• Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
     • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

     • Od septembra 2020 do augusta 2022 sa na našej škole realizuje Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II, ktorého ciele sú:

      - implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v škole

      - vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov

      - zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu

      Vďaka projektu škola zamestnala štyri asistentky učiteľa, ktoré sa aktívne podieľajú na plnení týchto cieľov.

     • V škole

     • Počas zhoršenej pandemickej situácie,kedy sa žiaci vyučovali dištančne, prebiehal v škole otvorený školský klub detí.Navštevovali ho deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Okrem online vzdelávania mali žiaci s p.vychovávateľkam rôzne zaujímavé aktivity, tvorivé dielničky, či hry na školskom dvore.Pestrý program ŠKD si môžete pozrieť v nasledovnom zostrihu.

     • Aj Vy môžete podporiť našu školu darovaním 2% z daní

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

      aj tento rok môžete podporiť naše rodičovské združenie, ak venujete 2% svojich daní, o ktorých máte právo rozhodnúť. Pomôžte nám zmeniť k lepšiemu prostredie, v ktorom pracujú Vaše deti a zamestnanci školy. Ďakujeme za pomoc, ktorá je pre nás veľmi potrebná a dôležitá.

      IČO: 173196170257

      Právna forma: Občianske združenie

      Názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole 

      Ulica: Nemocničná 

      Súpisné číslo: 987/2

      PSČ: 017 01 

      Obec: Považská Bystrica

    • Úspech v projekte ,,Čítame radi 2"
     • Úspech v projekte ,,Čítame radi 2"

     • Ministerstvo školstva zverejnilo podporené projekty z rozvojového projektu ,,Čítame radi 2“, sme veľmi radi, že naša škola je úspešná a získa finančné prostriedky na nákup kníh, vďaka ktorým budú prebiehať aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti.

      Ďakujeme pedagógom za vypracovanie úspešného projektu.

    • Ďakujeme za 2%
     • Ďakujeme za 2%

     •  

      Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu školu darovaním 2% z dane. Tento rok ste podporili školské aktivity sumou 3900 €.

        

    • Aj Vy môžete podporiť našu školu darovaním 2% z daní
     • Aj Vy môžete podporiť našu školu darovaním 2% z daní

     • Vážení rodičia, priatelia školy,

      aj tento rok môžete podporiť naše rodičovské združenie, ak venujete 2% svojich daní, o ktorých máte právo rozhodnúť. Pomôžte nám zmeniť k lepšiemu prostredie, v ktorom pracujú Vaše deti a zamestnanci školy. Ďakujeme za pomoc, ktorá je pre nás veľmi potrebná a dôležitá.

      IČO: 173196170257

      Právna forma: Občianske združenie

      Názov: SRRZ-RZ pri Základnej škole 

      Ulica: Nemocničná 

      Súpisné číslo: 987/2

      PSČ: 017 01 

      Obec: Považská Bystrica

    • Pomoc špeciálneho pedagóga žiakom so ŠVVP
     • Pomoc špeciálneho pedagóga žiakom so ŠVVP

     • Mgr. Miroslava Bučková - školský špeciálny pedagóg poskytuje podporu a pomoc pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj v čase dištančného vzdelávania. Poskytuje konzultácie, rady a informácie učiteľom aj rodičom dieťaťa. Termín konzultácie si rodičia a žiaci môžu dohodnúť cez Edupage alebo mailom - m.buckova@zspb.sk. Špeciálny pedagóg má pre deti so ŠVVP konzultačné hodiny v pondelky od 11,30 hod. do 12,30 hod. a v piatky od 7,45 hod. do 8,30 hod., k dispozícii bude aj online cez ZOOM.  

    • PONUKA PRE RODIČOV DETÍ MŠ
     • PONUKA PRE RODIČOV DETÍ MŠ

     • OBČIANSKE ZDRUŽENIE POVAŽSKÁ JEDNOTKA ponúka možnosť zapojiť vaše deti do gymnastickej prípravky priamo v priestoroch vašej materskej školy, alebo v telocvični ZŠ Nemocničná. Prípravka je určená pre deti od 4 rokov.

       Potreba pohybu je človeku vrodená a malé  deti z nej majú prirodzenú radosť. Správne a pravidelne vykonávaný pohyb vplýva na stavbu a držanie tela, a tak podporuje správne fungovanie jeho vnútorných orgánov. Človek sa pohybom stáva šikovnejší a podľa posledných výskumov aj múdrejší.  Obidve tieto vlastnosti sú dôležité pre celkovú úspešnosť v živote. Gymnastika je základom pre všetky športy a zároveň prevenciou civilizačných chorôb.

      Zapojte do tohto programu aj vaše deti, chlapcov aj dievčatá.

      Trénerka: Božena Hájková

      Kontakt: 0915 634 817

    • Kritériá výberu žiakov do športových tried
     • Kritériá výberu žiakov do športových tried

     • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica oznamuje, že v školskom roku 2018/2019 otvára športovú triedu so zameraním na gymnastiku a florbal od 3. a 5. ročníka pre chlapcov aj dievčatá.  Športová trieda je určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania.

      Do športovej triedy budú prijatí žiaci na základe splnenia podmienok stanovených riaditeľkou školy.

