obec: Považská Bystrica

    • Pomoc špeciálneho pedagóga žiakom so ŠVVP
     • Pomoc špeciálneho pedagóga žiakom so ŠVVP

     • Mgr. Miroslava Bučková - školský špeciálny pedagóg poskytuje podporu a pomoc pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj v čase dištančného vzdelávania. Poskytuje konzultácie, rady a informácie učiteľom aj rodičom dieťaťa. Termín konzultácie si rodičia a žiaci môžu dohodnúť cez Edupage alebo mailom - m.buckova@zspb.sk. Špeciálny pedagóg má pre deti so ŠVVP konzultačné hodiny v pondelky od 11,30 hod. do 12,30 hod. a v piatky od 7,45 hod. do 8,30 hod., k dispozícii bude aj online cez ZOOM.  

    • „Štuplíkománia“ v prospech Andreja pokračuje
     • „Štuplíkománia“ v prospech Andreja pokračuje

     • Andrejko Biernat prišiel na svet predčasne. Od narodenia má detskú mozgovú obrnu, epilepsiu a skoliózu. Jeho rodina verí, že mu cvičenie a rehabilitácia pomôžu zlepšiť zdravotný stav. Tie sú však finančne nákladné, preto Biernatovci uvítajú každú formu pomoci. Už dlhodobejšie im ľudia zbierajú plastové uzávery, tie vozia do Čiech, kde za ne získajú aspoň nejaké peniaze. Pomôcť môžete aj vy! Nosiť môžete nielen uzávery z PET fliaš, ale aj z kávy, aviváže, tekutých pracích práškov či obaly z kinder vajec.

      Štuplíky môžete doniesť školníkom.

      Prispejeme tak zdravotne postihnutému dieťaťu a urobíme dobrý skutok.

      ĎAKUJEME

    • PONUKA PRE RODIČOV DETÍ MŠ
     • PONUKA PRE RODIČOV DETÍ MŠ

     • OBČIANSKE ZDRUŽENIE POVAŽSKÁ JEDNOTKA ponúka možnosť zapojiť vaše deti do gymnastickej prípravky priamo v priestoroch vašej materskej školy, alebo v telocvični ZŠ Nemocničná. Prípravka je určená pre deti od 4 rokov.

       Potreba pohybu je človeku vrodená a malé  deti z nej majú prirodzenú radosť. Správne a pravidelne vykonávaný pohyb vplýva na stavbu a držanie tela, a tak podporuje správne fungovanie jeho vnútorných orgánov. Človek sa pohybom stáva šikovnejší a podľa posledných výskumov aj múdrejší.  Obidve tieto vlastnosti sú dôležité pre celkovú úspešnosť v živote. Gymnastika je základom pre všetky športy a zároveň prevenciou civilizačných chorôb.

      Zapojte do tohto programu aj vaše deti, chlapcov aj dievčatá.

      Trénerka: Božena Hájková

      Kontakt: 0915 634 817

    • Kritériá výberu žiakov do športových tried
     • Kritériá výberu žiakov do športových tried

     • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica oznamuje, že v školskom roku 2018/2019 otvára športovú triedu so zameraním na gymnastiku a florbal od 3. a 5. ročníka pre chlapcov aj dievčatá.  Športová trieda je určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania.

      Do športovej triedy budú prijatí žiaci na základe splnenia podmienok stanovených riaditeľkou školy.

      Kritériá výberu do športovej triedy:

      1. Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti  (Skok  z miesta, člnkový beh 10x5m, ľah – sed za 30 sek., hlboký predklon )
      2.   Žiadosť  a súhlas zákonného zástupcu so zaradením žiaka/žiačky do športovej triedy
      3. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
      4. Psychodiagnostické vyšetrenie
      5. Všeobecná pohybová zdatnosť

      Informácie: 0948/031896, 0907/785586

       

     • Veselo v I.oddelení p.vychovávateľky Vaňousovej

     • Krásny jesenný čas trávime pri farebnom tvorení, zdobení triedy a nezabudli sme ani na Deň mlieka na školách.