      Kritériá výberu do športovej triedy:

      1. Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti  (Skok  z miesta, člnkový beh 10x5m, ľah – sed za 30 sek., hlboký predklon )
      2.   Žiadosť  a súhlas zákonného zástupcu so zaradením žiaka/žiačky do športovej triedy
      3. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
      4. Psychodiagnostické vyšetrenie
      5. Všeobecná pohybová zdatnosť

      Informácie: 0948/031896, 0907/785586

       

    • Dodatok k školskému poriadku
     • Dodatok k školskému poriadku

     •  

      Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

       

      Dodatok č.1/2020

       

      Dodatok k školskému poriadku

       

      1. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

      2. V prípade distančného vzdelávania je žiak školy povinný komunikovať  s vyučujúcimi prostredníctvom žiackeho konta na EduPage. V prípade, že toto nie je z objektívnych dôvodov možné, je nutné sa so školou skontaktovať a komunikovať akoukoľvek inou formou ( email školy, telefonicky, osobne v škole za dodržania podmienok  a opatrení školy, MŠVVaŠ SR a ÚVZ).

      3. V prípade dištančného vzdelávania je žiak povinný, v stanovenom termíne podľa pokynov vyučujúceho, vypracovať a zasielať zadané úlohy z jednotlivých predmetov.

      4. V prípade, ak pošle menej ako 80% zadaných úloh z konkrétneho predmetu, musí absolvovať absenčnú komisionálnu skúšku.

       Obsahom komisionálnej skúšky bude doplnenie a odovzdanie chýbajúcich úloh z konkrétneho predmetu.

      5. V prípade dištančného vzdelávania počas ZOOM vyučovacích hodín  na obrazovke musí vyučujúci vidieť žiaka (nie  strop, zariadenie bytu... a pod.).

      S účinnosťou od 01.10.2020

      Schválila pedagogická rada dňa 28.09.2020.     Mgr. Zuzana Slaninková, riaditeľka školy

      V Považskej Bystrici dňa 28.09.2020

       

     • Letná škola

     • Horúcu stredu v Letnej škole nám prišli schladiť hasiči zo Zemianskeho Kvášova. Každé dieťa sa mohlo aspoň na malú chvíľu stať hasičom. Vyskúšali si hasičskú výstroj, hlásenie do vysielačky a striekanie hadicou. Spŕška vody urobila deťom obrovskú radosť a priniesla chladné osvieženie. Dozvedeli sa o ich dobrovoľnej činnosti veľa nového a taktiež to, aká dôležitá je vzájomná pomoc a spolupráca. Tej sa deti postupne učia a inak tomu nebolo ani pri aktivitách, ktoré si pre nich, po odchode hasičov, pripravil pán Mgr. Peter Lengyel, PhD. z Edusmile. Deti preniesli svoje predstavy o meste na papier a výsledok ich spolupráce stál určite za to.

      Mgr. Hujová, PaedDr. Dobroňová

     • Dážďovníky

     • Naša škola má od mája do augusta vzácnych obyvateľov. Priestor pod strechou obývajú vtáky podobné lastovičkám, dážďovníky. Žiaci piatych ročníkov sa o dážďovníkoch dozvedeli veľa nových informácií. Pozerali dokumentárny film a pozorovali ich v areáli školy.

      Šikovní žiaci z 5.B vytvorili o týchto chránených vtákoch veľmi pekné projekty. Vedomosti, ktoré získali touto pútavou formou vzdelávania využijú na hodinách biológie v šiestom ročníku. Blokové vyučovanie o dážďovníkoch viedla v 5.B pani učiteľka Kocianová.  

     • Veľký úspech malých florbalistov

     • Po vzore svojich starších spoluhráčov túto sezónu nastúpili na ligové zápasy aj hráči staršej prípravky. Išlo predovšetkým o žiakov 3. až 5.ročníka. Kalendár súťaže bol ozaj bohatý  nielen na zápasy, ale aj na skúsenosti a zážitky. Vďaka tomu sa naši florbalisti posunuli výkonnostne a hráčsky. Ako odmenu za svoj talent a chuť sa ukázať dostali pohár a medaile.

      Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších hráčskych úspechoch.

      Mgr. Peter Perháč

    • Športové triedy
     • Športové triedy

     •  

      Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica a športový klub Považská Jednotka ponúka žiakom od 3.ročníka športové triedy so zameraním na gymnastiku a florbal. V športových triedach je do rozvrhu hodín zaradená športová príprava ako súčasť vyučovacieho procesu pre žiakov od 3. až do 9.ročníka. Žiakom sa venujú skúsení tréneri.

       

      Ak chcete, aby Vaše dieťa všestranne rozvíjalo svoje pohybové schopnosti, máte možnosť prihlásenia do športovej triedy.

       

      Kontakt na komunikáciu: 042/4261757, 0911018808

      Email:  1zs@povazska-bystrica.sk; riaditelka@zspb.sk  

  • Kontakty

   • Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica
   • 1zs@povazska-bystrica.sk
   • +421/424261757, +421911 018 808 - riaditeľka školy Mgr. Zuzana Slaninková +421/424321297, +421914 223 223 - ekonómka školy +421/424363074 školská jedáleň - Ing. Zuzana Váchalíková +421911225146 - zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň, ŠKD - Mgr. Monika Mitašíková +421907785586 - zástupkyňa pre II. stupeň - Mgr. Andrea Toporová
   • Základná škola, Nemocničná 987/2, 017 01 Považská Bystrica
   • 35995998
  • Prihlásenie