      Naše milé srdiečka, s láskou vytvorené, poputujú starým rodičom.

      Slniečko nám dovoľuje neustále vonku športovať a stihli sme aj exteriérovú pátračku, pri ktorej museli deti vylúštit šifry a dostať sa k pokladu v truhlici. 

      Mgr.Vaňousová

     • Jeseň v Klubkáčiku

     • Počas krásnych jesenných dní sme si s deťmi 1.A triedy spomenuli na starých rodičov, ktorí prežívajú svoju peknú jeseň života a spoločne sme im vyrobili pozdrav v podobe ježka... Zároveň sme si všímali, ako sa mení príroda okolo nás. Takto trávime čas v ŠKD nielen v triede, ale najmä na školskom dvore, kde sa dá stále výborne športovať a počasie nám zatiaľ praje.

      Mgr.Kohútová

     • Klubkáčik, V. oddelenie ŠKD

     • Jeseň nám oblieka prírodu do farebných šiat a my zas z prírodného materiálu tvoríme. Pre hmyz v školskej záhrade sme vyrobili hotel, svoje šikovné ručičky sme si precvičili zdobením gaštanov a pred našou triedou sa na nás smejú veselé tekvice, ktoré nám pripomínajú, že už je tu mesiac október.

      Bc. Zuzana Levčíková

    • Dodatok k školskému poriadku
     • Dodatok k školskému poriadku

     •  

      Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

       

      Dodatok č.1/2020

       

      Dodatok k školskému poriadku

       

      1. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      2. V prípade distančného vzdelávania je žiak školy povinný komunikovať  s vyučujúcimi prostredníctvom žiackeho konta na EduPage. V prípade, že toto nie je z objektívnych dôvodov možné, je nutné sa so školou skontaktovať a komunikovať akoukoľvek inou formou ( email školy, telefonicky, osobne v škole za dodržania podmienok  a opatrení školy, MŠVVaŠ SR a ÚVZ).

      3. V prípade dištančného vzdelávania je žiak povinný, v stanovenom termíne podľa pokynov vyučujúceho, vypracovať a zasielať zadané úlohy z jednotlivých predmetov.

      4. V prípade, ak pošle menej ako 80% zadaných úloh z konkrétneho predmetu, musí absolvovať absenčnú komisionálnu skúšku.

       Obsahom komisionálnej skúšky bude doplnenie a odovzdanie chýbajúcich úloh z konkrétneho predmetu.

      5. V prípade dištančného vzdelávania počas ZOOM vyučovacích hodín  na obrazovke musí vyučujúci vidieť žiaka (nie  strop, zariadenie bytu... a pod.).

      S účinnosťou od 01.10.2020

      Schválila pedagogická rada dňa 28.09.2020.     Mgr. Zuzana Slaninková, riaditeľka školy

      V Považskej Bystrici dňa 28.09.2020

       

     • Matematický klokan

     • A je to tu ! Šikovní matematici v našej škole súťažili ešte  v júni minulého školského roku. No a ocenení, diplomov a vecných cien sa dočkali až teraz v septembri. Z dôvodu mimoriadnej situácie nemali rovnaké podmienky pre súťaž, pretože niektoré deti súťažili on line, v tomto roku sa preto neudeľoval titul šampión školy. Aj napriek tomu sme mali aj úspešných riešiteľov, ktorými boli  Anetka Tekeľová, Karin Kušanová, Saška Germanová, Terezka Bulandová, Laura Pastieriková.

      Gratulujeme! /foto v galérii/

      Mgr. Gajdošíková

     • Letná škola 21.8.

     • V posledný deň letnej školy sme si precvičili slovenčinu v dopĺňaní y/i, počítali sme príklady, ktoré sme písali na školskom dvore. Krásny slnečný deň sme zakončili opekačkou, kde nechýbali balóny a hudba. Deti boli odmenené diplomom a sladkou odmenou. 😉

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 15. 6. 2021
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 6504582
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •